శ్రీ లలితా సంక్షేప నామావళి – Sri Lalitha Samkshepa Namavali in Telugu

Sri Lalitha Samkshepa Namavali సింహాసనేశీ లలితా మహారాజ్ఞీ వరాంకుశా | చాపినీ త్రిపురా చైవ మహాత్రిపురసుందరీ || సుందరీ చక్రనాథా చ సామ్రాజ్ఞీ చక్రిణీ తథా | చక్రేశ్వరీ మహాదేవీ కామేశీ పరమేశ్వరీ || కామరాజప్రియా కామకోటికా చక్రవర్తినీ | మహావిద్యా శివానంగవల్లభా సర్వపాటలా || ఉళనాధా ఆమ్నాయనాధ సర్వామ్నాయనివాసిని | శృంగారనాయికా చేతి పంచవింశతి నామభిః || స్తువంతి యే మహాభాగాం లలితాం పరమేశ్వరీం | తే ప్రాప్నువంతి సౌభాగ్యం అష్టౌ సిద్ధిర్మహద్యశః || … Continue reading శ్రీ లలితా సంక్షేప నామావళి – Sri Lalitha Samkshepa Namavali in Telugu