శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ – Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam in Telugu

0
5211
శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ – Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam in Telugu

శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ – Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam in Telugu

పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీముద్దిశ్య శ్రీ లలితాపరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థం యవచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

పీఠపూజ –
ఆధారశక్త్యై నమః | వరాహాయ నమః |
దిగ్గజేభ్యో నమః | పత్రేభ్యో నమః |
కేసరేభ్యో నమః | కర్ణికాయై నమః |
ఆత్మనే నమః | బ్రహ్మణే నమః |
సప్తప్రాకారం చతుర్ద్వారకం సువర్ణ మండపం పూజయేత్ |
ప్రాగామ్నాయమయ పూర్వద్వారే ద్వార శ్రియై నమః |
దక్షిణామ్నాయమయ దక్షిణద్వారే ద్వార శ్రియై నమః |
పశ్చిమామ్నాయమయ పశ్చిమద్వారే ద్వార శ్రియై నమః |
ఉత్తరామ్నాయమయ ఉత్తరద్వారే ద్వార శ్రియై నమః |
తన్మధ్యే క్షీరసాగరాయ నమః |
క్షీరసాగరమధ్యే రత్నద్వీపాయ నమః |
రత్నద్వీపమధ్యే కల్పవృక్షవాటికాయై నమః |
తన్మధ్యే రత్నసింహాసనాయ నమః |
రత్నసింహాసనోపరిస్థిత శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవతాయై నమః |

ధ్యానం –
అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం
ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై-
రహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||

ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||
ఏహ్యేహి దేవదేవేశి త్రిపురే దేవపూజితే
పరామృతప్రియే శీఘ్రం సాన్నిధ్యం కురు సిద్ధిదే |
ఇతి బిందుపీఠగత నిర్విశేష బ్రహ్మాత్మక శ్రీమత్కామేశ్వరాంకే శ్రీలలితాంబికాం ఆవాహయేత్ |
ఓం శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవ్యై నమః ధ్యాయామి |

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం
జ్యోక్పశ్చేమ సూర్య ముచ్చరన్త
మను మతే మృడయాన స్వస్తి –
అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః
ప్రాణానేవ యథాస్థాన ముపహ్వయతే ||
ఆవాహితా భవ స్థాపితా భవ |
సుప్రసన్నో భవ వరదా భవ |
స్థిరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద |

సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||

ఆవాహనం –
ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ |
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ||
సహస్రదళపద్మస్థాం స్వస్థాం చ సుమనోహరాం |
శాంతాం చ శ్రీహరేః కాంతాం తాం భజే జగతాం ప్రసూమ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |
యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ ||
అమూల్య రత్నసారం చ నిర్మితం విశ్వకర్మణా |
ఆసనం చ ప్రసన్నం చ మహాదేవి ప్రగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీమ్ |
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీర్జుషతామ్ ||
శుద్ధగంగోదకమిదం సర్వవందితమీప్సితం |
పాపేధ్మవహ్నిరూపం చ గృహ్యతాం పరమేశ్వరి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారా-
-మార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం
తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ ||
పుష్పచందనదూర్వాదిసంయుతం జాహ్నవీజలం |
శంఖగర్భస్థితం శుద్ధం గృహ్యతాం పద్మవాసిని ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
చన్ద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీం
శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే-
-ఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ||
పుణ్యతీర్థాదికం చైవ విశుద్ధం శుద్ధిదం సదా |
గృహ్యతాం కృష్ణకాంతే చ రమ్యమాచమనీయకమ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

పంచామృత స్నానం –
క్షీరం –
ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధి –
దధిక్రావ్ణోఅకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః | సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః దధ్నా స్నపయామి |

ఆజ్యం –
శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునాతు
అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు –
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధునక్తముతోషసి మధుమత్పార్థివగ్ం రజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవంతు నః |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః మధునా స్నపయామి |

శర్కరా –
స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధుమాం అదాభ్యః |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

ఫలోదకం –
యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ం హసః ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

శుద్ధోదక స్నానం –
ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో
వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః |
తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు
మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః ||
సుగంధి విష్ణుతైలంచ సుగంధామలకీజలం |
దేహ సౌందర్య బీజం చ గృహ్యతాం శ్రీహరప్రియే |
ఓం శ్రీ లలిత దేవ్యై నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ |
ప్రాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే ||
సౌందర్యముఖ్యాలంకారం సదా శోభావివర్ధనం |
కార్పాసజం చ క్రిమిజం వసనం దేవి గృహ్యతాం |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

వ్యజనచామరం –
క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీం నాశయామ్యహమ్ |
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్ ||
శివవాయుప్రదే చైవ దేహే చ సుఖదే వరే |
కమలే గృహ్యతాం చేమే వ్యజనశ్వేతచామరే |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః వ్యజనచామరాభ్యాం వీజయామి |

గంధం –
గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ |
ఈశ్వరీగ్ం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ ||
మలయాచలసంభూతం వృక్షసారం మనోహరం |
సుగంధయుక్తం సుఖదం చందనం దేవి గృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః శ్రీ గంధాన్ ధారయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః హరిద్రా కుంకుమ కజ్జల కస్తూరీ గోరోజనాది సుగంధ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి |

ఆభరణం –
మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి |
పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః ||
రత్నస్వర్ణవికారం చ దేహాలంకారవర్ధనం |
శోభాదానం శ్రీకరం చ భూషణం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమ |
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్ || ౧౧ ||
నానా కుసుమ నిర్మాణం బహుశోభాప్రదం పరం |
సర్వభూతప్రియం శుద్ధం మాల్యం దేవి ప్రగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

శ్రీ లలితా అష్టోత్తర శతానామావళిః చూ.
శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం చూ.
శ్రీ లలితా సహస్రనామావళిః చూ.

ధూపం –
ఆపః సృజన్తు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే |
ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే ||
వృక్షనిర్యాసరూపం చ గంధద్రవ్యాది సంయుతం |
శ్రీకృష్ణకాంతే ధూపం చ పవిత్రం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం –
ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పిఙ్గలాం పద్మమాలినీమ్|
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ||
జగచ్చక్షుః స్వరూపం చ ప్రాణరక్షణకారణం |
ప్రదీపం శుద్ధరూపం చ గృహ్యతాం పరమేశ్వరి ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః దీపం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ||
నానోపహారరూపం చ నానారససమన్వితం |
నానాస్వాదుకరం చైవ నైవేద్యం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | అమృతాపి ధానమసి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోఽశ్వా-
-న్విన్దేయం పురుషానహమ్ ||
తాంబూలం చ వరం రమ్యం కర్పూరాది సువాసితం |
జిహ్వాజాడ్యచ్ఛేదకరం తాంబూలం దేవి గృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
సంమ్రాజం చ విరాజంచాభిశ్రీర్ యా చ నో గృహే |
లక్ష్మీ రాష్ట్రస్య యా ముఖే తయా మా సంసృజామసి |
కర్పూరదీపతేజస్త్వం అజ్ఞానతిమిరాపహ |
దేవీప్రీతికరం చైవ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ ||
సంతత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాని భవంతు |
నిత్య శ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
(దుర్గా సూక్తం చూ.)
సద్భావపుష్పాణ్యాదాయ సహజప్రేమరూపిణే |
లోకమాత్రే దదామ్యద్య ప్రీత్యా సంగృహ్యతాం సదా ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః మంత్రపుష్పాణి సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవీ శరణాగతవత్సలే |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వరీ |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోఽష్టాంగముచ్యతే ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః గజానారోహయామి |
యద్యద్ద్రవ్యమపూర్వం చ పృథివ్యామతిదుర్లభమ్ |
దేవభూపార్హభోగ్యం చ తద్ద్రవ్యం దేవి గృహ్యతాం ||
శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః సమస్త రాజ్ఞీయోపచారాన్ దేవ్యోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరీ |
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వరీ |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరీ |
యత్పూజితం మయా దేవీ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా శ్రీసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీ లలితా దేవీ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ||
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ లలితా దేవీ పాదోదకం పావనం శుభం ||
ఓం శ్రీ లలిత దేవ్యై నమః ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

Download PDF here Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here