శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ – Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhanam in Telugu

Sri Lalitha Shodasopachara Pooja Vidhanam in Telugu శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీముద్దిశ్య శ్రీ లలితాపరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థం యవచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే || పీఠపూజ – ఆధారశక్త్యై నమః | వరాహాయ నమః | దిగ్గజేభ్యో నమః | పత్రేభ్యో నమః | కేసరేభ్యో నమః | కర్ణికాయై నమః | ఆత్మనే నమః | బ్రహ్మణే నమః … Continue reading శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ – Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhanam in Telugu