Sri Lalitha Tripura Sundari Devi – Day 5 Dasara Alankarana

Sri Lalitha Tripura Sundari Devi 30-09-2022 Friday, Ashwayuja Suddha Chavithi Decoration of Sri Lalitha Tripura Sundari Devi on 5th day (Bruhaspathi, Sukra, Budha) Light green color saree (Budha) Honey Nivedan (Prasad) (Rahu) Lemon rice (Sukra, Guru) Mantra’s to recite: “Om Aim Hrim Shrim Shrimatre Namah” This above mantra should be recited 108 times. Sri Lalitha … Continue reading Sri Lalitha Tripura Sundari Devi – Day 5 Dasara Alankarana