శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక) – Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika in Telugu

0
1240

 

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక) - Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika in Telugu
శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక) – Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika in Telugu

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika Lyrics

హయ గ్రీవ ఉవాచ-
ఇతీదం తే మయాఖ్యాతం దివ్యనామ్నాం శతత్రయమ్ |
రహస్యాతిరహస్యత్వా-ద్గోపనీయం మహామునే || ౬౦ ||

శివవర్ణాని నామాని శ్రీదేవీకథితాని వై |
శక్త్యక్షరాణి నామాని కామేశకథితాని హి || ౬౧ ||

ఉభయాక్షరనామాని హ్యుభాభ్యాం కథితాని వై |
తదన్యైర్గ్రథితం స్తోత్రమేతస్య సదృశం కిము || ౬౨ ||

నానేన సదృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీప్రీతిదాయకమ్ |
లోకత్రయేపి కళ్యాణం సంభవేన్నాత్ర సంశయః || ౬౩ ||

సూత ఉవాచ-
ఇతి హయముఖగీతం స్తోత్రరాజం నిశమ్య
ప్రగళితకలుషోభూచ్ఛిత్తపర్యాప్తి మేత్య |
నిజగురుమథ నత్వా కుంభజన్మా తదుక్తేః
పునరధికరహస్యం జ్ఞాతుమేవం జగాద || ౬౪ ||

అగస్త్య ఉవాచ-
అశ్వానన మహాభాగ రహస్యమపి మే వద |
శివవర్ణాని కాన్యత్ర శక్తివర్ణాని కాని హి || ౬౫ ||

ఉభయోరపి వర్ణాని కాని మే వద దేశిక |
ఇతి పృష్టః కుమ్భజేన హయగ్రీవోఽవదత్పునః || ౬౬ ||

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ-
తవ గోప్యం కిమస్తీహ సాక్షాదంబాకటాక్షతః |
ఇదంత్వతిరహస్యం తే వక్ష్యామి శృణు కుంభజ || ౬౭ ||

ఏతద్విజ్ఞానమాత్రేణ శ్రీవిద్యా సిద్ధిదా భవేత్ |
కత్రయం హద్వయం చైవ శైవో భాగః ప్రకీర్తితః || ౬౮ ||

శక్త్యాక్షరాణి శేషాణి హ్రీఙ్కార ఉభయాత్మకః |
ఏవం విభాగమజ్ఞాత్వా శ్రీవిద్యాజపశీలినః || ౬౯ ||

న తేషాం సిద్ధిదా విద్యా కల్పకోటిశతైరపి |
చతుర్భిశ్శివచక్రైశ్చ శక్తిచక్రైశ్చ పంచభిః || ౭౦ ||

నవచక్రైస్తు సంసిద్ధం శ్రీచక్రం శివయోర్వపుః |
త్రికోణమష్టకోణం చ దశకోణద్వయం తథా || ౭౧ ||

చతుర్దశారం చైతాని శక్తిచక్రాణి పంచ వై |
బిందు శ్చాష్టదళం పద్మం పద్మం షోడశపత్రకమ్ || ౭౨ ||

చతురశ్రం చ చత్వారి శివచక్రాణ్యనుక్రమాత్ |
త్రికోణే బైందవం శ్లిష్టమష్టారేష్టదళాంబుజమ్ || ౭౩ ||

దశారయోష్షోడశారం భూపురం భువనాశ్రకే |
శైవానామపి శాక్తానాం చక్రాణాం చ పరస్పరమ్ || ౭౪ ||

అవినాభావసంబంధం యో జానాతి స చక్రవిత్ |
త్రికోణరూపిణీ శక్తిర్బిందురూపశ్శివస్స్మృతః || ౭౫ ||

అవినాభావసంబంధస్తస్మాద్బిందుత్రికోణయోః |
ఏవం విభాగమజ్ఞాత్వా శ్రీచక్రం యస్సమర్చయేత్ || ౭౬ ||

న తత్ఫలమవాప్నోతి లలితాంబా న తుష్యతి |
యే చ జానంతి లోకేస్మిన్ శ్రీవిద్యాం చక్రవేదినః || ౭౭ ||

సామాన్యవేదినస్తే వై విశేషజ్ఞోఽతిదుర్లభః |
స్వయం విద్యావిశేషజ్ఞో విశేషజ్ఞం సమర్చయేత్ || ౭౮ ||

తస్త్మై దేయం తతో గ్రాహ్యం శ్రీవిద్యాచక్రవేదినా |
అంధం తమః ప్రవిశంతి యే హ్యవిద్యాముపాసతే || ౭౯ ||

ఇతి శ్రుతిరప్యాహైతా నవిద్యోపాసకాన్ పునః |
విద్యానుపాసకానేవ నిందత్యారుణికీ శ్రుతిః || ౮౦ ||

అశ్రుతాసశ్శ్రుతాసశ్చ యజ్వానో యేప్యయజ్వనః |
స్వర్యన్తోనాప్యపేక్షంత ఇంద్రమగ్నిం చ యే విదుః || ౮౧ ||

సికతా ఇవ సంయంతి రశ్మిభిస్సముదీరితాః |
అస్మాల్లోకాదముష్మాచ్చేత్యప్యాహారుణికీ శ్రుతిః || ౮౨ ||

యః ప్రాప్తః పృశ్నిభావం వా యది వా శంకరస్స్వయమ్ |
తేనైవ లభ్యతే విద్యా శ్రీమత్పంచదశాక్షరీ || ౮౩ ||

ఇతి తంత్రేషు బహుధా విద్యాయా మహిమోచ్యతే |
మోక్షైకహేతువిద్యా తు శ్రీవిద్యైవ న సంశయః || ౮౪ ||

న శిల్పాదిజ్ఞానయుక్తే విద్వచ్ఛబ్దః ప్రయుజ్యతే |
మోక్షైకహేతువిద్యా సా శ్రీవిద్యైవ న సంశయః || ౮౫ ||

తస్మాద్విద్యావిదే దద్యాత్ ఖ్యాపయేత్తద్గుణాన్సుధీః |
స్వయం విద్యావిశేషజ్ఞో విద్యామాహాత్మ్యవేద్యపి || ౮౬ ||

విద్యావిదం నార్చయేచ్చేత్కోవా తం పూజయేజ్జనః |
ప్రసంగాదేతదుక్తం తే ప్రకృతం శృణు కుంభజ || ౮౭ ||

యః కీర్తయేత్సకృద్భక్త్యా దివ్యం నామ్నాం శతత్రయమ్ |
తస్య పుణ్యఫలం వక్ష్యే విస్తరేణ ఘటోద్భవ || ౮౮ ||

రహస్యనామసాహస్రపాఠే యత్ఫల మీరితమ్ |
తత్కోటికోటిగుణీతమేకనామజపాద్భవేత్ || ౮౯ ||

కామేశ్వరాభ్యాం తదిదం కృతం నామశతత్రయమ్ |
నాన్యేన తులయేదేతత్స్తోత్రేణాన్యకృతేన తు || ౯౦ ||

శ్రియఃపరంపరా యస్య భావినీ తూత్తరోత్తరమ్ |
తేనైవ లభ్యతే నామ్నాం త్రిశతీ సర్వకామదా || ౯౧ ||

అస్యా నామ్నాం త్రిశత్యాస్తు మహిమా కేన వర్ణ్యతే |
యా స్వయం శివయోర్వక్త్రపద్మాభ్యాం పరినిస్సృతా || ౯౨ ||

నిత్యాషోడశికారూపాన్విప్రానాదౌ తు భోజయేత్ |
అభ్యక్తా గంధతైలేన స్నాతానుష్ణేన వారిణా || ౯౩ ||

అభ్యర్చ్య వస్త్రగంధాద్యైః కామేశ్వర్యాదినామభిః |
అపూపైశ్శర్కరాద్యైశ్చ ఫలైః పుష్పైస్సుగంధిభిః || ౯౪ ||

విద్యావిదో విశేషేణ భోజయేత్షోడశ ద్విజాః |
ఏవం నిత్యబలిం కుర్యాదాదౌ బ్రాహ్మణభోజనే || ౯౫ ||

పశ్చాత్త్రిశత్యా నామ్నాం తు బ్రాహ్మణాన్ క్రమశోఽర్చయేత్ |
తైలాభ్యంగాదికం దద్యాద్విభవే సతి భక్తితః || ౯౬ ||

శుక్ల ప్రతిపదారభ్య పౌర్ణమాస్యవధి క్రమాత్ |
దివసే దివసే విప్రా భోజ్యా వింశతిసంఖ్యయా || ౯౭ ||

దశభిః పంచభిర్వాపి త్రిభిరేకేన వా దినైః |
త్రింశత్షష్ఠిశతం విప్రాన్ భోజయేత్త్రిశతం క్రమాత్ || ౯౮ ||

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా జన్మమధ్యే సకృన్నరః |
తస్యైవ సఫలం జన్మ ముక్తిస్తస్య కరే స్థితా || ౯౯ ||

రహస్యనామసాహస్రైరర్చనేప్యేవమేవ హి |
ఆదౌ నిత్యబలిం కుర్యాత్పశ్చాద్బ్రాహ్మణభోజనమ్ || ౧౦౦ ||

రహస్యనామసాహస్రమహిమా యో మయోదితః |
సశీకరాణురత్రైకనామ్నో మహిమవారిధేః || ౧౦౧ ||

వాగ్దేవీరచితే నామసాహస్రే యద్యదీరితమ్ |
తత్తత్ఫలమవాప్నోతి నామ్నోప్యేకస్య కీర్తనాత్ || ౧౦౨ ||

ఏతదన్యైర్జపైః స్తోత్రైరర్చనైర్యత్ఫలం భవేత్ |
తత్ఫలం కోటిగుణితం భవేన్నామశతత్రయాత్ || ౧౦౩ ||

రహస్యనామసాహస్రకోట్యావృత్త్యాస్తు యత్ఫలమ్ |
తద్భవేత్కోటిగుణితం నామత్రిశతకీర్తనాత్ || ౧౦౪ ||

వాగ్దేవీరచితే స్తోత్రే తాదృశో మహిమా యది |
సాక్షాత్కామేశకామేశీకృతేఽస్మిన్ గృహ్యతామితి || ౧౦౫ ||

సకృత్సంకీర్తనాదేవ నామ్నామస్మిన్ శతత్రయే |
భవేచ్చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నూనమన్యానపేక్షిణీ || ౧౦౬ ||

న జ్ఞాతవ్యమితస్త్వన్యజ్జగత్సర్వం చ కుంభజ |
యద్యత్సాధ్యతమం కార్యం తత్తదర్థమిదం జపేత్ || ౧౦౭ ||

తత్తత్సిద్ధిమవాప్నోతి పశ్చాత్కార్యం పరీక్షయేత్ |
యే యే ప్రసంగాస్తంత్రేషు తైస్తైర్యత్సాధ్యతే ధ్రువమ్ || ౧౦౮ ||

తత్సర్వం సిద్ధ్యతి క్షిప్రం నామత్రిశతకీర్తనాత్ |
ఆయుష్కరం పుష్టికరం పుత్రదం వశ్యకారకమ్ || ౧౦౯ ||

విద్యాప్రదం కీర్తికరం సుకవిత్వప్రదాయకమ్ |
సర్వసంపత్ప్రదం సర్వభోగదం సర్వసౌఖ్యదమ్ || ౧౧౦ ||

సర్వాభీష్టప్రదం చైవ దేవీనామశతత్రయమ్ |
ఏతజ్జపపరో భూయాన్నాన్యదిచ్ఛేత్కదాచన || ౧౧౧ ||

ఏతత్కీర్తనసంతుష్టా శ్రీదేవీ లలితాంబికా |
భక్తస్య యద్యదిష్టం స్యాత్తత్తత్పూరయతే ధ్రువమ్ || ౧౧౨ ||

తస్మాత్కుంభోద్భవమునే కీర్తయత్వమిదం సదా |
అపరం కించిదపి తే బోద్ధవ్యం నాఽవశిష్యతే || ౧౧౩ ||

ఇతి తే కథితం స్తోత్రం లలితాప్రీతిదాయకమ్ |
నాఽవిద్యావేదినే బ్రూయాన్నాఽభక్తాయ కదాచన || ౧౧౪ ||

న శఠాయ న దుష్టాయ నాఽవిశ్వాసాయ కర్హిచిత్ |
యో బ్రూయాత్త్రిశతీం నామ్నాం తస్యానర్థో మహాన్భవేత్ || ౧౧౫ ||

ఇత్యాజ్ఞా శాంకరీ ప్రోక్తా తస్మాద్గోప్యమిదం త్వయా |
లలితాప్రేరితేనైవ మయోక్తం స్తోత్రముత్తమమ్ || ౧౧౬ ||

రహస్యనామసాహస్రాదతిగోప్యమిదం మునే |
ఏవముక్త్వా హయగ్రీవః కుంభజం తాపసోత్తమమ్ || ౧౧౭ ||

స్తోత్రేణానేన లలితాం స్తుత్వా త్రిపురసుందరీమ్ |
ఆనందలహరీమగ్నమానసస్సమవర్తత || ౧౧౮ ||

ఇతి బ్రహ్మాండపురాణే – ఉత్తరఖండే – హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే –
లలితోపాఖ్యానే – స్తోత్రఖండే – లలితాంబాత్రిసతీస్తోత్రరత్నం సమాప్తమ్ ||

Download PDF here Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక)

Related Posts

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttarapeetika

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం ఉత్తరపీఠిక – Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika in Telugu

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక) – Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika in Telugu

Sri Shiva Sahasranama Stotram (Uttara Peetika)

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తరపీఠిక – Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttarapeetika

శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠిక – Sri Siva Sahasranama stotram – Uttara Peetika

విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం – Vishnu Bhujanga Prayata Stotram in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here