శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – Sri Lalitha Trishati Stotram in Telugu

0
3337

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం - Sri Lalitha Trishati Stotram in Telugu

Sri Lalitha Trishati Stotram Lyrics / Script

సూత ఉవాచ-
అస్య శ్రీలలితాత్రిశతీస్తోత్రమహామంత్రస్య – భగవాన్ హయగ్రీవఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీ దేవతా – ఐం బీజం – సౌః శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ చతుర్విధ పురుషార్థఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
ఐమిత్యాదిభిరంగన్యాసకరన్యాసాః కార్యాః |

ధ్యానం-
అతిమధురచాపహస్తామ్ అపరిమితామోదబాణసౌభాగ్యామ్ |
అరుణామతిశయకరుణామ్ అభినవకులసుందరీం వందే |

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ-
కకారరూపా కళ్యాణీ కళ్యాణగుణశాలినీ |
కళ్యాణశైలనిలయా కమనీయా కళావతీ || ౧ ||

కమలాక్షీ కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసాగరా |
కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమప్రియా || ౨ ||

కందర్పవిద్యా కందర్పజనకాపాంగవీక్షణా |
కర్పూరవీటిసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటా || ౩ ||

కలిదోషహరా కంజలోచనా కమ్రవిగ్రహా |
కర్మాదిసాక్షిణీ కారయిత్రీ కర్మఫలప్రదా || ౪ ||

ఏకారరూపా చైకాక్షర్యేకానేకాక్షరాకృతిః |
ఏతత్తదిత్యనిర్దేశ్యా చైకానందచిదాకృతిః || ౫ ||

ఏవమిత్యాగమాబోధ్యా చైకభక్తిమదర్చితా |
ఏకాగ్రచిత్తనిర్ధ్యాతా చైషణారహితాద్దృతా || ౬ ||

ఏలాసుగంధిచికురా చైనఃకూటవినాశినీ |
ఏకభోగా చైకరసా చైకైశ్వర్యప్రదాయినీ || ౭ ||

ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యప్రదా చైకాంతపూజితా |
ఏధమానప్రభా చైజదనేజజ్జగదీశ్వరీ || ౮ ||

ఏకవీరదిసంసేవ్యా చైకప్రాభవశాలినీ |
ఈకారరూపా చేశిత్రీ చేప్సితార్థప్రదాయినీ || ౯ ||

ఈద్దృగిత్యవినిర్దేశ్యా చేశ్వరత్వవిధాయినీ |
ఈశానాదిబ్రహ్మమయీ చేశిత్వాద్యష్టసిద్ధిదా || ౧౦ ||

ఈక్షిత్రీక్షణసృష్టాండకోటిరీశ్వరవల్లభా |
ఈడితా చేశ్వరార్ధాంగశరీరేశాధిదేవతా || ౧౧ ||

ఈశ్వరప్రేరణకరీ చేశతాండవసాక్షిణీ |
ఈశ్వరోత్సంగనిలయా చేతిబాధావినాశినీ || ౧౨ ||

ఈహావిరాహితా చేశశక్తిరీషత్స్మితాననా |
లకారరూపా లలితా లక్ష్మీవాణీనిషేవితా || ౧౩ ||

లాకినీ లలనారూపా లసద్దాడిమపాటలా |
లలంతికాలసత్ఫాలా లలాటనయనార్చితా || ౧౪ ||

లక్షణోజ్జ్వలదివ్యాంగీ లక్షకోట్యండనాయికా |
లక్ష్యార్థా లక్షణాగమ్యా లబ్ధకామా లతాతనుః || ౧౫ ||

లలామరాజదళికా లంబముక్తాలతాంచితా |
లంబోదరప్రసూర్లభ్యా లజ్జాఢ్యా లయవర్జితా || ౧౬ ||

హ్రీంకారరూపా హ్రీంకారనిలయా హ్రీంపదప్రియా |
హ్రీంకారబీజా హ్రీంకారమంత్రా హ్రీంకారలక్షణా || ౧౭ ||

హ్రీంకారజపసుప్రీతా హ్రీంమతీ హ్రీంవిభూషణా |
హ్రీంశీలా హ్రీంపదారాధ్యా హ్రీంగర్భా హ్రీంపదాభిధా || ౧౮ ||

హ్రీంకారవాచ్యా హ్రీంకారపూజ్యా హ్రీంకారపీఠికా |
హ్రీంకారవేద్యా హ్రీంకారచింత్యా హ్రీం హ్రీంశరీరిణీ || ౧౯ ||

హకారరూపా హలధృత్పూజితా హరిణేక్షణా |
హరప్రియా హరారాధ్యా హరిబ్రహ్మేంద్రవందితా || ౨౦ ||

హయారూఢాసేవితాంఘ్రిః హయమేధసమర్చితా |
హర్యక్షవాహనా హంసవాహనా హతదానవా || ౨౧ ||

హత్యాదిపాపశమనీ హరిదశ్వాదిసేవితా |
హస్తికుంభోత్తుంగకుచా హస్తికృత్తిప్రియాంగనా || ౨౨ ||

హరిద్రాకుంకుమాదిగ్ధా హర్యశ్వాద్యమరార్చితా |
హరికేశసఖీ హాదివిద్యా హాలామదాలసా || ౨౩ ||

సకారరూపా సర్వజ్ఞా సర్వేశీ సర్వమంగళా |
సర్వకర్త్రీ సర్వభర్త్రీ సర్వహంత్రీ సనాతనీ || ౨౪ ||

సర్వానవద్యా సర్వాంగసుందరీ సర్వసాక్షిణీ |
సర్వాత్మికా సర్వసౌఖ్యదాత్రీ సర్వవిమోహినీ || ౨౫ ||

సర్వాధారా సర్వగతా సర్వావగుణవర్జితా |
సర్వారుణా సర్వమాతా సర్వాభూషణభూషితా || ౨౬ ||

కకారార్థా కాలహంత్రీ కామేశీ కామితార్థదా |
కామసంజీవినీ కల్యా కఠినస్తనమండలా || ౨౭ ||

కరభోరుః కళానాథముఖీ కచజితాంబుదా |
కటాక్షస్యందికరుణా కపాలిప్రాణనాయికా || ౨౮ ||

కారుణ్యవిగ్రహా కాంతా కాంతిధూతజపావళిః |
కలాలాపా కంబుకంఠీ కరనిర్జితపల్లవా || ౨౯ ||

కల్పవల్లీసమభుజా కస్తూరీతిలకాంచితా |
హకారార్థా హంసగతిః హాటకాభరణోజ్జ్వలా || ౩౦ ||

హారహారికుచాభోగా హాకినీ హల్యవర్జితా |
హరిత్పతిసమారాధ్యా హఠాత్కారహతాసురా || ౩౧ ||

హర్షప్రదా హవిర్భోక్త్రీ హార్దసంతమసాపహా |
హల్లీహాలాస్యసంతుష్టా హంసమంత్రార్థరూపిణీ || ౩౨ ||

హానోపాదాననిర్ముక్తా హర్షిణీ హరిసోదరీ |
హాహాహూహూముఖస్తుత్యా హానివృద్ధివివర్జితా || ౩౩ ||

హయ్యంగవీనహృదయా హరికోపారుణాంశుకా |
లకారాఖ్యా లతాపూజ్యా లయస్థిత్యుద్భవేశ్వరీ || ౩౪ ||

లాస్యదర్శనసంతుష్టా లాభాలాభవివర్జితా |
లంఘ్యేతరాజ్ఞా లావణ్యశాలినీ లఘుసిద్ధిదా || ౩౫ ||

లాక్షారససవర్ణాభా లక్ష్మణాగ్రజపూజితా |
లభ్యేతరా లబ్ధభక్తిసులభా లాంగలాయుధా || ౩౬ ||

లగ్నచామరహస్తశ్రీశారదాపరివీజితా |
లజ్జాపదసమారాధ్యా లంపటా లకులేశ్వరీ || ౩౭ ||

లబ్ధమానా లబ్ధరసా లబ్ధసంపత్సమున్నతిః |
హ్రీంకారిణీ హ్రీంకారాది-ర్హ్రీంమధ్యా హ్రీంశిఖామణిః|| ౩౮ ||

హ్రీంకారకుండాగ్నిశిఖా హ్రీంకారశశిచంద్రికా |
హ్రీంకారభాస్కరరుచిః హ్రీంకారాంభోదచంచలా || ౩౯ ||

హ్రీంకారకందాంకురికా హ్రీంకారైకపరాయణా |
హ్రీంకారదీర్ఘికాహంసీ హ్రీంకారోద్యానకేకినీ || ౪౦ ||

హ్రీంకారారణ్యహరిణీ హ్రీంకారావాలవల్లరీ |
హ్రీంకారపంజరశుకీ హ్రీంకారాంగణదీపికా || ౪౧ ||

హ్రీంకారకందరాసింహీ హ్రీంకారాంభోజభృంగికా |
హ్రీంకారసుమనోమాధ్వీ హ్రీంకారతరుమంజరీ || ౪౨ ||

సకారాఖ్యా సమరసా సకలాగమసంస్తుతా |
సర్వవేదాంతతాత్పర్యభూమిః సదసదాశ్రయా || ౪౩ ||

సకలా సచ్చిదానందా సాధ్యా సద్గతిదాయినీ |
సనకాదిమునిధ్యేయా సదాశివకుటుంబినీ || ౪౪ ||

సకాలాధిష్ఠానరూపా సత్యరూపా సమాకృతిః |
సర్వప్రపంచనిర్మాత్రీ సమనాధికవర్జితా || ౪౫ ||

సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా |
కకారిణీ కావ్యలోలా కామేశ్వరమనోహరా || ౪౬ ||

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కామేశోత్సంగవాసినీ |
కామేశ్వరాలింగితాంగీ కామేశ్వరసుఖప్రదా || ౪౭ ||

కామేశ్వరప్రణయినీ కామేశ్వరవిలాసినీ |
కామేశ్వరతపస్సిద్ధిః కామేశ్వరమనఃప్రియా || ౪౮ ||

కామేశ్వరప్రాణనాథా కామేశ్వరవిమోహినీ |
కామేశ్వరబ్రహ్మవిద్యా కామేశ్వరగృహేశ్వరీ || ౪౯ ||

కామేశ్వరాహ్లాదకరీ కామేశ్వరమహేశ్వరీ |
కామేశ్వరీ కామకోటినిలయా కాంక్షితార్థదా || ౫౦ ||

లకారిణీ లబ్ధరూపా లబ్ధధీర్లబ్ధవాంచితా |
లబ్ధపాపమనోదూరా లబ్ధాహంకారదుర్గమా || ౫౧ ||

లబ్ధశక్తిర్లబ్ధదేహా లబ్ధైశ్వర్యసమున్నతిః |
లబ్ధబుద్ధిర్లబ్ధలీలా లబ్ధయౌవనశాలినీ || ౫౨ ||

లబ్ధాతిశయసర్వాంగసౌందర్యా లబ్ధవిభ్రమా |
లబ్ధరాగా లబ్ధగతిర్లబ్ధనానాగమస్థితిః || ౫౩ ||

లబ్ధభోగా లబ్ధసుఖా లబ్ధహర్షాభిపూజితా |
హ్రీంకారమూర్తి-ర్హ్రీంకారసౌధశృంగకపోతికా || ౫౪ ||

హ్రీంకారదుగ్ధాబ్ధిసుధా హ్రీంకారకమలేందిరా |
హ్రీంకారమణిదీపార్చిః హ్రీంకారతరుశారికా || ౫౫ ||

హ్రీంకారపేటకమణిః హ్రీంకారాదర్శబింబికా |
హ్రీంకారకోశాసిలతా హ్రీంకారాస్థాననర్తకీ || ౫౬ ||

హ్రీంకారశుక్తికాముక్తామణి-ర్హ్రీంకారబోధితా |
హ్రీంకారమయసౌవర్ణస్తంభవిద్రుమపుత్రికా || ౫౭ ||

హ్రీంకారవేదోపనిషద్ హ్రీంకారాధ్వరదక్షిణా |
హ్రీంకారనందనారామనవకల్పకవల్లరీ || ౫౮ ||

హ్రీంకారహిమవద్గంగా హ్రీంకారార్ణవకౌస్తుభా |
హ్రీంకారమంత్రసర్వస్వా హ్రీంకారపరసౌఖ్యదా || ౫౯ ||

Download PDF here Sri Lalitha Trisati Stotram – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం

What happens if Lalitha Sahasranamam is chanted wrong?

శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ – Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్రనామావళిః – Sri Lalitha Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం ఉత్తరపీఠిక – Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం పూర్వపీఠికా – Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika in Telugu

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – Sri Lalitha Trisati Stotram in Telugu

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక – Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika in Telugu

శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి – Sri Lalitha Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ లలితా సంక్షేప నామావళి – Sri Lalitha Samkshepa Namavali in Telugu

లలితాపంచరత్నం – Lalitha Pancharatnam in Telugu

శ్రీ లలితా చాలీసా – Sri Lalitha Chalisa in Telugu

శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం – Sri Lalitha Arya Dwisathi in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here