శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – Sri Lalitha Trishati Stotram in Telugu

Sri Lalitha Trishati Stotram Lyrics / Script సూత ఉవాచ- అస్య శ్రీలలితాత్రిశతీస్తోత్రమహామంత్రస్య – భగవాన్ హయగ్రీవఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీ దేవతా – ఐం బీజం – సౌః శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ చతుర్విధ పురుషార్థఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఐమిత్యాదిభిరంగన్యాసకరన్యాసాః కార్యాః | ధ్యానం- అతిమధురచాపహస్తామ్ అపరిమితామోదబాణసౌభాగ్యామ్ | అరుణామతిశయకరుణామ్ అభినవకులసుందరీం వందే | శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ- కకారరూపా కళ్యాణీ కళ్యాణగుణశాలినీ | కళ్యాణశైలనిలయా కమనీయా … Continue reading శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – Sri Lalitha Trishati Stotram in Telugu