శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికాస్తోత్రం – Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram

0
715
Sri Ganapathi stotram
Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram

శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే
ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧ ||

ఆదిపూజ్యాయ దేవాయ దంతమోదకధారిణే
వల్లభాప్రాణకాంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౨ ||

లంబోదరాయ శాంతాయ చంద్రగర్వాపహారిణే
గజాననాయప్రభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౩ ||

పంచహస్తాయ వంద్యాయ పాశాంకుశధరాయచ
శ్రీమతే గజకర్ణాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౪ ||

ద్వైమాతురాయ బాలాయ హేరంబాయ మహాత్మనే
వికటాయాఖువాహాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౫ ||

పృశ్నిశృంగాయాజితాయ క్షిప్రాభీష్టార్థదాయినే
సిద్ధిబుద్ధిప్రమోదాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౬ ||

విలంబి యజ్ఞసూత్రాయ సర్వవిఘ్ననివారిణే
దూర్వాదళసుపూజ్యాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౭ ||

మహాకాయాయ భీమాయ మహాసేనాగ్రజన్మనే
త్రిపురారివరోద్ధాత్రే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౮ ||

సిందూరరమ్యవర్ణాయ నాగబద్ధోదరాయచ
ఆమోదాయ ప్రమోదాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౯ ||

విఘ్నకర్త్రే దుర్ముఖాయ విఘ్నహత్రేన్ శివాత్మనే
సుముఖాయైకదంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧౦ ||

సమస్తగణనాథాయ విష్ణవే ధూమకేతవే
త్ర్యక్షాయ ఫాలచంద్రాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧౧ ||

చతుర్థీశాయ మాన్యాయ సర్వవిద్యాప్రదాయినే
వక్రతుండాయ కుబ్జాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧౨ ||

ధుండినే కపిలాఖ్యాయ శ్రేష్ఠాయ ఋణహారిణే
ఉద్దండోద్దండరూపాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧౩ ||

కష్టహత్రేన్ ద్విదేహాయ భక్తేష్టజయదాయినే
వినాయకాయ విభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧౪ ||

సచ్చిదానందరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే
వటవే లోకగురవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧౫ ||

శ్రీచాముండాసుపుత్రాయ ప్రసన్నవదనాయ చ
శ్రీరాజరాజసేవ్యాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧౬ ||

శ్రీచాముండాకృపాపాత్ర శ్రీకృష్ణేంద్రవినిర్మితామ్
విభూతి మాతృకారమ్యాం కల్యాణైశ్వర్యదాయినీమ్ || ౧౭ ||

శ్రీమహాగణనాథస్య శూభాం మాంగళమాలికామ్
యఃపఠేత్సతతం వాణీం లక్ష్మీం సిద్ధిమవాప్నుయాత్ || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీమహాగణపతి మంగళమాలికాస్తోత్రం |

Download PDF here Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram – శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికాస్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here