శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram

0
10933

Sri Maha Ganapathi Sahasranama StotramSri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Telugu

Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram Lyrics

అస్య శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామంత్రస్య | గణేశ ఋషిః | మహాగణపతిర్దేవతా | నానావిధానిచ్ఛందాంసి | హుమితి బీజమ్ | తుంగమితి శక్తిః | స్వాహాశక్తిరితి కీలకమ్ | శ్రీ మహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే సహస్రనామ స్తోత్ర పాఠే వినియోగః |

ధ్యానం |
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం |
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ ||
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం |
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||

ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః |
ఏకదంతో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || ౧ ||

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాయకః |
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || ౨ ||

భీమః ప్రమోద ఆనందో సురానందో మదోత్కటః |
హేరంబః శంబరః శంభుః లంబకర్ణో మహాబలః || ౩ ||

నందనాఽలంపటో భీమో మేఘనాదో గణంజయః |
వినాయకో విరూపాక్షో ధీరశ్శూరో వరప్రదః || ౪ ||

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియో క్షిప్రప్రసాదనః |
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్షో ఉమాపుత్రోఽఘనాశనః || ౫ ||

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః |
సిద్ధిప్రదః సిద్ధిపతిః సిద్ధిః సిద్ధివినాయకః || ౬ ||

విఘ్నోత్తుంగభుజో సింహవాహనో మోహినీప్రియః |
కటికంటో రాజపుత్రః శకలః సమ్మితాఽమితః || ౭ ||

కూశ్మాండగణసంభూతః దుర్జయో ధూర్జయో జయః |
భూపతిర్భువనేశశ్చ భూతానాంపతిరవ్యయః || ౮ ||

విశ్వకర్తా విశ్వముఖః విశ్వరూపో నిధిర్ఘృణః |
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణస్పతిః || ౯ ||

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః |
హిరణ్మయపురాంతస్థో సూర్యమండలమధ్యగః || ౧౦ ||

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలో పూషదంతభిత్ |
ఉమాంకకేళికుతుకీ ముక్తిదః కులపాలకః || ౧౧ ||

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః |
వైముఖ్యహతదృశ్యశ్రీః పాదాహత్యాజితక్షితః || ౧౨ ||

సద్యోజాతః స్వర్ణభుజో మేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుస్స్వప్నహృత్ప్రహసనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః || ౧౩ ||

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః |
పీతాంబరః ఖడ్గధరో ఖండేందుకృతశేఖరః || ౧౪ ||

చిత్రాంకశ్యామదశనో ఫాలచంద్రశ్చతుర్భుజః |
యోగాధిపో తారకస్థో పురుషో గజకర్ణకః || ౧౫ ||

గణాధిరాజో విజయస్థిరో గణపతిః ధ్వజీ |
దేవదేవః స్మరప్రాణదీపకో వాయుకీలకః || ౧౬ ||

విపశ్చిద్వరదో నాదోనాదభిన్నబలాహకః |
వరాహవదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః || ౧౭ ||

ఇచ్ఛాశక్తిధరో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః |
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపఘ్నః శంభుహాస్యభూః || ౧౮ ||

శంభుతేజః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః |
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః || ౧౯ ||

యజ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్షః శుభాననః |
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధ్నా కకుప్ఛ్రుతిః || ౨౦ ||

బ్రహ్మాండకుంభః చిద్వ్యోమఫాలః సత్యశిరోరుహః |
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషోఽగ్న్యర్కసోమదృక్ || ౨౧ ||

గిరీంద్రైకరదో ధర్మః ధర్మిష్ఠో నామబృంహితః |
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః || ౨౨ ||

కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః |
నదీనదభుజః సర్పాంగుళికో తారకానఖః || ౨౩ ||

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోత్కటః |
వ్యోమనాభః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠోఽర్ణవోదరః || ౨౪ ||

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః |
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరూదగ్రజానుకః || ౨౫ ||

పాతాళజంఘో మునిపత్ కాలాంగుష్ఠః త్రయీతనుః |
జ్యోతిర్మండలలాంగూలః హృదయాలాననిశ్చలః || ౨౬ ||

హృత్పద్మకర్ణికాశాలీవియత్కేళిసరోరుహః |
సద్భక్తధ్యాననిగళో పూజావారినివారితః || ౨౭ ||

ప్రతాపీ కాశ్యపసుతో గణకో విటపీ బలీ |
యశస్వీ ధార్మికస్స్వోజా ప్రమథః ప్రమథేశ్వరః || ౨౮ ||

చింతామణిద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః |
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః || ౨౯ ||

తీవ్రాశిరోద్ధృతపదః జ్వాలినీమౌళిలాలితః |
నందానందితపీఠశ్రీః భోగదాభూషితాసనః || ౩౦ ||

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః |
తేజోవతీశిరోరత్నః సత్యానిత్యవతంసితః || ౩౧ ||

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాలయః |
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాలయః || ౩౨ ||

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః |
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరూపోన్నమత్కటిః || ౩౩ ||

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షాః బృహద్భుజః |
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః || ౩౪ ||

భగ్నవామరదః తుంగదక్షదంతో మహాహనుః |
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః || ౩౫ ||

స్తంబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌళిర్నిరంకుశః |
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ || ౩౬ ||

సర్పకోటీరకటకో సర్పగ్రైవేయకాంగదః |
సర్పకక్షోదరాబంధో సర్పరాజోత్తరీయకః || ౩౭ ||

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాల్యవిభూషణః |
రక్తేక్షణో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః || ౩౮ ||

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరో శ్వేతమాల్యవిభూషణః |
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః || ౩౯ ||

సర్వావయవసంపూర్ణసర్వలక్షణలక్షితః |
సర్వాభరణభూషాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః || ౪౦ ||

సర్వమంగళమాంగళ్యః సర్వకారణకారణః |
సర్వదైకకరః శార్ఙ్గీ బీజపూర గదాధరః || ౪౧ ||

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ |
పాశీ ధృతోత్పలః శాలీమంజరీభృత్స్వదంతభృత్ || ౪౨ ||

కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ |
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః || ౪౩ ||

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధూతారిసమూహకః |
మాతులుంగధరో చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ || ౪౪ ||

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః |
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః || ౪౫ ||

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోహరః |
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః || ౪౬ ||

మహీవరాహవామాంగ రతికందర్పపశ్చిమః |
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః || ౪౭ ||

సమేధితసమృద్ధశ్రీః బుద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
దత్తసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందళితాశ్రయః || ౪౮ ||

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృతవైముఖ్యదుర్ముఖః |
విఘ్నసంపల్లతోపఘ్నో సదోన్నిద్రమదద్రవః || ౪౯ ||

విఘ్నకృన్నిఘ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః |
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలనైకదృక్ || ౫౦ ||

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండితః |
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః || ౫౧ ||

వసుధారామనోమోద మహాశంఖనిధిప్రభుః |
నమద్వసుమతీమౌళీమహాపద్మనిధిప్రభుః || ౫౨ ||

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః |
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖః పవననందనః || ౫౩ ||

ఉగ్రః ప్రత్యగ్రనయనో దివ్యాస్త్రాణాంప్రయోగవాన్ |
ఐరావతాదిసర్వాశావారణావరణప్రియః || ౫౪ ||

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః |
జయాజయపరీవారో విజయావిజయావహః || ౫౫ ||

అజితార్చితపాదాబ్జో నిత్యాన్నిత్యావతంసితః |
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీసౌందర్యమండితః || ౫౬ ||

అనంతానంతసుఖదః సుమంగళసుమంగళః |
ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తినిషేవితః || ౫౭ ||

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః |
కామినీకామనః కామః మాననీకేళిలాలితః || ౫౮ ||

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః |
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరేశ్వరః || ౫౯ ||

నళినీకాముకో వామారామా జ్యేష్ఠామనోరమః |
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః || ౬౦ ||

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః |
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః || ౬౧ ||

ఉచ్ఛిష్టగణ ఉచ్ఛిష్టగణేశో గణనాయకః |
సర్వకాలికసంసిద్ధిః నిత్యశైవ దిగంబరః || ౬౨ ||

అనపాయోఽనంతదృష్టిరప్రమేయోఽజరామరః |
అనావిలోఽప్రతిరథో అచ్యుతో అమృతాఽక్షరః || ౬౩ ||

అప్రతర్క్యోఽక్షయోఽజయ్యో అనాథశ్చ అనామయః |
అమోఘసిద్ధిరద్వైతో అఘోరోఽప్రతిమాననః || ౬౪ ||

అనాకారోఽభిభూమ్యగ్నిబలఘ్నోఽవ్యక్తలక్షణః |
ఆధారపీఠ ఆధార ఆధారాధేయవర్జితః || ౬౫ ||

ఆఖువాహనకేత్వాశాపూరకాఽఽఖుమహారణః |
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థః ఇక్షుభక్షణలాలసః || ౬౬ ||

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీః ఇక్షుచాపనిషేవితః |
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః || ౬౭ ||

ఇందీవరదళశ్యామః ఇందుమండలనిర్మలః |
ఇంద్రప్రియ ఇడాభాగ ఇడాధామ్నేందిరాప్రియః || ౬౮ ||

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః |
ఈశానమౌళిరీశాన ఈశానసుత ఈశఘః || ౬౯ ||

ఈషణత్రయకల్పాంతః ఈహామాత్రవివర్జితః |
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌళిరుడేరకబలిప్రియః || ౭౦ ||

ఉన్నతానన ఉత్తుంగ ఉదరస్త్రిదశాగ్రణీః |
ఊర్జస్వానుజ్జ్వలతనుః ఊహాపోహదురాసదః || ౭౧ ||

ఋగ్యజుస్సామసంభూతి ఋద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
ఋజుచిత్తైకసులభో ఋణత్రయవిమోచనః || ౭౨ ||

స్వభక్తవిఘ్ననాశశ్చ సురద్విట్ఛక్తిలోపకృత్ |
విముఖార్చానావిలుప్తశ్రీః లూతావిస్ఫోటనాశనః || ౭౩ ||

ఏకారపీఠమధ్యస్థ ఏకపాదకృతాసనః |
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేజితాఖిలసంశ్రయః || ౭౪ ||

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్య ఐహికాముష్మికప్రదః |
ఐరంమదసమోన్మేష ఐరావతనిభాననః || ౭౫ ||

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః |
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధుర్య ఔన్నత్యవిగ్రహః || ౭౬ ||

సురనాగానామంకుశః సురవిద్విషమంకుశః |
అఃసమస్తవిసర్గాంతపాదేషుపరికీర్తితః || ౭౭ ||

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః |
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః || ౭౮ ||

కదంబగోలకాకారో కూష్మాండగణనాయకః |
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకో కటిసూత్రభృత్ || ౭౯ ||

ఖర్వః ఖడ్గప్రియో ఖడ్గీ ఖతాంతస్థః ఖనిర్మలః |
ఖల్వాటశృంగనిలయో ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః || ౮౦ ||

గణాఢ్యో గహనో గమ్యో గద్యపద్యసుధార్ణవః |
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః || ౮౧ ||

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహాగమనిరూపితః |
గుహాశయో గుహాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః || ౮౨ ||

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘంటకుంభో ఘటోదరః |
చండశ్చండీశ్వరశ్చండీ చండేశశ్చండవిక్రమః || ౮౩ ||

చరాచరపితా చింతామణిచర్వణలాలసః |
ఛందశ్ఛందోవపుశ్ఛందోదుర్లక్ష్యో ఛందవిగ్రహః || ౮౪ ||

జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః |
జపో జపపరో జప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః || ౮౫ ||

ఝలజ్ఝలోల్లసద్దానఝంకారిభ్రమరాకులః |
టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారమణినూపురః || ౮౬ ||

ఠద్వయీపల్లవాంతస్థసర్వమంత్రైకసిద్ధిదః |
డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః || ౮౭ ||

ఢక్కానినాదముదితో ఢౌకో ఢుంఢివినాయకః |
తత్త్వానాంపరమస్తత్త్వజ్ఞేయో తత్త్వనిరూపితః || ౮౮ ||

తారకాంతరసంస్థాన-స్తారక-స్తారకాంతకః |
స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరో-జంగమో-జగత్ || ౮౯ ||

దక్షయజ్ఞప్రమథనో దాతా దానవమోహనః |
దయావాన్దివ్యవిభవో దండహృద్దండనాయకః || ౯౦ ||

దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః |
దంష్ట్రాలగ్నద్విపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః || ౯౧ ||

ధనధాన్యపతిర్ధన్యో ధనదో ధరణీధరః |
ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానో ధ్యానపరాయణః || ౯౨ ||

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః |
నిష్కళో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః || ౯౩ ||

పరంవ్యోమ పరంధామ పరమాత్మా పరంపదః |
పరాత్పరః పశుపతిః పూర్ణమోదకసారవాన్ || ౯౪ ||

పూర్ణానందో పరానందో పురాణపురుషోత్తమః |
పద్మప్రసన్ననయనో ప్రణతాజ్ఞానమోచనః || ౯౫ ||

ప్రమాణప్రత్యయాతీతో ప్రణతార్తినివారణః |
ఫలహస్తో ఫణిపతిః ఫేత్కార ఫణితప్రియః || ౯౬ ||

బాణార్చితాంఘ్రియుగళో బాణకేళికుతూహలీ |
బ్రహ్మా బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః || ౯౭ ||

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః |
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావళిమేఖలః || ౯౮ ||

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః |
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః || ౯౯ ||

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః |
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తమనోరమః || ౧౦౦ ||

మేఖలావాన్ మందగతిః మతిమత్కమలేక్షణః |
మహాబలో మహావీరో మహాప్రాణో మహామనాః || ౧౦౧ ||

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞఫలప్రదః |
యశస్కరో యోగగమ్యో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః || ౧౦౨ ||

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః |
రక్షోరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః || ౧౦౩ ||

లక్షో లక్షప్రదో లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః |
లాస్యప్రియో లాస్యపదో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః || ౧౦౪ ||

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః |
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః || ౧౦౫ ||

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః |
విశ్వబంధనవిష్కంభధారో విశ్వామరప్రభుః || ౧౦౬ ||

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యో శంభుశక్తిగణేశ్వరః |
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయో శరణ్యో శిఖరీశ్వరః || ౧౦౭ ||

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారో షడక్షరః |
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞో సర్వభేషజభేషజః || ౧౦౮ ||

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదనః |
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్భక్తిదాయకః || ౧౦౯ ||

సాక్షీ సముద్రమథనో స్వసంవేద్యః స్వదక్షిణః |
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ || ౧౧౦ ||

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనో హవ్యకవ్యభుక్ |
హవ్యో హుతప్రియో హర్షో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః || ౧౧౧ ||

క్షేత్రాధిపో క్షమాభర్తా క్షమాపరపరాయణః |
క్షిప్రక్షేమకరో క్షేమానందో క్షోణీసురద్రుమః || ౧౧౨ ||

ధర్మప్రదోఽర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః |
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || ౧౧౩ ||

అభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః |
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషఘ్నో పుత్రపౌత్రదః || ౧౧౪ ||

మేధాదో కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || ౧౧౫ ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖభంజనకారకః |
లవస్త్రుటిః కళా కాష్ఠా నిమేషో ఘటిముహూర్తకః || ౧౧౬ ||

ప్రహరశ్చ దివా నక్తః అహోరాత్రో అహర్నిశః |
పక్షో మాసాఽయనో వర్షాః యుగః కల్పో మహాలయః || ౧౧౭ ||

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణ అంశకః |
లగ్నో హోరా కాలచక్రో మేరుః సప్తర్షయః ధ్రువః || ౧౧౮ ||

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః |
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వః-స్థావరో-జంగమో-జగత్ || ౧౧౯ ||

భూరాపోఽగ్నిర్మరుద్వ్యోమాఽహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ |
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్ర ఈశః శక్తిః సదాశివః || ౧౨౦ ||

త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాశ్చ కిన్నరాః |
సాధ్యావిద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః || ౧౨౧ ||

సముద్రాః సరితః శైలా భూతో భవ్యో భవోద్భవః |
సాంఖ్యో పాతంజలో యోగః పురాణశ్చ శ్రుతిః స్మృతిః || ౧౨౨ ||

వేదాంగాశ్చ సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః |
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వో కావ్యనాటకః || ౧౨౩ ||

వైఖానసో భాగవతో మానుషో పాంచరాత్రకః |
శైవః పాశుపతః కాలాముఖో భైరవశాసనః || ౧౨౪ ||

శాక్తో వైనాయకః సౌరో జైన ఘూర్హతసంహితా |
సదసద్వ్యక్తరవ్యక్తః సచేతనరచేతనః || ౧౨౫ ||

బంధో మోక్షః సుఖో భోగో యోగః సత్య అణుర్మహాత్ |
స్వస్తిహుంరూపషడ్రూప ఖడ్గభ్రూశ్చస్వధామయః || ౧౨౬ ||

స్వాహారూపః శ్రౌషడ్రూపో వౌషడ్రూపో వషణ్మయః |
జ్ఞాన విజ్ఞాన ఆనందో బోధః సంవిత్ శమో యమః || ౧౨౭ ||

ఏకో ఏకాక్షరో ఏక ఏకాక్షరపరాయణః |
ఏకాగ్రధీరేకవీర ఏకానేకస్వరూపధృత్ || ౧౨౮ ||

ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్విపరక్షకః |
ద్వైమాతుర ద్వివదనో ద్వంద్వాతీతః ద్వయాతిగః || ౧౨౯ ||

త్రిధామా త్రికరో త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః |
త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాది త్రిశక్తీశ-స్త్రిలోచనః || ౧౩౦ ||

చతుర్బాహు-శ్చతుర్దంత-శ్చతురాత్మా చతుర్ముఖః |
చతుర్విధోపాయకరో చతుర్విధఫలప్రదః || ౧౩౧ ||

చతురానసంప్రీతః చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః |
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః || ౧౩౨ ||

చతుర్థీపూజనప్రీతో చతుర్థీతిథిసంభవః |
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యో పంచకృత్యకృత్ || ౧౩౩ ||

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః |
పంచతాళః పంచకరో పంచప్రణవభావికః || ౧౩౪ ||

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః |
పంచభక్ష్యప్రియః పంచబాణః పంచశివాత్మకః || ౧౩౫ ||

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః |
షడధ్వధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగుళమహాహ్రదః || ౧౩౬ ||

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్ఛక్తిపరివారితః |
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః || ౧౩౭ ||

షట్తర్కదూరః షట్కర్మనిరతః షడ్రసాశ్రయః |
సప్తపాతాళచరణః సప్తద్వీపోరుమండితః || ౧౩౮ ||

సప్తస్వర్లోకమకుటః సప్తసప్తివరప్రదః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణమండితః || ౧౩౯ ||

సప్తఛందోనిధిః సప్తహోతా సప్తస్వరాశ్రయః |
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః || ౧౪౦ ||

సప్తచ్ఛదామోదమదః సప్తఛందోముఖప్రియః |
అష్టమూర్తిధ్యేయమూర్తి-రష్టప్రకృతికారణః || ౧౪౧ ||

అష్టాంగయోగఫలభుక్ అష్టపత్రాంబుజాననః |
అష్టశక్తిసమృద్ధశ్రీ-రష్టైశ్వర్యప్రదాయకః || ౧౪౨ ||

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీ-రష్టమాతృసమావృతః |
అష్టభైరవసేవ్యోఽష్టవసువంద్యోఽష్టమూర్తిభృత్ || ౧౪౩ ||

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తి-రష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః |
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితా || ౧౪౪ ||

నవద్వారఘనాధారో నవాధారనికేతనః |
నవనారాయణస్తుత్యో నవదుర్గానిషేవితః || ౧౪౫ ||

నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషణః |
నవరత్నవిచిత్రాంగః నవశక్తిశిరోధృతః || ౧౪౬ ||

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః |
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః || ౧౪౭ ||

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః |
ఏకాదశాదిరుద్రైస్సంస్తుత ఏకాదశాక్షరః || ౧౪౮ ||

ద్వాదశోద్దండదోర్దండః ద్వాదశాంకనికేతనః |
త్రయోదశభిదాభిన్నవిశ్వేదేవాధిదైవతః || ౧౪౯ ||

చతుర్దశేంద్రప్రభవో చతుర్దశమనుప్రభుః |
చతుర్దశాదివిద్యాఢ్యః చతుర్దశజగత్ప్రభుః || ౧౫౦ ||

సామపంచదశో పంచదశీశీతాంశునిర్మలః |
షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః || ౧౫౧ ||

షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకలాత్మకః |
కలాసప్తదశీ సప్తదశ-స్సప్తదశాక్షరః || ౧౫౨ ||

అష్టాదశద్వీపపతి-రష్టాదశపురాణకృత్ |
అష్టాదశౌషధిస్రష్టా అష్టాదశమునిస్మృతః || ౧౫౩ ||

అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదః |
ఏకవింశః పుమాన్ ఏకవింశత్యంగుళిపల్లవః || ౧౫౪ ||

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః |
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ || ౧౫౫ ||

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశ-శ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః |
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతి-రష్టత్రింశత్కళాతనుః || ౧౫౬ ||

నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గళః |
పంచాశదక్షరశ్రేణిః పంచాశద్రుద్రవిగ్రహః || ౧౫౭ ||

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః |
ద్విపంచాశద్వపుశ్శ్రేణిః త్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః || ౧౫౮ ||

చతుఃషష్ట్యర్ణనిర్ణేతా చతుఃషష్టికళానిధిః |
చతుఃషష్టిమహాసిద్ధయోగినీబృందవందితః || ౧౫౯ ||

అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవభావనః |
చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః || ౧౬౦ ||

శతానందః శతమఖః శతపత్రాయతేక్షణః |
శతానీకః శతధృతిః శతధారావరాయుధః || ౧౬౧ ||

సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణిభూషణః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౬౨ ||

సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః |
ఫణమండలసాహస్రఫణిరాజకృతాసనః || ౧౬౩ ||

దశసాహస్రఫణభృత్ఫణిరాజకృతాసనః |
అష్టాశీతిసహస్రౌఘమహర్షిస్తోత్రయంత్రితః || ౧౬౪ ||

మహాకాయో మహాత్మాపి చండిలశ్చేష్టదోరసః |
ఆధారోసౌ వేదమయో హేరంబస్కందపూర్వజః || ౧౬౫ ||

లక్షాధీశః ప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః |
చతుర్లక్షజపప్రీతః చతుర్లక్షప్రకాశితః || ౧౬౬ ||

చతురాశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః |
కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః || ౧౬౭ ||

కోటియజ్ఞప్రమథనః కోటియజ్ఞఫలప్రదః |
శివభవాద్యష్టకోటివినాయకధురంధరః || ౧౬౮ ||

సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః |
త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః || ౧౬౯ ||

అనంతదేవతాసేవ్యః అనంతశుభదాయకః |
అనంతనామానంతశ్రీ-రనంతానంతసౌఖ్యదః || ౧౭౦ ||

Download PDF here Sri Maha Ganapathi Sahasranama stotram – శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

Hymns & Stotras

కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామి దేవస్థానం | Kanipakam Temple History, Seva, Darshan & Timings

కాణిపాకం ఆలయ సమయాలు, సేవలు, దర్శనాలు, టికేట్స్ ధరలు | Kanipakam Temple Timings, Sevas, Darshan, Ticket Prices

కాణిపాకం ఆలయ ప్రత్యేకతలు, విశిష్ఠత, దర్శనీయ దేవాలయాలు, ఆలయానికి ఎలా చేరుకోవాలి? | Kanipakam Temple Significance, Around Temples, How to Reach?

శ్రీ గణేశభుజంగం – Sri Ganesha Bhujangam

గణనాయకాష్టకం – Gananayaka Ashtakam

Sri Ganesha Pancha Chamara Stotram | శ్రీ గణేశ పంచ చామర స్తోత్రం

శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః – Sri Ganesha Prabhava Stuti

శ్రీ గణేశాష్టకం – Sri Ganesha Ashtakam

గణపతిస్తవః – Ganapathi stava

శ్రీ గణపతిమంగళాష్టకం – Sri Ganapathi Mangalashtakam

Sri Vigneshwara Shodasa Nama Stotram | శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram | శ్రీ గణేశ విలాస స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here