శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ – Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja in Telugu

Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం శ్రీ సూక్త విధనేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే || ధ్యానం – యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ | గంభీరా వర్తనాభిః స్తనభర నమితా శుభ్ర వస్త్రోత్తరీయా | లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేన్ద్రైర్మణిగణ ఖచితైస్స్నాపితా హేమకుంభైః | నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ … Continue reading శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ – Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja in Telugu