శ్రీమహాగణపతి నవార్ణ వేదపాదస్తవః – Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava

0
493
SRI GANESHA STOTRAS
Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava

Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava

శ్రీకంఠతనయ శ్రీశ శ్రీకర శ్రీదలార్చిత |
శ్రీవినాయక సర్వేశ శ్రియం వాసయ మే కులే || ౧ ||

గజానన గణాధీశ ద్విజరాజవిభూషిత |
భజే త్వాం సచ్చిదానంద బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే || ౨ ||

ణషష్ఠవాచ్యనాశాయ రోగాటవికుఠారిణే |
ఘృణాపాలితలోకాయ వనానాం పతయే నమః || ౩ ||

ధియం ప్రయచ్ఛతే తుభ్యం ఈప్సితార్థప్రదాయినే |
దీప్తభూషణభూషాయ దిశాం చ పతయే నమః || ౪ ||

పంచబ్రహ్మస్వరూపాయ పంచపాతకహారిణే |
పంచతత్త్వాత్మనే తుభ్యం పశూనాం పతయే నమః || ౫ ||

తటిత్కోటిప్రతీకాశతనవే విశ్వసాక్షిణే |
తపస్విధ్యాయినే తుభ్యం సేనానిభ్యశ్చ వో నమః || ౬ ||

యే భజంత్యక్షరం త్వాం తే ప్రాప్నువంత్యక్షరాత్మతామ్|
నైకరూపాయ మహతే ముష్ణతాం పతయే నమః || ౭ ||

నగజావరపుత్రాయ సురరాజార్చితాయ చ |
సుగుణాయ నమస్తుభ్యం సుమృడీకాయ మీఢుషే || ౮ ||

మహాపాతకసంఘాతమహారణభయాపహ |
త్వదీయ కృపయా దేవ సర్వానవ యజామహే || ౯ ||

నవార్ణరత్ననిగమపాదసంపుటితాం స్తుతిమ్ |
భక్త్యా పఠంతి యే తేషాం తుష్టో భవ గణాధిప || ౧౦ ||

Download PDF here Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava – శ్రీమహాగణపతి నవార్ణ వేదపాదస్తవః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here