శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలిక నామావళిః | Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in Telugu

0
359
Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali Lyrics in Telugu
Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali Lyrics in Telugu

Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in Telugu

1శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలిక నామావళిః

ఓం అకారలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అచ్యుతలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అన్నలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అనంతలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అనుగ్రహలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అమరలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అమృతలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అమోఘలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అష్టలక్ష్మ్యై నమః | ౯

ఓం అక్షరలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఆత్మలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఆదిలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఆనందలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఆర్ద్రలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఆరోగ్యలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఇచ్ఛాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఇభలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఇందులక్ష్మ్యై నమః | ౧౮

ఓం ఇష్టలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఈడితలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఉకారలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఉత్తమలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఉద్యానలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఉద్యోగలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఉమాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఊర్జాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఋద్ధిలక్ష్మ్యై నమః | ౨౭

ఓం ఏకాంతలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఐశ్వర్యలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఓంకారలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఔదార్యలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఔషధిలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కనకలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కలాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కాంతాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కాంతిలక్ష్మ్యై నమః | ౩౬

ఓం కీర్తిలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కుటుంబలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కోశలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కౌతుకలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఖ్యాతిలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం గజలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం గానలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం గుణలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం గృహలక్ష్మ్యై నమః | ౪౫

ఓం గోలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం గోత్రలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం గోదాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం గోపలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం గోవిందలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం చంపకలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ఛందోలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం జనకలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం జయలక్ష్మ్యై నమః | ౫౪

ఓం జీవలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం తారకలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం తీర్థలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం తేజోలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం దయాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం దివ్యలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం దుర్గాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ద్వారలక్ష్మ్యై నమః | ౬౩

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back