శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలిక నామావళిః | Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in Telugu

Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in Telugu శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలిక నామావళిః ఓం అకారలక్ష్మ్యై నమః | ఓం అచ్యుతలక్ష్మ్యై నమః | ఓం అన్నలక్ష్మ్యై నమః | ఓం అనంతలక్ష్మ్యై నమః | ఓం అనుగ్రహలక్ష్మ్యై నమః | ఓం అమరలక్ష్మ్యై నమః | ఓం అమృతలక్ష్మ్యై నమః | ఓం అమోఘలక్ష్మ్యై నమః | ఓం అష్టలక్ష్మ్యై నమః | ౯ ఓం అక్షరలక్ష్మ్యై నమః | ఓం ఆత్మలక్ష్మ్యై నమః | … Continue reading శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలిక నామావళిః | Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in Telugu