శ్రీ మహాలక్ష్మీ చతుర్వింశతినామ స్తోత్రం | Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in Telugu

Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in Telugu శ్రీ మహాలక్ష్మీ చతుర్వింశతినామ స్తోత్రం దేవా ఊచుః | నమః శ్రియై లోకధాత్ర్యై బ్రహ్మమాత్రే నమో నమః | నమస్తే పద్మనేత్రాయై పద్మముఖ్యై నమో నమః || ౧ || ప్రసన్నముఖపద్మాయై పద్మకాంత్యై నమో నమః | నమో బిల్వవనస్థాయై విష్ణుపత్న్యై నమో నమః || ౨ || విచిత్రక్షౌమధారిణ్యై పృథుశ్రోణ్యై నమో నమః | పక్వబిల్వఫలాపీనతుంగస్తన్యై నమో నమః || ౩ || సురక్తపద్మపత్రాభకరపాదతలే శుభే … Continue reading శ్రీ మహాలక్ష్మీ చతుర్వింశతినామ స్తోత్రం | Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in Telugu