శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం 1 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 1 in Telugu

0
613
Sri Mahalakshmi Kavacham Lyrics Part 1
Sri Mahalakshmi Kavacham Lyrics Part 1

Sri Mahalakshmi Kavacham Type 1

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం 1

అస్య శ్రీమహాలక్ష్మీ కవచమంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మహాలక్ష్మీర్దేవతా శ్రీమహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః ||

ఇంద్ర ఉవాచ |
సమస్తకవచానాం తు తేజస్వి కవచోత్తమమ్ |
ఆత్మరక్షణమారోగ్యం సత్యం త్వం బ్రూహి గీష్పతే || ౧ ||

శ్రీగురురువాచ |
మహాలక్ష్మ్యాస్తు కవచం ప్రవక్ష్యామి సమాసతః |
చతుర్దశసు లోకేషు రహస్యం బ్రహ్మణోదితమ్ || ౨ ||

బ్రహ్మోవాచ |
శిరో మే విష్ణుపత్నీ చ లలాటమమృతోద్భవా |
చక్షుషీ సువిశాలాక్షీ శ్రవణే సాగరాంబుజా || ౩ ||

ఘ్రాణం పాతు వరారోహా జిహ్వామామ్నాయరూపిణీ |
ముఖం పాతు మహాలక్ష్మీః కంఠం వైకుంఠవాసినీ || ౪ ||

స్కంధౌ మే జానకీ పాతు భుజౌ భార్గవనందినీ |
బాహూ ద్వౌ ద్రవిణీ పాతు కరౌ హరివరాంగనా || ౫ ||

వక్షః పాతు చ శ్రీర్దేవీ హృదయం హరిసుందరీ |
కుక్షిం చ వైష్ణవీ పాతు నాభిం భువనమాతృకా || ౬ ||

కటిం చ పాతు వారాహీ సక్థినీ దేవదేవతా |
ఊరూ నారాయణీ పాతు జానునీ చంద్రసోదరీ || ౭ ||

ఇందిరా పాతు జంఘే మే పాదౌ భక్తనమస్కృతా |
నఖాన్ తేజస్వినీ పాతు సర్వాంగం కరుణామయీ || ౮ ||

బ్రహ్మణా లోకరక్షార్థం నిర్మితం కవచం శ్రియః |
యే పఠంతి మహాత్మానస్తే చ ధన్యా జగత్త్రయే || ౯ ||

కవచేనావృతాంగానాం జనానాం జయదా సదా |
మాతేవ సర్వసుఖదా భవ త్వమమరేశ్వరీ || ౧౦ ||

భూయః సిద్ధిమవాప్నోతి పూర్వోక్తం బ్రహ్మణా స్వయమ్ |
లక్ష్మీర్హరిప్రియా పద్మా ఏతన్నామత్రయం స్మరన్ || ౧౧ ||

నామత్రయమిదం జప్త్వా స యాతి పరమాం శ్రియమ్ |
యః పఠేత్స చ ధర్మాత్మా సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ || ౧౨ ||

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu

Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu | శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu

అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః | Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu

వ్యూహలక్ష్మి తంత్రం | Vyuha Lakshmi Maha Mantram

శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu