శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu

0
302
Sri Mahalakshmi Kavacham Lyrics Part 2 in Telugu
Sri Mahalakshmi Kavacham Lyrics Part 2 in Telugu

Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2

శుకం ప్రతి బ్రహ్మోవాచ |
మహాలక్ష్మ్యాః ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ |
సర్వపాపప్రశమనం దుష్టవ్యాధివినాశనమ్ || ౧ ||

గ్రహపీడాప్రశమనం గ్రహారిష్టప్రభంజనమ్ |
దుష్టమృత్యుప్రశమనం దుష్టదారిద్ర్యనాశనమ్ || ౨ ||

పుత్రపౌత్రప్రజననం వివాహప్రదమిష్టదమ్ |
చోరారిహం చ జపతామఖిలేప్సితదాయకమ్ || ౩ ||

సావధానమనా భూత్వా శృణు త్వం శుక సత్తమ |
అనేకజన్మసంసిద్ధిలభ్యం ముక్తిఫలప్రదమ్ || ౪ ||

ధనధాన్యమహారాజ్యసర్వసౌభాగ్యకల్పకమ్ |
సకృత్స్మరణమాత్రేణ మహాలక్ష్మీః ప్రసీదతి || ౫ ||

అథ ధ్యానమ్ |
క్షీరాబ్ధిమధ్యే పద్మానాం కాననే మణిమంటపే |
తన్మధ్యే సుస్థితాం దేవీం మనీషిజనసేవితామ్ || ౬ ||

సుస్నాతాం పుష్పసురభికుటిలాలకబంధనామ్ |
పూర్ణేందుబింబవదనామర్ధచంద్రలలాటికామ్ || ౭ ||

ఇందీవరేక్షణాం కామకోదండభ్రువమీశ్వరీమ్ |
తిలప్రసవసంస్పర్ధినాసికాలంకృతాం శ్రియమ్ || ౮ ||

కుందకుట్మలదంతాలిం బంధూకాధరపల్లవామ్ |
దర్పణాకారవిమలకపోలద్వితయోజ్జ్వలామ్ || ౯ ||

రత్నతాటంకకలితకర్ణద్వితయసుందరామ్ |
మాంగల్యాభరణోపేతాం కంబుకంఠీం జగత్ప్రసూమ్ || ౧౦ ||

తారహారిమనోహారికుచకుంభవిభూషితామ్ |
రత్నాంగదాదిలలితకరపద్మచతుష్టయామ్ || ౧౧ ||

కమలే చ సుపత్రాఢ్యే హ్యభయం దధతీం వరమ్ |
రోమరాజికలాచారుభుగ్ననాభితలోదరీమ్ || ౧౨ ||

పట్టవస్త్రసముద్భాసిసునితంబాదిలక్షణామ్ |
కాంచనస్తంభవిభ్రాజద్వరజానూరుశోభితామ్ || ౧౩ ||

స్మరకాహలికాగర్వహారిజంఘాం హరిప్రియామ్ |
కమఠీపృష్ఠసదృశపాదాబ్జాం చంద్రసన్నిభామ్ || ౧౪ ||

పంకజోదరలావణ్యసుందరాంఘ్రితలాం శ్రియమ్ |
సర్వాభరణసంయుక్తాం సర్వలక్షణలక్షితామ్ || ౧౫ ||

పితామహమహాప్రీతాం నిత్యతృప్తాం హరిప్రియామ్ |
నిత్యం కారుణ్యలలితాం కస్తూరీలేపితాంగికామ్ || ౧౬ ||

సర్వమంత్రమయాం లక్ష్మీం శ్రుతిశాస్త్రస్వరూపిణీమ్ |
పరబ్రహ్మమయాం దేవీం పద్మనాభకుటుంబినీమ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా మహాలక్ష్మీం పఠేత్తత్కవచం పరమ్ || ౧౭ ||

అథ కవచమ్ |
మహాలక్ష్మీః శిరః పాతు లలాటం మమ పంకజా |
కర్ణౌ రక్షేద్రమా పాతు నయనే నళినాలయా || ౧౮ ||

నాసికామవతాదంబా వాచం వాగ్రూపిణీ మమ |
దంతానవతు జిహ్వాం శ్రీరధరోష్ఠం హరిప్రియా || ౧౯ ||

చుబుకం పాతు వరదా గలం గంధర్వసేవితా |
వక్షః కుక్షిం కరౌ పాయుం పృష్ఠమవ్యాద్రమా స్వయమ్ || ౨౦ ||

కటిమూరుద్వయం జాను జంఘం పాతు రమా మమ |
సర్వాంగమింద్రియం ప్రాణాన్పాయాదాయాసహారిణీ || ౨౧ ||

సప్తధాతూన్ స్వయం చాపి రక్తం శుక్రం మనో మమ |
జ్ఞానం బుద్ధిం మహోత్సాహం సర్వం మే పాతు పంకజా || ౨౨ ||

మయా కృతం చ యత్కించిత్తత్సర్వం పాతు సేందిరా |
మమాయురవతాల్లక్ష్మీః భార్యాం పుత్రాంశ్చ పుత్రికా || ౨౩ ||

మిత్రాణి పాతు సతతమఖిలాని హరిప్రియా |
పాతకం నాశయేల్లక్ష్మీః మమారిష్టం హరేద్రమా || ౨౪ ||

మమారినాశనార్థాయ మాయామృత్యుం జయేద్బలమ్ |
సర్వాభీష్టం తు మే దద్యాత్పాతు మాం కమలాలయా || ౨౫ ||

ఫలశ్రుతిః |
య ఇదం కవచం దివ్యం రమాత్మా ప్రయతః పఠేత్ |
సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి సర్వరక్షాం తు శాశ్వతీమ్ || ౨౬ ||

దీర్ఘాయుష్మాన్భవేన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యకల్పకమ్ |
సర్వజ్ఞః సర్వదర్శీ చ సుఖదశ్చ సుఖోజ్జ్వలః || ౨౭ ||

సుపుత్రో గోపతిః శ్రీమాన్ భవిష్యతి న సంశయః |
తద్గృహే న భవేద్బ్రహ్మన్ దారిద్ర్యదురితాదికమ్ || ౨౮ ||

నాగ్నినా దహ్యతే గేహం న చోరాద్యైశ్చ పీడ్యతే |
భూతప్రేతపిశాచాద్యాః సంత్రస్తా యాంతి దూరతః || ౨౯ ||

లిఖిత్వా స్థాపయేద్యత్ర తత్ర సిద్ధిర్భవేద్ధ్రువమ్ |
నాపమృత్యుమవాప్నోతి దేహాంతే ముక్తిభాగ్భవేత్ || ౩౦ ||

ఆయుష్యం పౌష్టికం మేధ్యం ధాన్యం దుఃస్వప్ననాశనమ్ |
ప్రజాకరం పవిత్రం చ దుర్భిక్షార్తివినాశనమ్ || ౩౧ ||

చిత్తప్రసాదజననం మహామృత్యుప్రశాంతిదమ్ |
మహారోగజ్వరహరం బ్రహ్మహత్యాదిశోధనమ్ || ౩౨ ||

మహాధనప్రదం చైవ పఠితవ్యం సుఖార్థిభిః |
ధనార్థీ ధనమాప్నోతి వివాహార్థీ లభేద్వధూమ్ || ౩౩ ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం పుత్రార్థీ గుణవత్సుతమ్ |
రాజ్యార్థీ రాజ్యమాప్నోతి సత్యముక్తం మయా శుక || ౩౪ ||

ఏతద్దేవ్యాః ప్రసాదేన శుకః కవచమాప్తవాన్ |
కవచానుగ్రహేణైవ సర్వాన్ కామానవాప సః || ౩౫ ||

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

శ్రీ మహాలక్ష్మీ చతుర్వింశతినామ స్తోత్రం | Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం 1 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 1 in Telugu

Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu | శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu

అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః | Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu

వ్యూహలక్ష్మి తంత్రం | Vyuha Lakshmi Maha Mantram

శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu