శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu

Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2 శుకం ప్రతి బ్రహ్మోవాచ | మహాలక్ష్మ్యాః ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ | సర్వపాపప్రశమనం దుష్టవ్యాధివినాశనమ్ || ౧ || గ్రహపీడాప్రశమనం గ్రహారిష్టప్రభంజనమ్ | దుష్టమృత్యుప్రశమనం దుష్టదారిద్ర్యనాశనమ్ || ౨ || పుత్రపౌత్రప్రజననం వివాహప్రదమిష్టదమ్ | చోరారిహం చ జపతామఖిలేప్సితదాయకమ్ || ౩ || సావధానమనా భూత్వా శృణు త్వం శుక సత్తమ | అనేకజన్మసంసిద్ధిలభ్యం ముక్తిఫలప్రదమ్ || ౪ || … Continue reading శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu