Sri Mahalakshmi Sahasranama Stotram in Telugu | శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్ర నామ స్తోత్రం

0
1604
Sri Mahalakshmi Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu
What are the Sri Mahalakshmi Sahasranama Stotram telugu lyrics with meaning & benefits in PDF?

Sri Mahalakshmi Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

 శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్ర నామ స్తోత్రం

శ్రీః పద్మా ప్రకృతిః సత్త్వా శాన్తా చిచ్ఛక్తిరవ్యయా ।

కేవలా నిష్కలా శుద్ధా వ్యాపినీ వ్యోమవిగ్రహా ॥ ౧॥

 

వ్యోమపద్మకృతాధారా పరా వ్యోమామృతోద్భవా ।

నిర్వ్యోమా వ్యోమమధ్యస్థా పఞ్చవ్యోమపదాశ్రితా ॥ ౨॥

 

అచ్యుతా వ్యోమనిలయా పరమానన్దరూపిణీ ।

నిత్యశుద్ధా నిత్యతృప్తా నిర్వికారా నిరీక్షణా ॥ ౩॥

 

జ్ఞానశక్తిః కర్తృశక్తిర్భోక్తృశక్తిః శిఖావహా ।

స్నేహాభాసా నిరానన్దా విభూతిర్విమలాచలా ॥ ౪॥

 

అనన్తా వైష్ణవీ వ్యక్తా విశ్వానన్దా వికాసినీ ।

శక్తిర్విభిన్నసర్వార్తిః సముద్రపరితోషిణీ ॥ ౫॥

 

మూర్తిః సనాతనీ హార్దీ నిస్తరఙ్గా నిరామయా ।

జ్ఞానజ్ఞేయా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయవికాసినీ ॥ ౬॥

 

స్వచ్ఛన్దశక్తిర్గహనా నిష్కమ్పార్చిః సునిర్మలా ।

స్వరూపా సర్వగా పారా బృంహిణీ సుగుణోర్జితా ॥ ౭॥

 

అకలఙ్కా నిరాధారా నిఃసఙ్కల్పా నిరాశ్రయా ।

అసఙ్కీర్ణా సుశాన్తా చ శాశ్వతీ భాసురీ స్థిరా ॥ ౮॥

 

అనౌపమ్యా నిర్వికల్పా నియన్త్రీ యన్త్రవాహినీ ।

అభేద్యా భేదినీ భిన్నా భారతీ వైఖరీ ఖగా ॥ ౯॥

 

అగ్రాహ్యా గ్రాహికా గూఢా గమ్భీరా విశ్వగోపినీ ।

అనిర్దేశ్యా ప్రతిహతా నిర్బీజా పావనీ పరా ॥ ౧౦॥

 

అప్రతర్క్యా పరిమితా భవభ్రాన్తివినాశినీ ।

ఏకా ద్విరూపా త్రివిధా అసఙ్ఖ్యాతా సురేశ్వరీ ॥ ౧౧॥

 

సుప్రతిష్ఠా మహాధాత్రీ స్థితిర్వృద్ధిర్ధ్రువా గతిః ।

ఈశ్వరీ మహిమా ఋద్ధిః ప్రమోదా ఉజ్జ్వలోద్యమా ॥ ౧౨॥

 

అక్షయా వర్ద్ధమానా చ సుప్రకాశా విహఙ్గమా ।

నీరజా జననీ నిత్యా జయా రోచిష్మతీ శుభా ॥ ౧౩॥

 

తపోనుదా చ జ్వాలా చ సుదీప్తిశ్చాంశుమాలినీ ।

అప్రమేయా త్రిధా సూక్ష్మా పరా నిర్వాణదాయినీ ॥ ౧౪॥

 

అవదాతా సుశుద్ధా చ అమోఘాఖ్యా పరమ్పరా ।

సన్ధానకీ శుద్ధవిద్యా సర్వభూతమహేశ్వరీ ॥ ౧౫॥

 

లక్ష్మీస్తుష్టిర్మహాధీరా శాన్తిరాపూరణానవా ।

అనుగ్రహా శక్తిరాద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా జగద్విధిః ॥ ౧౬॥

 

సత్యా ప్రహ్వా క్రియా యోగ్యా అపర్ణా హ్లాదినీ శివా ।

సమ్పూర్ణాహ్లాదినీ శుద్ధా జ్యోతిష్మత్యమృతావహా ॥ ౧౭॥

 

రజోవత్యర్కప్రతిభాఽఽకర్షిణీ కర్షిణీ రసా ।

పరా వసుమతీ దేవీ కాన్తిః శాన్తిర్మతిః కలా ॥ ౧౮॥

 

కలా కలఙ్కరహితా విశాలోద్దీపనీ రతిః ।

సమ్బోధినీ హారిణీ చ ప్రభావా భవభూతిదా ॥ ౧౯॥

 

అమృతస్యన్దినీ జీవా జననీ ఖణ్డికా స్థిరా ।

ధూమా కలావతీ పూర్ణా భాసురా సుమతీరసా ॥ ౨౦॥

 

శుద్ధా ధ్వనిః సృతిః సృష్టిర్వికృతిః కృష్టిరేవ చ ।

ప్రాపణీ ప్రాణదా ప్రహ్వా విశ్వా పాణ్డురవాసినీ ॥ ౨౧॥

 

అవనిర్వజ్రనలికా చిత్రా బ్రహ్మాణ్డవాసినీ ।

అనన్తరూపానన్తాత్మానన్తస్థానన్తసమ్భవా ॥ ౨౨॥

 

మహాశక్తిః ప్రాణశక్తిః ప్రాణదాత్రీ ఋతమ్భరా ।

మహాసమూహా నిఖిలా ఇచ్ఛాధారా సుఖావహా ॥ ౨౩॥

 

ప్రత్యక్షలక్ష్మీర్నిష్కమ్పా ప్రరోహాబుద్ధిగోచరా ।

నానాదేహా మహావర్తా బహుదేహవికాసినీ ॥ ౨౪॥

 

సహస్రాణీ ప్రధానా చ న్యాయవస్తుప్రకాశికా ।

సర్వాభిలాషపూర్ణేచ్ఛా సర్వా సర్వార్థభాషిణీ ॥ ౨౫॥

 

నానాస్వరూపచిద్ధాత్రీ శబ్దపూర్వా పురాతనీ ।

వ్యక్తావ్యక్తా జీవకేశా సర్వేచ్ఛాపరిపూరితా ॥ ౨౬॥

 

సఙ్కల్పసిద్ధా సాఙ్ఖ్యేయా తత్త్వగర్భా ధరావహా ।

భూతరూపా చిత్స్వరూపా త్రిగుణా గుణగర్వితా ॥ ౨౭॥

 

ప్రజాపతీశ్వరీ రౌద్రీ సర్వాధారా సుఖావహా ।

కల్యాణవాహికా కల్యా కలికల్మషనాశినీ ॥ ౨౮॥

 

నీరూపోద్భిన్నసన్తానా సుయన్త్రా త్రిగుణాలయా ।

మహామాయా యోగమాయా మహాయోగేశ్వరీ ప్రియా ॥ ౨౯॥

 

మహాస్త్రీ విమలా కీర్తిర్జయా లక్ష్మీర్నిరఞ్జనా ।

ప్రకృతిర్భగవన్మాయా శక్తిర్నిద్రా యశస్కరీ ॥ ౩౦॥

 

చిన్తా బుద్ధిర్యశః ప్రజ్ఞా శాన్తిః సుప్రీతివర్ద్ధినీ ।

ప్రద్యుమ్నమాతా సాధ్వీ చ సుఖసౌభాగ్యసిద్ధిదా ॥ ౩౧॥

 

కాష్ఠా నిష్ఠా ప్రతిష్ఠా చ జ్యేష్ఠా శ్రేష్ఠా జయావహా ।

సర్వాతిశాయినీ ప్రీతిర్విశ్వశక్తిర్మహాబలా ॥ ౩౨॥

 

వరిష్ఠా విజయా వీరా జయన్తీ విజయప్రదా ।

హృద్గృహా గోపినీ గుహ్యా గణగన్ధర్వసేవితా ॥ ౩౩॥

 

యోగీశ్వరీ యోగమాయా యోగినీ యోగసిద్ధిదా ।

మహాయోగేశ్వరవృతా యోగా యోగేశ్వరప్రియా ॥ ౩౪॥

 

బ్రహ్మేన్ద్రరుద్రనమితా సురాసురవరప్రదా ।

త్రివర్త్మగా త్రిలోకస్థా త్రివిక్రమపదోద్భవా ॥ ౩౫॥

 

సుతారా తారిణీ తారా దుర్గా సన్తారిణీ పరా ।

సుతారిణీ తారయన్తీ భూరితారేశ్వరప్రభా ॥ ౩౬॥

 

గుహ్యవిద్యా యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా సుశోభితా ।

అధ్యాత్మవిద్యా విఘ్నేశీ పద్మస్థా పరమేష్ఠినీ ॥ ౩౭॥

 

ఆన్వీక్షికీ త్రయీ వార్తా దణ్డనీతిర్నయాత్మికా ।

గౌరీ వాగీశ్వరీ గోప్త్రీ గాయత్రీ కమలోద్భవా ॥ ౩౮॥

 

విశ్వమ్భరా విశ్వరూపా విశ్వమాతా వసుప్రదా ।

సిద్ధిః స్వాహా స్వధా స్వస్తిః సుధా సర్వార్థసాధినీ ॥ ౩౯॥

 

ఇచ్ఛా సృష్టిర్ద్యుతిర్భూతిః కీర్తిః శ్రద్ధా దయామతిః ।

శ్రుతిర్మేధా ధృతిర్హ్రీః శ్రీర్విద్యా విబుధవన్దితా ॥ ౪౦॥

 

అనసూయా ఘృణా నీతిర్నిర్వృతిః కామధుక్కరా ।

ప్రతిజ్ఞా సన్తతిర్భూతిర్ద్యౌః ప్రజ్ఞా విశ్వమానినీ ॥ ౪౧॥

 

స్మృతిర్వాగ్విశ్వజననీ పశ్యన్తీ మధ్యమా సమా ।

సన్ధ్యా మేధా ప్రభా భీమా సర్వాకారా సరస్వతీ ॥ ౪౨॥

 

కాఙ్క్షా మాయా మహామాయా మోహినీ మాధవప్రియా ।

సౌమ్యాభోగా మహాభోగా భోగినీ భోగదాయినీ ॥ ౪౩॥

 

సుధౌతకనకప్రఖ్యా సువర్ణకమలాసనా ।

హిరణ్యగర్భా సుశ్రోణీ హారిణీ రమణీ రమా ॥ ౪౪॥

 

చన్ద్రా హిరణ్మయీ జ్యోత్స్నా రమ్యా శోభా శుభావహా ।

త్రైలోక్యమణ్డనా నారీ నరేశ్వరవరార్చితా ॥ ౪౫॥

 

త్రైలోక్యసున్దరీ రామా మహావిభవవాహినీ ।

పద్మస్థా పద్మనిలయా పద్మమాలావిభూషితా ॥ ౪౬॥

 

పద్మయుగ్మధరా కాన్తా దివ్యాభరణభూషితా ।

విచిత్రరత్నముకుటా విచిత్రామ్బరభూషణా ॥ ౪౭॥

 

విచిత్రమాల్యగన్ధాఢ్యా విచిత్రాయుధవాహనా ।

మహానారాయణీ దేవీ వైష్ణవీ వీరవన్దితా ॥ ౪౮॥

 

కాలసఙ్కర్షిణీ ఘోరా తత్త్వసఙ్కర్షిణీకలా ।

జగత్సమ్పూరణీ విశ్వా మహావిభవభూషణా ॥ ౪౯॥

 

వారుణీ వరదా వ్యాఖ్యా ఘణ్టాకర్ణవిరాజితా ।

నృసింహీ భైరవీ బ్రాహ్మీ భాస్కరీ వ్యోమచారిణీ ॥ ౫౦॥

 

ఐన్ద్రీ కామధేనుః సృష్టిః కామయోనిర్మహాప్రభా ।

దృష్టా కామ్యా విశ్వశక్తిర్బీజగత్యాత్మదర్శనా ॥ ౫౧॥

 

గరుడారూఢహృదయా చాన్ద్రీ శ్రీర్మధురాననా ।

మహోగ్రరూపా వారాహీ నారసింహీ హతాసురా ॥ ౫౨॥

 

యుగాన్తహుతభుగ్జ్వాలా కరాలా పిఙ్గలాకలా ।

త్రైలోక్యభూషణా భీమా శ్యామా త్రైలోక్యమోహినీ ॥ ౫౩॥

 

మహోత్కటా మహారక్తా మహాచణ్డా మహాసనా ।

శఙ్ఖినీ లేఖినీ స్వస్థా లిఖితా ఖేచరేశ్వరీ ॥ ౫౪॥

 

భద్రకాలీ చైకవీరా కౌమారీ భవమాలినీ ।

కల్యాణీ కామధుగ్జ్వాలాముఖీ చోత్పలమాలికా ॥ ౫౫॥

 

బాలికా ధనదా సూర్యా హృదయోత్పలమాలికా ।

అజితా వర్షిణీ రీతిర్భరుణ్డా గరుడాసనా ॥ ౫౬॥

 

వైశ్వానరీ మహామాయా మహాకాలీ విభీషణా ।

మహామన్దారవిభవా శివానన్దా రతిప్రియా ॥ ౫౭॥

 

ఉద్రీతిః పద్మమాలా చ ధర్మవేగా విభావనీ ।

సత్క్రియా దేవసేనా చ హిరణ్యరజతాశ్రయా ॥ ౫౮॥

 

సహసావర్తమానా చ హస్తినాదప్రబోధినీ ।

హిరణ్యపద్మవర్ణా చ హరిభద్రా సుదుర్ద్ధరా ॥ ౫౯॥

 

సూర్యా హిరణ్యప్రకటసదృశీ హేమమాలినీ ।

పద్మాననా నిత్యపుష్టా దేవమాతా మృతోద్భవా ॥ ౬౦॥

 

మహాధనా చ యా శృఙ్గీ కర్ద్దమీ కమ్బుకన్ధరా ।

ఆదిత్యవర్ణా చన్ద్రాభా గన్ధద్వారా దురాసదా ॥ ౬౧॥

 

వరాచితా వరారోహా వరేణ్యా విష్ణువల్లభా ।

కల్యాణీ వరదా వామా వామేశీ విన్ధ్యవాసినీ ॥ ౬౨॥

 

యోగనిద్రా యోగరతా దేవకీ కామరూపిణీ ।

కంసవిద్రావిణీ దుర్గా కౌమారీ కౌశికీ క్షమా ॥ ౬౩॥

 

కాత్యాయనీ కాలరాత్రిర్నిశితృప్తా సుదుర్జయా ।

విరూపాక్షీ విశాలాక్షీ భక్తానామ్పరిరక్షిణీ ॥ ౬౪॥

 

బహురూపా స్వరూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ।

ఘణ్టానినాదబహులా జీమూతధ్వనినిఃస్వనా ॥ ౬౫॥

 

మహాదేవేన్ద్రమథినీ భ్రుకుటీకుటిలాననా ।

సత్యోపయాచితా చైకా కౌబేరీ బ్రహ్మచారిణీ ॥ ౬౬॥

 

ఆర్యా యశోదా సుతదా ధర్మకామార్థమోక్షదా ।

దారిద్ర్యదుఃఖశమనీ ఘోరదుర్గార్తినాశినీ ॥ ౬౭॥

 

భక్తార్తిశమనీ భవ్యా భవభర్గాపహారిణీ ।

క్షీరాబ్ధితనయా పద్మా కమలా ధరణీధరా ॥ ౬౮॥

 

రుక్మిణీ రోహిణీ సీతా సత్యభామా యశస్వినీ ।

ప్రజ్ఞాధారామితప్రజ్ఞా వేదమాతా యశోవతీ ॥ ౬౯॥

 

సమాధిర్భావనా మైత్రీ కరుణా భక్తవత్సలా ।

అన్తర్వేదీ దక్షిణా చ బ్రహ్మచర్యపరాగతిః ॥ ౭౦॥

 

దీక్షా వీక్షా పరీక్షా చ సమీక్షా వీరవత్సలా ।

అమ్బికా సురభిః సిద్ధా సిద్ధవిద్యాధరార్చితా ॥ ౭౧॥

 

సుదీక్షా లేలిహానా చ కరాలా విశ్వపూరకా ।

విశ్వసన్ధారిణీ దీప్తిస్తాపనీ తాణ్డవప్రియా ॥ ౭౨॥

 

ఉద్భవా విరజా రాజ్ఞీ తాపనీ బిన్దుమాలినీ ।

క్షీరధారాసుప్రభావా లోకమాతా సువర్చసా ॥ ౭౩॥

 

హవ్యగర్భా చాజ్యగర్భా జుహ్వతోయజ్ఞసమ్భవా ।

ఆప్యాయనీ పావనీ చ దహనీ దహనాశ్రయా ॥ ౭౪॥

 

మాతృకా మాధవీ ముఖ్యా మోక్షలక్ష్మీర్మహర్ద్ధిదా ।

సర్వకామప్రదా భద్రా సుభద్రా సర్వమఙ్గలా ॥ ౭౫॥

 

శ్వేతా సుశుక్లవసనా శుక్లమాల్యానులేపనా ।

హంసా హీనకరీ హంసీ హృద్యా హృత్కమలాలయా ॥ ౭౬॥

 

సితాతపత్రా సుశ్రోణీ పద్మపత్రాయతేక్షణా ।

సావిత్రీ సత్యసఙ్కల్పా కామదా కామకామినీ ॥ ౭౭॥

 

దర్శనీయా దృశా దృశ్యా స్పృశ్యా సేవ్యా వరాఙ్గనా ।

భోగప్రియా భోగవతీ భోగీన్ద్రశయనాసనా ॥ ౭౮॥

 

ఆర్ద్రా పుష్కరిణీ పుణ్యా పావనీ పాపసూదనీ ।

శ్రీమతీ చ శుభాకారా పరమైశ్వర్యభూతిదా ॥ ౭౯॥

 

అచిన్త్యానన్తవిభవా భవభావవిభావనీ ।

నిశ్రేణిః సర్వదేహస్థా సర్వభూతనమస్కృతా ॥ ౮౦॥

 

బలా బలాధికా దేవీ గౌతమీ గోకులాలయా ।

తోషిణీ పూర్ణచన్ద్రాభా ఏకానన్దా శతాననా ॥ ౮౧॥

 

ఉద్యాననగరద్వారహర్మ్యోపవనవాసినీ ।

కూష్మాణ్డా దారుణా చణ్డా కిరాతీ నన్దనాలయా ॥ ౮౨॥

 

కాలాయనా కాలగమ్యా భయదా భయనాశినీ ।

సౌదామనీ మేఘరవా దైత్యదానవమర్దినీ ॥ ౮౩॥

 

జగన్మాతా భయకరీ భూతధాత్రీ సుదుర్లభా ।

కాశ్యపీ శుభదాతా చ వనమాలా శుభావరా ॥ ౮౪॥

 

ధన్యా ధన్యేశ్వరీ ధన్యా రత్నదా వసువర్ద్ధినీ ।

గాన్ధర్వీ రేవతీ గఙ్గా శకునీ విమలాననా ॥ ౮౫॥

 

ఇడా శాన్తికరీ చైవ తామసీ కమలాలయా ।

ఆజ్యపా వజ్రకౌమారీ సోమపా కుసుమాశ్రయా ॥ ౮౬॥

 

జగత్ప్రియా చ సరథా దుర్జయా ఖగవాహనా ।

మనోభవా కామచారా సిద్ధచారణసేవితా ॥ ౮౭॥

 

వ్యోమలక్ష్మీర్మహాలక్ష్మీస్తేజోలక్ష్మీః సుజాజ్వలా ।

రసలక్ష్మీర్జగద్యోనిర్గన్ధలక్ష్మీర్వనాశ్రయా ॥ ౮౮॥

 

శ్రవణా శ్రావణీ నేత్రీ రసనాప్రాణచారిణీ ।

విరిఞ్చిమాతా విభవా వరవారిజవాహనా ॥ ౮౯॥

 

వీర్యా వీరేశ్వరీ వన్ద్యా విశోకా వసువర్ద్ధినీ ।

అనాహతా కుణ్డలినీ నలినీ వనవాసినీ ॥ ౯౦॥

 

గాన్ధారిణీన్ద్రనమితా సురేన్ద్రనమితా సతీ ।

సర్వమఙ్గల్యమాఙ్గల్యా సర్వకామసమృద్ధిదా ॥ ౯౧॥

 

సర్వానన్దా మహానన్దా సత్కీర్తిః సిద్ధసేవితా ।

సినీవాలీ కుహూ రాకా అమా చానుమతిర్ద్యుతిః ॥ ౯౨॥

 

అరున్ధతీ వసుమతీ భార్గవీ వాస్తుదేవతా ।

మాయూరీ వజ్రవేతాలీ వజ్రహస్తా వరాననా ॥ ౯౩॥

 

అనఘా ధరణిర్ధీరా ధమనీ మణిభూషణా ।

రాజశ్రీ రూపసహితా బ్రహ్మశ్రీర్బ్రహ్మవన్దితా ॥ ౯౪॥

 

జయశ్రీర్జయదా జ్ఞేయా సర్గశ్రీః స్వర్గతిః సతామ్ ।

సుపుష్పా పుష్పనిలయా ఫలశ్రీర్నిష్కలప్రియా ॥ ౯౫॥

 

ధనుర్లక్ష్మీస్త్వమిలితా పరక్రోధనివారిణీ ।

కద్రూర్ద్ధనాయుః కపిలా సురసా సురమోహినీ ॥ ౯౬॥

 

మహాశ్వేతా మహానీలా మహామూర్తిర్విషాపహా ।

సుప్రభా జ్వాలినీ దీప్తిస్తృప్తిర్వ్యాప్తిః ప్రభాకరీ ॥ ౯౭॥

 

తేజోవతీ పద్మబోధా మదలేఖారుణావతీ ।

రత్నా రత్నావలీ భూతా శతధామా శతాపహా ॥ ౯౮॥

 

త్రిగుణా ఘోషిణీ రక్ష్యా నర్ద్దినీ ఘోషవర్జితా ।

సాధ్యా దితిర్దితిదేవీ మృగవాహా మృగాఙ్కగా ॥ ౯౯॥

 

చిత్రనీలోత్పలగతా వృషరత్నకరాశ్రయా ।

హిరణ్యరజతద్వన్ద్వా శఙ్ఖభద్రాసనాస్థితా ॥ ౧౦౦॥

 

గోమూత్రగోమయక్షీరదధిసర్పిర్జలాశ్రయా ।

మరీచిశ్చీరవసనా పూర్ణా చన్ద్రార్కవిష్టరా ॥ ౧౦౧॥

 

సుసూక్ష్మా నిర్వృతిః స్థూలా నివృత్తారాతిరేవ చ ।

మరీచిజ్వాలినీ ధూమ్రా హవ్యవాహా హిరణ్యదా ॥ ౧౦౨॥

 

దాయినీ కాలినీ సిద్ధిః శోషిణీ సమ్ప్రబోధినీ ।

భాస్వరా సంహతిస్తీక్ష్ణా ప్రచణ్డజ్వలనోజ్జ్వలా ॥ ౧౦౩॥

 

సాఙ్గా ప్రచణ్డా దీప్తా చ వైద్యుతిః సుమహాద్యుతిః ।

కపిలా నీలరక్తా చ సుషుమ్ణా విస్ఫులిఙ్గినీ ॥ ౧౦౪॥

 

అర్చిష్మతీ రిపుహరా దీర్ఘా ధూమావలీ జరా ।

సమ్పూర్ణమణ్డలా పూషా స్రంసినీ సుమనోహరా ॥ ౧౦౫॥

 

జయా పుష్టికరీచ్ఛాయా మానసా హృదయోజ్జ్వలా ।

సువర్ణకరణీ శ్రేష్ఠా మృతసఞ్జీవినీరణే ॥ ౧౦౬॥

 

విశల్యకరణీ శుభ్రా సన్ధినీ పరమౌషధిః ।

బ్రహ్మిష్ఠా బ్రహ్మసహితా ఐన్దవీ రత్నసమ్భవా ॥ ౧౦౭॥

 

విద్యుత్ప్రభా బిన్దుమతీ త్రిస్వభావగుణామ్బికా ।

నిత్యోదితా నిత్యహృష్టా నిత్యకామకరీషిణీ ॥ ౧౦౮॥

 

పద్మాఙ్కా వజ్రచిహ్నా చ వక్రదణ్డవిభాసినీ ।

విదేహపూజితా కన్యా మాయా విజయవాహినీ ॥ ౧౦౯॥

 

మానినీ మఙ్గలా మాన్యా మాలినీ మానదాయినీ ।

విశ్వేశ్వరీ గణవతీ మణ్డలా మణ్డలేశ్వరీ ॥ ౧౧౦॥

 

హరిప్రియా భౌమసుతా మనోజ్ఞా మతిదాయినీ ।

ప్రత్యఙ్గిరా సోమగుప్తా మనోఽభిజ్ఞా వదన్మతిః ॥ ౧౧౧॥

 

యశోధరా రత్నమాలా కృష్ణా త్రైలోక్యబన్ధనీ ।

అమృతా ధారిణీ హర్షా వినతా వల్లకీ శచీ ॥ ౧౧౨॥

 

సఙ్కల్పా భామినీ మిశ్రా కాదమ్బర్యమృతప్రభా ।

అగతా నిర్గతా వజ్రా సుహితా సంహితాక్షతా ॥ ౧౧౩॥

 

సర్వార్థసాధనకరీ ధాతుర్ధారణికామలా ।

కరుణాధారసమ్భూతా కమలాక్షీ శశిప్రియా ॥ ౧౧౪॥

 

సౌమ్యరూపా మహాదీప్తా మహాజ్వాలా వికాశినీ ।

మాలా కాఞ్చనమాలా చ సద్వజ్రా కనకప్రభా ॥ ౧౧౫॥

 

ప్రక్రియా పరమా యోక్త్రీ క్షోభికా చ సుఖోదయా ।

విజృమ్భణా చ వజ్రాఖ్యా శృఙ్ఖలా కమలేక్షణా ॥ ౧౧౬॥

 

జయఙ్కరీ మధుమతీ హరితా శశినీ శివా ।

మూలప్రకృతిరీశానీ యోగమాతా మనోజవా ॥ ౧౧౭॥

 

ధర్మోదయా భానుమతీ సర్వాభాసా సుఖావహా ।

ధురన్ధరా చ బాలా చ ధర్మసేవ్యా తథాగతా ॥ ౧౧౮॥

 

సుకుమారా సౌమ్యముఖీ సౌమ్యసమ్బోధనోత్తమా ।

సుముఖీ సర్వతోభద్రా గుహ్యశక్తిర్గుహాలయా ॥ ౧౧౯॥

 

హలాయుధా చైకవీరా సర్వశస్త్రసుధారిణీ ।

వ్యోమశక్తిర్మహాదేహా వ్యోమగా మధుమన్మయీ ॥ ౧౨౦॥

 

గఙ్గా వితస్తా యమునా చన్ద్రభాగా సరస్వతీ ।

తిలోత్తమోర్వశీ రమ్భా స్వామినీ సురసున్దరీ ॥ ౧౨౧॥

 

బాణప్రహరణావాలా బిమ్బోష్ఠీ చారుహాసినీ ।

కకుద్మినీ చారుపృష్ఠా దృష్టాదృష్టఫలప్రదా ॥ ౧౨౨॥

 

కామ్యాచరీ చ కామ్యా చ కామాచారవిహారిణీ ।

హిమశైలేన్ద్రసఙ్కాశా గజేన్ద్రవరవాహనా ॥ ౧౨౩॥

 

అశేషసుఖసౌభాగ్యసమ్పదా యోనిరుత్తమా ।

సర్వోత్కృష్టా సర్వమయీ సర్వా సర్వేశ్వరప్రియా ॥ ౧౨౪॥

 

సర్వాఙ్గయోనిః సావ్యక్తా సమ్ప్రధానేశ్వరేశ్వరీ ।

విష్ణువక్షఃస్థలగతా కిమతః పరముచ్యతే ॥ ౧౨౫॥

 

పరా నిర్మహిమా దేవీ హరివక్షఃస్థలాశ్రయా ।

సా దేవీ పాపహన్త్రీ చ సాన్నిధ్యం కురుతాన్మమ ॥ ౧౨౬॥

 

ఇతి నామ్నాం సహస్రం తు లక్ష్మ్యాః ప్రోక్తం శుభావహమ్ ।

పరావరేణ భేదేన ముఖ్యగౌణేన భాగతః ॥ ౧౨౭॥

 

యశ్చైతత్ కీర్తయేన్నిత్యం శృణుయాద్ వాపి పద్మజ ।

శుచిః సమాహితో భూత్వా భక్తిశ్రద్ధాసమన్వితః ॥ ౧౨౮॥

 

శ్రీనివాసం సమభ్యర్చ్య పుష్పధూపానులేపనైః ।

భోగైశ్చ మధుపర్కాద్యైర్యథాశక్తి జగద్గురుమ్ ॥ ౧౨౯॥

 

తత్పార్శ్వస్థాం శ్రియం దేవీం సమ్పూజ్య శ్రీధరప్రియామ్ ।

తతో నామసహస్రోణ తోషయేత్ పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౧౩౦॥

 

నామరత్నావలీస్తోత్రమిదం యః సతతం పఠేత్ ।

ప్రసాదాభిముఖీలక్ష్మీః సర్వం తస్మై ప్రయచ్ఛతి ॥ ౧౩౧॥

 

యస్యా లక్ష్మ్యాశ్చ సమ్భూతాః శక్తయో విశ్వగాః సదా ।

కారణత్వే న తిష్ఠన్తి జగత్యస్మింశ్చరాచరే ॥ ౧౩౨॥

 

తస్మాత్ ప్రీతా జగన్మాతా శ్రీర్యస్యాచ్యుతవల్లభా ।

సుప్రీతాః శక్తయస్తస్య సిద్ధిమిష్టాం దిశన్తి హి ॥ ౧౩౩॥

 

ఏక ఏవ జగత్స్వామీ శక్తిమానచ్యుతః ప్రభుః ।

తదంశశక్తిమన్తోఽన్యే బ్రహ్మేశానాదయో యథా ॥ ౧౩౪॥

 

తథైవైకా పరా శక్తిః శ్రీస్తస్య కరుణాశ్రయా ।

జ్ఞానాదిషాఙ్గుణ్యమయీ యా ప్రోక్తా ప్రకృతిః పరా ॥ ౧౩౫॥

 

ఏకైవ శక్తిః శ్రీస్తస్యా ద్వితీయాత్మని వర్తతే ।

పరా పరేశీ సర్వేశీ సర్వాకారా సనాతనీ ॥ ౧౩౬॥

 

అనన్తనామధేయా చ శక్తిచక్రస్య నాయికా ।

జగచ్చరాచరమిదం సర్వం వ్యాప్య వ్యవస్థితా ॥ ౧౩౭॥

 

తస్మాదేకైవ పరమా శ్రీర్జ్ఞేయా విశ్వరూపిణీ ।

సౌమ్యా సౌమ్యేన రూపేణ సంస్థితా నటజీవవత్ ॥ ౧౩౮॥

 

యో యో జగతి పుమ్భావః స విష్ణురితి నిశ్చయః ।

యా యా తు నారీభావస్థా తత్ర లక్ష్మీర్వ్యవస్థితా ॥ ౧౩౯॥

 

ప్రకృతేః పురుషాచ్చాన్యస్తృతీయో నైవ విద్యతే ।

అథ కిం బహునోక్తేన నరనారీమయో హరిః ॥ ౧౪౦॥

 

అనేకభేదభిన్నస్తు క్రియతే పరమేశ్వరః ।

మహావిభూతిం దయితాం యే స్తువన్త్యచ్యుతప్రియామ్ ॥ ౧౪౧॥

 

తే ప్రాప్నువన్తి పరమాం లక్ష్మీం సంశుద్ధచేతసః ।

పద్మయోనిరిదం ప్రాప్య పఠన్ స్తోత్రమిదం క్రమాత్ ॥ ౧౪౨॥

 

దివ్యమష్టగుణైశ్వర్యం తత్ప్రసాదాచ్చ లబ్ధవాన్ ।

సకామానాం చ ఫలదామకామానాం చ మోక్షదామ్ ॥ ౧౪౩॥

 

పుస్తకాఖ్యాం భయత్రాత్రీం సితవస్త్రాం త్రిలోచనామ్ ।

మహాపద్మనిషణ్ణాం తాం లక్ష్మీమజరతాం నమః ॥ ౧౪౪॥

 

కరయుగలగృహీతం పూర్ణకుమ్భం దధానా

క్వచిదమలగతస్థా శఙ్ఖపద్మాక్షపాణిః ।

క్వచిదపి దయితాఙ్గే చామరవ్యగ్రహస్తా

క్వచిదపి సృణిపాశం బిభ్రతీ హేమకాన్తిః ॥ ౧౪౫॥

 

॥  ఇత్యాదిబ్రహ్మపురాణే కాశ్మీరవర్ణనే హిరణ్యగర్భహృదయే

సర్వకామప్రదాయకం పురుషోత్తమప్రోక్తం

శ్రీలక్ష్మీసహస్రనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

Related Posts

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం – Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ – Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (సర్వ దేవ కృతం) – Sri Lakshmi Stotram (Sarva Deva Krutam) in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (అగస్త్య రచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam)

శ్రీ లక్ష్మీగద్యం – Sri Lakshmi Gadyam

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram | Sri Laxmi Stotras

Mahalakshmi ashtakam

Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam) | Sri Laxmi Stotra

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here