శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తవః | Sri Mahalakshmi Stava in Telugu

0
455
Sri Mahalakshmi Stava Lyrics in Telugu
Sri Mahalakshmi Stava Lyrics in Telugu

Sri Mahalakshmi Stava in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తవః

నారాయణ ఉవాచ |
దేవి త్వాం స్తోతుమిచ్ఛామి న క్షమాః స్తోతుమీశ్వరాః |
బుద్ధేరగోచరాం సూక్ష్మాం తేజోరూపాం సనాతనీమ్ |
అత్యనిర్వచనీయాం చ కో వా నిర్వక్తుమీశ్వరః || ౧ ||

స్వేచ్ఛామయీం నిరాకారాం భక్తానుగ్రహవిగ్రహామ్ |
స్తౌమి వాఙ్మనసోః పారాం కిం వాఽహం జగదంబికే || ౨ ||

పరాం చతుర్ణాం వేదానాం పారబీజం భవార్ణవే |
సర్వసస్యాఽధిదేవీం చ సర్వాసామపి సంపదామ్ || ౩ ||

యోగినాం చైవ యోగానాం జ్ఞానానాం జ్ఞానినాం తథా |
వేదానాం వై వేదవిదాం జననీం వర్ణయామి కిమ్ || ౪ ||

యయా వినా జగత్సర్వమబీజం నిష్ఫలం ధ్రువమ్ |
యథా స్తనంధయానాం చ వినా మాత్రా సుఖం భవేత్ || ౫ ||

ప్రసీద జగతాం మాతా రక్షాస్మానతికాతరాన్ |
వయం త్వచ్చరణాంభోజే ప్రపన్నాః శరణం గతాః || ౬ ||

నమః శక్తిస్వరూపాయై జగన్మాత్రే నమో నమః |
జ్ఞానదాయై బుద్ధిదాయై సర్వదాయై నమో నమః || ౭ ||

హరిభక్తిప్రదాయిన్యై ముక్తిదాయై నమో నమః |
సర్వజ్ఞాయై సర్వదాయై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౮ ||

కుపుత్రాః కుత్రచిత్సంతి న కుత్రాఽపి కుమాతరః |
కుత్ర మాతా పుత్రదోషం తం విహాయ చ గచ్ఛతి || ౯ ||

స్తనంధయేభ్య ఇవ మే హే మాతర్దేహి దర్శనమ్ |
కృపాం కురు కృపాసింధో త్వమస్మాన్భక్తవత్సలే || ౧౦ ||

ఇత్యేవం కథితం వత్స పద్మాయాశ్చ శుభావహమ్ |
సుఖదం మోక్షదం సారం శుభదం సంపదః ప్రదమ్ || ౧౧ ||

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం పూజాకాలే చ యః పఠేత్ |
మహాలక్ష్మీర్గృహం తస్య న జహాతి కదాచన || ౧౨ ||

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతిః | Sri Mahalakshmi Stuti in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలిక నామావళిః | Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ చతుర్వింశతినామ స్తోత్రం | Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం 1 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 1 in Telugu

Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu | శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu

అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః | Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu

వ్యూహలక్ష్మి తంత్రం | Vyuha Lakshmi Maha Mantram

శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu