శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తవః | Sri Mahalakshmi Stava in Telugu

Sri Mahalakshmi Stava in Telugu శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తవః నారాయణ ఉవాచ | దేవి త్వాం స్తోతుమిచ్ఛామి న క్షమాః స్తోతుమీశ్వరాః | బుద్ధేరగోచరాం సూక్ష్మాం తేజోరూపాం సనాతనీమ్ | అత్యనిర్వచనీయాం చ కో వా నిర్వక్తుమీశ్వరః || ౧ || స్వేచ్ఛామయీం నిరాకారాం భక్తానుగ్రహవిగ్రహామ్ | స్తౌమి వాఙ్మనసోః పారాం కిం వాఽహం జగదంబికే || ౨ || పరాం చతుర్ణాం వేదానాం పారబీజం భవార్ణవే | సర్వసస్యాఽధిదేవీం చ సర్వాసామపి సంపదామ్ || … Continue reading శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తవః | Sri Mahalakshmi Stava in Telugu