శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతిః | Sri Mahalakshmi Stuti in Telugu

0
243
Sri Mahalakshmi Stuti Lyrics 1 in Telugu
Sri Mahalakshmi Stuti Lyrics in Telugu

Sri Mahalakshmi Stuti in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతిః

ఆదిలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు పరబ్రహ్మస్వరూపిణి |
యశో దేహి ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౧ ||

సంతానలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు పుత్రపౌత్రప్రదాయిని |
పుత్రాన్ దేహి ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౨ ||

విద్యాలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు బ్రహ్మవిద్యాస్వరూపిణి |
విద్యాం దేహి కళాన్ దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౩ ||

ధనలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వదారిద్ర్యనాశిని |
ధనం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౪ ||

ధాన్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వాభరణభూషితే |
ధాన్యం దేహి ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౫ ||

మేధాలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు కలికల్మషనాశిని |
ప్రజ్ఞాం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౬ ||

గజలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వదేవస్వరూపిణి |
అశ్వాంశ్చ గోకులం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౭ ||

వీరలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు పరాశక్తిస్వరూపిణి |
వీర్యం దేహి బలం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౮ ||

జయలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వకార్యజయప్రదే |
జయం దేహి శుభం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౯ ||

భాగ్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సౌమాంగళ్యవివర్ధిని |
భాగ్యం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౧౦ ||

కీర్తిలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు విష్ణువక్షఃస్థలస్థితే |
కీర్తిం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౧౧ ||

ఆరోగ్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వరోగనివారణి |
ఆయుర్దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౧౨ ||

సిద్ధలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వసిద్ధిప్రదాయిని |
సిద్ధిం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౧౩ ||

సౌందర్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వాలంకారశోభితే |
రూపం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౧౪ ||

సామ్రాజ్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు భుక్తిముక్తిప్రదాయిని |
మోక్షం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే || ౧౫ ||

మంగళే మంగళాధారే మాంగళ్యే మంగళప్రదే |
మంగళార్థం మంగళేశి మాంగళ్యం దేహి మే సదా || ౧౬ ||

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౭ ||

శుభం భవతు కళ్యాణీ ఆయురారోగ్యసంపదామ్ |
మమ శత్రువినాశాయ దీపలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || ౧౮ || [జ్యోతి]

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతిః 2 (సౌభాగ్యలక్ష్మీ స్తోత్రం) | Sri Mahalakshmi Stuti (Sowbhagya Lakshmi Stotram) in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తవః | Sri Mahalakshmi Stava in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలిక నామావళిః | Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ చతుర్వింశతినామ స్తోత్రం | Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం 1 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 1 in Telugu

Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu | శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu