శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Mahishasura mardini Ashtottara Satanamavali in Telugu

DURGA DEVI STOTRAM ఓం మహత్యై నమః | ఓం చేతనాయై నమః | ఓం మాయాయై నమః | ఓం మహాగౌర్యై నమః | ఓం మహేశ్వర్యై నమః | ఓం మహోదరాయై నమః | ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః | ఓం మహాకాల్యై నమః | ఓం మహాబలాయై నమః | ఓం మహాసుధాయై నమః | ౧౦ ఓం మహానిద్రాయై నమః | ఓం మహాముద్రాయై నమః | ఓం మహాదయాయై నమః … Continue reading శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Mahishasura mardini Ashtottara Satanamavali in Telugu