శ్రీ మాతంగీ హృదయమ్ – Sri Mathangi Hrudayam in Telugu

0
747

ఏకదా కౌతుకావిష్టా భైరవం భూతసేవితమ్ |
భైరవీ పరిపప్రచ్ఛ సర్వభూతహితే రతా || ౧ ||

శ్రీభైరవ్యువాచ |
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ భూతవాత్సల్యభావన |
అహం తు వేత్తుమిచ్ఛామి సర్వభూతోపకారమ్ || ౨ ||

కేన మంత్రేణ జప్తేన స్తోత్రేణ పఠితేన చ |
సర్వథా శ్రేయసాం ప్రాప్తిర్భూతానాం భూతిమిచ్ఛతామ్ || ౩ ||

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
శృణు దేవి తవ స్నేహాత్ప్రాయో గోప్యమపి ప్రియే |
కథయిష్యామి తత్సర్వం సుఖసంపత్కరం శుభమ్ || ౪ ||

పఠతాం శృణ్వతాం నిత్యం సర్వసంపత్తిదాయకమ్ |
విద్యైశ్వర్యసుఖావ్యాప్తిమంగళప్రదముత్తమమ్ || ౫ ||

మాతంగ్యా హృదయం స్తోత్రం దుఃఖదారిద్ర్యభంజనమ్ |
మంగళం మంగళానాం చ అస్తి సర్వసుఖప్రదమ్ || ౬ ||

ఓం అస్య శ్రీమాతంగీహృదయస్తోత్రమంత్రస్య దక్షిణామూర్తిరృషిః –
విరాట్ ఛందః – శ్రీ మాతంగీ దేవతా – హ్రీం బీజం – క్లీం శక్తిః – హ్రూం కీలకం |
సర్వవాంఛితార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః |
ఓం హ్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః |
ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః |
ఓం క్లీం శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్లీం కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రూం అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానం ||
శ్యామాం శుభ్రాం సుఫాలాం త్రికమలనయనాం రత్నసింహాసనస్థాం
భక్తాభీష్టప్రదాత్రీం సురనీకరకరాసేవ్యకంజాంఘ్రియుగ్మామ్ |
నీలాంభోజాతకాంతిం నిశిచరనికరారణ్యదావాగ్నిరూపాం
మాతంగీమావహంతీమభిమతఫలదాం మోదినీం చింతయామి || ౭ ||

నమస్తే మాతంగ్యై మృదుముదితతన్వై తనుమతాం
పరశ్రేయోదాయై కమలచరణధ్యానమనసాం |
సదా సంసేవ్యాయై సదసి విబుధైర్దివ్యధిషణైః
దయార్ద్రాయై దేవ్యై దురితదలనోద్దండ మనసే || ౮ ||

పరం మాతస్తే యో జపతి మనుమేవోగ్రహృదయః
కవిత్వం కల్పానాం కలయతి సుకల్పః ప్రతిపదమ్ |
అపి ప్రాయో రమ్యాఽమృతమయపదా తస్య లలితా
నటీ చాద్యా వాణీ నటన రసనాయాం చ ఫలితా || ౯ ||

తవ ధ్యాయంతో యే వపురనుజపంతి ప్రవలితం
సదా మంత్రం మాతర్నహి భవతి తేషాం పరిభవః |
కదంబానాం మాల్యైరపి శిరసి యుంజంతి యది యే
భవంతి ప్రాయస్తే యువతిజనయూథస్వవశగాః || ౧౦ ||

సరోజైః సాహస్రైః సరసిజపదద్వంద్వమపి యే
సహస్రం నామోక్త్వా తదపి చ తవాంగే మనుమితం |
పృథఙ్నామ్నా తేనాయుతకలితమర్చంతి ప్రసృతే
సదా దేవవ్రాతప్రణమితపదాంభోజయుగళాః || ౧౧ ||

తవ ప్రీత్యైర్మాతర్దదతి బలిమాదాయ సలిలం
సమత్స్యం మాంసం వా సురుచిరసితం రాజరుచితమ్ |
సుపుణ్యాయై స్వాంతస్తవ చరణప్రేమైకరసికాః
అహో భాగ్యం తేషాం త్రిభువనమలం వశ్యమఖిలమ్ || ౧౨ ||

లసల్లోలశ్రోత్రాభరణకిరణక్రాంతిలలితం
మితస్మేరజ్యోత్స్నాప్రతిఫలితభాభిర్వికరితం |
ముఖాంభోజం మాతస్తవ పరిలుఠద్భ్రూమధుకరం
రమా యే ధ్యాయంతి త్యజతి న హి తేషాం సుభవనమ్ || ౧౩ ||

పరః శ్రీమాతంగ్యా జపతి హృదయాఖ్యః సుమనసామ్-
అయం సేవ్యః సుద్యోఽభిమతఫలదశ్చాతిలలితః |
నరా యే శృణ్వంతి స్తవమపి పఠంతీమమనునిశం
న తేషాం దుష్ప్రాప్యం జగతి యదలభ్యం దివిషదామ్ || ౧౪ ||

ధనార్థీ ధనమాప్నోతి దారార్థీ సుందరీః ప్రియాః |
సుతార్థీ లభతే పుత్రం స్తవస్యాస్య ప్రకీర్తనాత్ || ౧౫ ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం వివిధాం విభవప్రదాం |
జయార్థీ పఠనాదస్య జయం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ || ౧౬ ||

నష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం సర్వసంపత్సమాశ్రితం |
కుబేరసమసంపత్తిః స భవేద్ధృదయం పఠన్ || ౧౭ ||

కిమత్ర బహునోక్తేన యద్యదిచ్ఛతి మానవః |
మాతంగీహృదయస్తోత్రపఠనాత్సర్వమాప్నుయాత్ || ౧౮ ||

Download PDF here Sri Mathangi Hrudayam – శ్రీ మాతంగీ హృదయమ్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here