శ్రీ మాతంగీ హృదయమ్ – Sri Mathangi Hrudayam in Telugu

ఏకదా కౌతుకావిష్టా భైరవం భూతసేవితమ్ | భైరవీ పరిపప్రచ్ఛ సర్వభూతహితే రతా || ౧ || శ్రీభైరవ్యువాచ | భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ భూతవాత్సల్యభావన | అహం తు వేత్తుమిచ్ఛామి సర్వభూతోపకారమ్ || ౨ || కేన మంత్రేణ జప్తేన స్తోత్రేణ పఠితేన చ | సర్వథా శ్రేయసాం ప్రాప్తిర్భూతానాం భూతిమిచ్ఛతామ్ || ౩ || శ్రీభైరవ ఉవాచ | శృణు దేవి తవ స్నేహాత్ప్రాయో గోప్యమపి ప్రియే | కథయిష్యామి తత్సర్వం సుఖసంపత్కరం శుభమ్ || ౪ || … Continue reading శ్రీ మాతంగీ హృదయమ్ – Sri Mathangi Hrudayam in Telugu