Sri Matangi Stotram in Telugu | శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం

0
4734

Sri Matangi Stotram Lyrics in Telugu

Sri Matangi Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం 

 

ఆరాధ్య మాతః చారణాంబుజే తే బ్రహ్మాదయో విశ్రుత కీర్తి మాపుః 

అన్యే పరం వా విభవం మునీంద్రా పరాం శ్రియం భక్తి భరేణ చాన్యే | 1 |

నమామి దేవీం నవచంద్ర మౌళీం మాతంగినీం చంద్రకళావతంసాం

ఆమ్నాయకృత్యా ప్రతిపద్ధితార్థం , ప్రబోధయంతీం హృది సాదరేణ |2|

వినమ్రదేవా సురమౌళి రత్నైః నీరాజితం తే చరణారవిందం 

భజంతి యేదేవి మహీపతీనామ్ వ్రజంతితే సంపదమాదరేణ |3 |

కృతార్థ యంతీం పదవీం పదాభ్యాం ఆస్థాలయంతీం  కృతమల్లకీం తాం 

మాతంగినీం సత్ హృదయాన్ధినో మీ లీలాంశుకా బద్ధ నితంబబింబాం  |4|

తాలీ తలేనార్పిత కర్ణభూషాం మాధ్వీ మదోద్ఘూర్ణిత నేత్రా పద్మా 

ఘనస్తనీం శంభు వధూమ్ నమామి తటిల్లతా కాంతిమనర్ఘ్య భూషాం |5|

చిరేణ లక్ష్యం ప్రదదాతు రాజ్యం స్మరామి భక్త్యా జగతామధీశే  

వళిత్రయాంగమ్ తవ మధ్యమంబ, నీలోత్పలం సుశ్రియమావహంతీం  |6 |

కాంత్యా కటాక్షైర్జగతాం త్రయాణాం కదంబమాలాంచిత కేశపాశాం

మాతంగ కన్యాం హృదిభావయామి ధ్యాయేదారక్త కపోలబింబాం |7| 

బింబాధరన్యస్త లలామ వశ్యం ఆలోలాలీలా కమలాయతాక్షం

మందస్మితంతే వదనం మహేశీ స్తుత్యానయా శంకరధర్మ పత్నీం|8|

మాతంగినీం వాగాధిదేవతాం తాంస్తువంతియే భక్తియుతా మనుష్యాః

పరాం శ్రియం నిత్యముపాశ్రియంతి పరత్ర కైలాసాతలేవ సన్తి  |9| 

ఉద్యద్భాను మరీచివీచి విలసద్వాసో వసానాం పరాం

గౌరీంసంగతి పానకర్పర కరాం ఆనంద కందోద్భవాం |10| 

గుంజాహారాలసత్  విహార హృదయాం ఆపీన తుంగస్తనీం

మందస్మేర ముఖీం నమామి సుముఖీం శావాసనామ్ సేదుషీమ్ |11|

మాతర్భైరవి భద్రకాళి విజయే వారాహి విశ్వాశ్రయే 

శ్రీవిద్యే సమయే మహేషి బగళే కామాక్షి వామేంగమే |11| 

మాతంగి త్రిపురే పరాత్పర తరే స్వర్గాపవర్గప్రదే 

దాసోహం శరణాగతః కరుణయా విశ్వేశ్వరీ త్రాహిమాం |12|

మాణిక్య వీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసాం

మహేంద్ర నీలద్యుతి కోమలాంగీం మాతంగ కన్యాం మనసా స్మరామి 
చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే
పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణహస్తే నమస్తే! జగదేక మాతః |13|
మాతా మరకత శ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ 
కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబ వనవాసినీ |14|
జయ మాతంగ తనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే
జయ సంగీత రసికే జయ లీలా శుకప్రియే |15|
సంపూజ్య విధివద్దేవీ గాంధాక్షతః ప్రసూనకైః 
ధూపదీపాది నైవేద్యః తాంబూలః ఛత్ర చామరైః 
లయాంగామిద మాహ్యాతమ్ సర్వతంత్రెషు గోపితం 
సర్వాసిద్ధి ప్రదం దేవి గోపనీయం విశేషతః |

Hymns & Stotras

Sri Mathangi Hrudayam

శ్రీ మాతంగీ హృదయమ్ – Sri Mathangi Hrudayam in Telugu

శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం | Sri Mathangi Stotram

How do mantras fill positivity in life?

Matangi – The Goddess of Knowledge and Intellect

Eka Mukhi Rudraksha – The secret to enlightenment

Why we should not try to meditate?

What are Dasha Maha Vidyas?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here