Sri Narahari Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ నరహర్యష్టకం

Sri Narahari Ashtakam Lyrics in Telugu శ్రీ నరహర్యష్టకం యద్ధితం తవ భక్తానామస్మాకం నృహరే హరే | తదాశు కార్యం కార్యజ్ఞ ప్రళయార్కాయుతప్రభ || ౧ || రటత్సటోగ్ర భ్రుకుటీకఠోరకుటిలేక్షణ | నృపంచాస్య జ్వలజ్జ్వాలోజ్జ్వలాస్యారీన్ హరే హర || ౨ || ఉన్నద్ధకర్ణవిన్యాస వివృతానన భీషణ | గతదూషణ మే శత్రూన్ హరే నరహరే హర || ౩ || హరే శిఖిశిఖోద్భాస్వదురః క్రూరనఖోత్కర | అరీన్ సంహర దంష్ట్రోగ్రస్ఫురజ్జిహ్వ నృసింహ మే || ౪ … Continue reading Sri Narahari Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ నరహర్యష్టకం