శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Lakshmi Narasimha Swamy Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics నారసింహో మహాసింహో దివ్యసింహో మహాబలః | ఉగ్రసింహో మహాదేవః స్తంభజశ్చోగ్రలోచనః || ౧ || రౌద్ర సర్వాద్భుతః శ్రీమాన్ యోగానందస్త్రివిక్రమః | హరిః కోలాహలశ్చక్రీ విజయో జయవర్ధనః || ౨ || పంచాననః పరబ్రహ్మ చ అఘోరో ఘోరవిక్రమః | జ్వలన్ముఖో జ్వాలమాలీ మహాజ్వాలో మహాప్రభుః || ౩ || నిటిలాక్షః సహస్రాక్షో దుర్నిరీక్ష్యః ప్రతాపనః | మహాదంష్ట్రాయుధః ప్రాజ్ఞః చండకోపీ సదాశివః || ౪ … Continue reading శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu