శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali in Telugu

0
1921
శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali in Telugu

ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం మహాసింహాయ నమః |
ఓం దివ్యసింహాయ నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః |
ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః |
ఓం మహాదేవాయ నమః |
ఓం స్తంభజాయ నమః |
ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః |
ఓం రౌద్రాయ నమః |
ఓం సర్వాద్భుతాయ నమః | ౧౦ |

ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం యోగానందాయ నమః |
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం కోలాహలాయ నమః |
ఓం చక్రిణే నమః |
ఓం విజయాయ నమః |
ఓం జయవర్ధనాయ నమః |
ఓం పంచాననాయ నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః | ౨౦ |

ఓం అఘోరాయ నమః |
ఓం ఘోరవిక్రమాయ నమః |
ఓం జ్వలన్ముఖాయ నమః |
ఓం జ్వాలమాలినే నమః |
ఓం మహాజ్వాలాయ నమః |
ఓం మహాప్రభవే నమః |
ఓం నిటిలాక్షాయ నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం దుర్నిరీక్ష్యాయ నమః |
ఓం ప్రతాపనాయ నమః | ౩౦ |

ఓం మహాదంష్ట్రాయుధాయ నమః |
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః |
ఓం చండకోపినే నమః |
ఓం సదాశివాయ నమః |
ఓం హిరణ్యకశిపుధ్వంసినే నమః |
ఓం దైత్యదానవభంజనాయ నమః |
ఓం గుణభద్రాయ నమః |
ఓం మహాభద్రాయ నమః |
ఓం బలభద్రకాయ నమః |
ఓం సుభద్రకాయ నమః | ౪౦ |

ఓం కరాళాయ నమః |
ఓం వికరాళాయ నమః |
ఓం వికర్త్రే నమః |
ఓం సర్వకర్తృకాయ నమః |
ఓం శింశుమారాయ నమః |
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః |
ఓం ఈశాయ నమః |
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం భైరవాడంబరాయ నమః | ౫౦ |

ఓం దివ్యాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం మాధవాయ నమః |
ఓం అథోక్షజాయ నమః |
ఓం అక్షరాయ నమః |
ఓం శర్వాయ నమః |
ఓం వనమాలినే నమః |
ఓం వరప్రదాయ నమః |
ఓం విశ్వంభరాయ నమః | ౬౦ |

ఓం అద్భుతాయ నమః |
ఓం భవ్యాయ నమః |
ఓం శ్రీవిష్ణవే నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం అనఘాస్త్రాయ నమః |
ఓం నఖాస్త్రాయ నమః |
ఓం సూర్యజ్యోతిషే నమః |
ఓం సురేశ్వరాయ నమః |
ఓం సహస్రబాహవే నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః | ౭౦ |

ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః |
ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః |
ఓం వజ్రనఖాయ నమః |
ఓం మహానందాయ నమః |
ఓం పరంతపాయ నమః |
ఓం సర్వమంత్రైకరూపాయ నమః |
ఓం సర్వయంత్రవిదారకాయ నమః |
ఓం సర్వతంత్రాత్మకాయ నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం సువ్యక్తాయ నమః | ౮౦ |

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం వైశాఖశుక్లభూతోత్థాయ నమః |
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః |
ఓం ఉదారకీర్తయే నమః |
ఓం పుణ్యాత్మనే నమః |
ఓం మహాత్మనే నమః |
ఓం చండవిక్రమాయ నమః |
ఓం వేదత్రయప్రపూజ్యాయ నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః | ౯౦ |

ఓం శ్రీవత్సాంకాయ నమః |
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః |
ఓం జగన్మయాయ నమః |
ఓం జగత్పాలాయ నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం మహాకాయాయ నమః |
ఓం ద్విరూపభృతే నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః | ౧౦౦ |

ఓం నిర్గుణాయ నమః |
ఓం నృకేసరిణే నమః |
ఓం పరతత్త్వాయ నమః |
ఓం పరంధామ్నే నమః |
ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీనృసింహాయ నమః |
ఓం సర్వాత్మనే నమః |
ఓం ధీరాయ నమః | ౧౦౮ |
ఓం ప్రహ్లాదపాలకాయ నమః |

Download pdf here Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Lord Lakshmi Narasimha Swamy Related Stotras

Sri Ghatikachala Yoga Narasimha Mangalam in Telugu | శ్రీ ఘటికాచల యోగనృసింహ మంగళం

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram | శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం

Sri Ahobala Narasimha Stotram | శ్రీ అహోబల నృసింహ స్తోత్రం

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం | Sri Narasimha Runa Vimochana Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here