Sri Narasimha Avatara Churnika Lyrics in Telugu | శ్రీ నృసింహావతార చూర్ణికా

0
87
Sri Narasimha Avatara Churnika Lyrics in Telugu
Sri Narasimha Avatara Churnika Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sri Narasimha Avatara Churnika Lyrics in Telugu

శ్రీ నృసింహావతార చూర్ణికా

ఇత్థం దానవేంద్రః హిరణ్యకశిపుః పరిగృహ్యమాణవైరః,
వైరానుబంధజాజ్వల్యమానరోషానలః,
రోషానలజంఘన్యమానవిజ్ఞానవినయః,
వినయగాంభీర్యజేగీయమానహృదయః,
హృదయచాంచల్యమానతామసః,
తామసగుణచంక్రమాణస్థైర్యో భూత్వా
విస్రంభేణ హుంకృత్య
బాలం ప్రహ్లాదం పరమభాగవతం ధిక్కృత్య భగవంతం శ్రియఃపతిం అస్మిన్ స్తంభే దర్శయేతి
కనత్కనకమయకంకణ క్రేంకారశబ్దపూర్వకం దిగ్దంతిదంతభేదనపాటవప్రశస్తేన హస్తేన సభామండపస్తంభే ప్రతాడితే
ప్రక్షుభిత పరివిదలితదశదిగంతాత్ తన్మహాస్తంభాత్ బంభజ్యమానాత్
ప్రోద్భూతైః జంజన్యమానైః
ప్రలయవేలాసంభూత సప్తస్కంధబంధురసమీరణసంఘటిత ఘోరరజోఘుష్యమాణ మహాబలాహకవర్గనిర్గత-నిబిడనిష్ఠుర దుస్సహనిర్ఘాతసంఘ నిఘోషనికాశచ్ఛటచ్ఛట స్ఫటస్ఫటద్ధ్వనిప్రముఖ భయంకరారవపుంజైః పరివ్యాప్తైః నిరవకాశం ఆకాశకుహరాంతరాలేషు పరిపూరితేషు
ప్రక్షుభితప్రకంపితస్వస్వస్థానతయా పరవశైః నితాంతదోధూయమానహృదయైః పితామహ మహేంద్ర వరుణ వాయుశిఖిముఖ చరాచరజంతుజాలైః సహ బ్రహ్మాండకటాహేషు పరిస్ఫోటితేషు
భగవాన్ శ్రియః పతిః శ్రీమన్నారాయణః
భక్తానామభయంకరః
దుష్టనిగ్రహ శిష్టపరిపాలనక్షమః
శరణాగతవత్సలః
ప్రఫుల్లపద్మయుగలసంకాశభాస్వర చక్రచాపహలకులిశజలచరరేఖాంకిత చారుచరణతలః
చరణచంక్రమణ ఘనవినమిత విశ్వవిశ్వంభరాభారధౌరేయ దిక్కుంభికుంభినసకుంభినీధరకూర్మకులశేఖరః
జలరాశిజాత శుండాల శుండాదండమండిత ప్రకాండప్రచండమహోరుస్తంభయుగలః
ఘణఘణాయమాన మణికింకిణీకణముఖరిత మేఖలావలయవలయిత పీతాంబరపరిశోభిత కటిప్రదేశః
నిర్జరనిమ్నగావర్తవర్తులకమలాకర గంభీరనాభివివరః
కులాచలసానుభాగసదృశ కర్కశవిశాలవక్షస్థలః
దుర్జనదనుజధైర్యలతికాలవిత్రాయమాణ
రక్షోరాజవక్షోభాగ విశంకటక్షేత్రవిలేఖనచంగలాంగలాయమాన-శరణాగతనయన చకోరచంద్రరేఖాయమాణ వజ్రాయుధప్రతిమానభాసమాన నిశాతనఖరతరముఖనఖరః
శంఖచక్ర గదాఖడ్గ కుంతతోమరప్రముఖ నానాయుధః
మహితమహోత్తుంగ మహీధరశృంగసన్నిభః
వీరసాగరవేలాయమాన మాలికావిరాజమానః
నిరర్గలానేకశతభుజార్గలః
మంజుమంజీర మణిపుంజరంజిత మంజులహారకేయూరకంకణకిరీట-మకరకుండలాదిభూషణభూషితః
త్రివలియుతశిఖరిశిఖరాభపరిణద్ధ బంధురకంధరః
ప్రకంపనకంపిత పారిజాతపాదప పల్లవప్రతీకాశకోపావేశసంచలితాధరః
శరత్కాల మేఘజాలమధ్య ధగద్ధగాయమాన తటిల్లతాసమాన దేదీప్యమాన దంష్ట్రాంకురః
కల్పాంతకాల సకలభువనగ్రసనవిలసన విజృంభమాణ సప్తజిహ్వజిహ్వాతులిత తరలతరాయమాణ విభ్రాజమానజిహ్వః
మేరుమందర మహాగుహాంతరాల విస్తారవిపుల వక్త్రనాసికారంధ్రః నాసికారంధ్ర నిస్సరన్నిబిడనిశ్వాసనికరసంఘట్టనసంక్షోభిత సంతప్యమాన సప్తసాగరః
పూర్వపర్వతవిద్యోతమాన ఖద్యోతమండలసదృక్ష సమంచితలోచనః
లోచనాంచలసముత్కీర్యమాణ విలోలకీలాభీల విస్ఫులింగవితానరోరుధ్యమాన తారకాగ్రహమండలః
శక్రచాపసురుచిరాదభ్ర మహాభ్రూలతాబంధబంధుర భయంకరవదనః
ఘనతరగండశైలతుల్య కమనీయ గండభాగః
సంధ్యారాగరక్తధారాధర మాలికాప్రతిమ మహాభ్రంకషతంతన్యమానపటుతర సటాజాలః
సటాజాలసంచాలసంజాత వాతాహతిడోలాయమాన వైమానికవిమానః
నిష్కంపితశంఖవర్ణమహోర్ధ్వకర్ణః
మంథదండాయమాన మందరవసుంధరాధర పరిభ్రమణవేగసముత్పద్యమాన వియన్మండలమండిత సుధారాశికల్లోల శీకరాకారభాసురకేసరః
పర్వాఖర్వశిశిరకిరణమయూఖ గౌరతనూరుహః
నిజగర్జానినదనిర్దలిత కుముదసుప్రతీకవామనై రావణసార్వభౌమప్రముఖ దిగిభరాజకర్ణకోటరః
ధవలధరాధర దీర్ఘదురవలోకనీయ దివ్యదేహః
దేహప్రభా పటలనిర్మథ్యమాన పరిపంథియాతుధాన నికురుంబగర్వాంధకారః
ప్రహ్లాదహిరణ్యకశిపు రంజనభంజన నిమిత్తాంతరంగ బహిరంగ జేగీయమాన కరుణావీరరస సంయుతః
మహాప్రభావః
శ్రీనారాయణనరసింహః
నారాయణవీరసింహః
నారాయణక్రూరసింహః
నారాయణదివ్యసింహః
నారాయణవ్యాఘ్రసింహః
నారాయణపుచ్ఛసింహః
నారాయణపూర్ణసింహః
నారాయణరౌద్రసింహః
భీషణభద్రసింహః
విహ్వలనేత్రసింహః
బృంహితభూతసింహః
నిర్మలచిత్రసింహః
నిర్జితకాలసింహః
కల్పితకల్పసింహః
కామదకామసింహః
భువనైకపూర్ణసింహః
కాలాగ్నిరుద్రసింహః
అనంతసింహరాజసింహః
జయసింహరూపసింహః
నరసింహరూపసింహః
రణసింహరూపసింహః
మహాసింహరూపసింహః
అభయంకరరూపసింహః
హిరణ్యకశిపుహారిసింహః
ప్రహ్లాదవరదసింహః
భక్తాభీష్టదాయిసింహః
లక్ష్మీనృసింహరూపసింహః
అత్యద్భుతరూపసింహః
శ్రీనృసింహదేవః
ఆత్మనః సకలభువనవ్యాప్తిం నిజభృత్యభాషితం చ సత్యం విధాతుం
ప్రపన్నరక్షణాయ పరిస్ఫోటిత తన్మహాస్తంభే పర్యదృశ్యత, పర్యదృశ్యత |

ఇతి శ్రీ నృసింహావతార చూర్ణికా |

Related Posts

Sri Lakshmi Narasimha Darshana Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దర్శన స్తోత్రం

Simhachala Varaha Narasimha Mangalam Lyrics in Telugu | శ్రీ సింహాచల వరాహనృసింహ మంగళం

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః 3

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం 2

Sri Srinivasa Smarana (Manasa Smarami) in Telugu | శ్రీ శ్రీనివాస స్మరణ (మనసా స్మరామి)

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) Lyrics in Telugu | శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిః (స్కాందపురాణే)

Srinivasa Vidya Mantra Lyrics in Telugu | శ్రీనివాస విద్యా మంత్రాః

Sri Vaikunta Gadyam Lyrics in Telugu | శ్రీ వైకుంఠ గద్యం

Saranagati Gadyam Lyrics in Telugu | శరణాగతి గద్యం

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Telugu | శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం