Sri Narasimha Dvatrimshat Beejamala Stotram in Telugu | శ్రీ నృసింహ ద్వాత్రింశద్బీజమాలా స్తోత్రం

0
127
Sri Narasimha Dvatrimsat Bijamala Stotram in Telugu
Sri Narasimha Dvatrimsat Bijamala Stotram With Lyrics in Telugu PDF

Sri Narasimha Dvatrimsat Bijamala Stotram in Telugu

శ్రీ నృసింహ ద్వాత్రింశద్బీజమాలా స్తోత్రం

ఉద్గీతాఢ్యం మహాభీమం త్రినేత్రం చోగ్రవిగ్రహమ్ |
ఉజ్జ్వలం తం శ్రియాజుష్టం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧ ||

గ్రంథాంత వేద్యం దేవేశం గగనాశ్రయ విగ్రహమ్ |
గర్జనాత్రస్త విశ్వాండం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨ ||

వీథిహోత్రేక్షణం వీరం విపక్షక్షయదీక్షితమ్ |
విశ్వంబరం విరూపాక్షం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౩ ||

రంగనాథం దయానాథం దీనబంధుం జగద్గురుమ్ |
రణకోలాహలం ధీరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౪ ||

మంత్రరాజాసనారూఢం మార్తాండోజ్జ్వల తేజసమ్ |
మణిరత్నకిరీటాఢ్యం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౫ ||

హాహాహూహ్వాది గంధర్వైః స్తూయమానపదాంబుజమ్ |
ఉగ్రరూపధరం దేవం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౬ ||

విధివేదప్రదం వీరం విఘ్ననాశం రమాపతిమ్ |
వజ్రఖడ్గధరం ధీరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౭ ||

విష్ణుశబ్ధదలస్తంభం దుష్టరాక్షసనాశనమ్ |
దుర్నిరీక్షం దురాధర్షం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౮ ||

జ్వలత్పావకసంకాశం జ్వాలామాలాముఖాంబుజమ్ |
దారిద్ర్యనాశనం శ్రీ తం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౯ ||

లం బీజం దేవతానాథం దీర్ఘవృత్త మహాభుజమ్ |
లక్ష్మ్యాలింగిత వక్షస్కం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౦ ||

తంత్రీభూజ జగత్కృత్స్నం ధర్మవైకుంఠనాయకమ్ |
మంత్రజాపక సాన్నిధ్యం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౧ ||

సర్వాండకోశమాలాఢ్యం సర్వాండాంతరవాసినమ్ |
అష్టాస్యకంఠభేరండం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౨ ||

తోమరాంకుశ వజ్రాణాం సమదంష్ట్రైర్ముఖైః స్థితమ్ |
శత్రుక్షయకరం వ్యాఘ్రం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౩ ||

మునిమానససంచారం భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్ |
హయాస్యం జ్ఞానదాతారం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౪ ||

కం శబ్ద కంకణోపేతం కమలాయతలోచనమ్ |
సర్వైశ్వర్యప్రదం క్రోడం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౫ ||

నృలోకరక్షణపరం భూతోచ్చాటన తత్పరమ్ |
ఆంజనేయముఖం వీరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౬ ||

సితవర్ణం దీర్ఘనాసం నాగాభరణభూషితమ్ |
గరుడాస్యం మహాధీరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౭ ||

మ్హం మ్హం మ్హం శబ్దసహితం మానవారాధనోత్సుకమ్ |
భల్లూకవక్త్రం భీతిఘ్నం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౮ ||

భీమాక్షనాసికోపేతం వేదగ్రహణతత్పరమ్ |
ధరణీధృతముత్సంగం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౯ ||

షడ్వక్త్రపూజితాంఘ్ర్యబ్జం ధృష్టకోద్ధృతమండలమ్ |
కోమలాంగం మహాసత్వం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౦ ||

ణంకారకింకిణీజాలం జ్ఞానమూర్తిం ధరాపతిమ్ |
వరాహాంగం ముదారాంగం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౧ ||

భయఘ్నం సర్వభూతానాం ప్రహ్లాదాభీష్టదాయినమ్ |
నృసింహస్తంభసంబోధ్యం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౨ ||

ద్రవ్యయాంచాపరం విప్రం బలిమానముషం హరిమ్ |
వామనం రూపమాస్థాయ శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౩ ||

మృత్యురూపం క్షత్రియాణాం ముగ్ధస్నిగ్ధముఖాంబుజమ్ |
జామదగ్న్యం పరం దేవం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౪ ||

ద్యుం శబ్దయుక్తకోదండం దుష్టరావణమర్దనమ్ |
రామం కమలపత్రాక్షం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౫ ||

మృదంగగీతప్రణవశ్రవణాసక్తమానసమ్ |
బలరామం హలధరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౬ ||

ద్యుం ద్యుం ద్యుం ద్యుం వేణునాదం బ్రహ్మరుద్రాదిసేవితమ్ |
యశోదాతనయం కృష్ణం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౭ ||

నలినాక్షం అగ్నిరూపం మ్లేచ్ఛనాశనతత్పరమ్ |
జ్వాలామాలాపూరితాంగం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౮ ||

మానాయకం మహాసత్వం మమాభీష్టప్రదాయకమ్ |
మద్రక్షణపరం శాంతం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౯ ||

మృత్యుటంకారసంయుక్తం శార్ఙ్గధన్వానమీశ్వరమ్ |
సద్వస్త్రాభరణోపేతం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౩౦ ||

యన్నామస్మరణాత్ సర్వభూతవేతాలరాక్షసాః |
శత్రవః ప్రలయం యాంతి శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౩౧ ||

హం బీజనాదం సర్వేశం శరణం వరయామ్యహమ్ |
ఉపాయభూతం లక్ష్మీశం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౩౨ ||

ఫలశ్రుతిః |
భరద్వాజకృతం స్తోత్రం మంత్రజార్ణవసంభవమ్ |
సకృత్పఠనమాత్రేణ సర్వదుఃఖవినాశనమ్ || ౧ ||

రాజవశ్యం జగద్వశ్యం సర్వవశ్యం భవేద్ధ్రువమ్ |
భూతప్రేతపిశాచాది వ్యాధి దుర్భిక్షతస్కరాః || ౨ ||

దూరాదేవ ప్రణశ్యంతి సత్యం సత్యం న సంశయః |
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ || ౩ ||

సర్వార్థీ సర్వమాప్నోతి మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నుయాత్ |
యం యం కామయతే చిత్తం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చయమ్ || ౪ ||

ఇతి శ్రీభరద్వాజముని కృతం శ్రీ నృసింహ ద్వాత్రింశద్బీజమాలా స్తోత్రమ్ |

Lord Lakshmi Narasimha Swamy Related Stotras

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram in Telugu | శ్రీ నృసింహ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

Sri Narasimha Gadyam Lyrics in Telugu | శ్రీ నృసింహ గద్య స్తుతిః

Sri Narasimha Kavacham (Prahlada Krutam) in Telugu | శ్రీ నృసింహ కవచం (ప్రహ్లాద కృతం)

Trailokya Vijaya Narasimha Kavacham in Telugu | శ్రీ నృసింహ కవచం (త్రైలోక్యవిజయం)

Sri Nava Narasimha Mangala Shlokah Lyrics in Telugu | శ్రీ నవనారసింహ మంగళశ్లోకాః

Kamasikashtakam Lyrics in Telugu | కామాసికాష్టకం

Sri Narahari Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ నరహర్యష్టకం

Sri Ghatikachala Yoga Narasimha Mangalam in Telugu | శ్రీ ఘటికాచల యోగనృసింహ మంగళం

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram | శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం