Sri Narasimha Dvatrimshat Beejamala Stotram in Telugu | శ్రీ నృసింహ ద్వాత్రింశద్బీజమాలా స్తోత్రం

Sri Narasimha Dvatrimsat Bijamala Stotram in Telugu శ్రీ నృసింహ ద్వాత్రింశద్బీజమాలా స్తోత్రం ఉద్గీతాఢ్యం మహాభీమం త్రినేత్రం చోగ్రవిగ్రహమ్ | ఉజ్జ్వలం తం శ్రియాజుష్టం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧ || గ్రంథాంత వేద్యం దేవేశం గగనాశ్రయ విగ్రహమ్ | గర్జనాత్రస్త విశ్వాండం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨ || వీథిహోత్రేక్షణం వీరం విపక్షక్షయదీక్షితమ్ | విశ్వంబరం విరూపాక్షం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || … Continue reading Sri Narasimha Dvatrimshat Beejamala Stotram in Telugu | శ్రీ నృసింహ ద్వాత్రింశద్బీజమాలా స్తోత్రం