శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం – Sri Narayana Hrudaya Stotram

Sri Narayana Hrudaya Stotram Lyrics in Telugu అస్య శ్రీనారాయణ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణో దేవతా, ఓం బీజం, నమశ్శక్తిః, నారాయణాయేతి కీలకం, నారాయణ-ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః || నారాయణః పరం జ్యోతిరితి అంగుష్ఠాభ్యాం నమః, నారాయణః పరం బ్రహ్మేతి తర్జనీభ్యాం నమః, నారాయణః పరో దేవ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః, నారాయణః పరం ధామేతి అనామికాభ్యాం నమః, నారాయణః పరో ధర్మ ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః, విశ్వం నారాయణ … Continue reading శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం – Sri Narayana Hrudaya Stotram