శ్రీ నారాయణ కవచం – Sri Narayana Kavacham

0
865

రాజోవాచ |
యేన గుప్తః సహస్రాక్షః సవాహానరిసైనికాన్ |
క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యం బుభుజే శ్రియమ్ || ౧ ||

భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్ |
యథాఽఽతతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోఽజయన్మృధే || ౨ ||

శ్రీ శుక ఉవాచ |
వృతః పురోహితస్త్వాష్ట్రో మహేన్ద్రాయానుపృచ్ఛతే |
నారాయణాఖ్యం వర్మాహం తదిహైకమనాః శృణు || ౩ ||

శ్రీ విశ్వరూప ఉవాచ |
ధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ముఖః |
కృతస్వాంగకరన్యాసో మన్త్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః || ౪ ||

నారాయణమయం వర్మ సన్నహ్యేద్భయ ఆగతే |
పాదయోర్జానునోరూర్వోరుదరే హృద్యథోరసి || ౫ ||

ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోంకారాదీని విన్యసేత్ |
ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా || ౬ ||

కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ద్వాదశాక్షరవిద్యయా |
ప్రణవాదియకారాన్తమంగుల్యంగుష్ఠపర్వసు || ౭ ||

న్యసేద్ధృదయ ఓంకారం వికారమను మూర్ధని |
షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా న్యశేత్ || ౮ ||

వేకారం నేత్రయోర్యుంజ్యాన్నకారం సర్వసంధిషు |
మకారమస్త్రముద్దిశ్య మన్త్రమూర్తిర్భవేద్బుధః || ౯ ||

సవిసర్గం ఫడన్తం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్ |
ఓం విష్ణవే నమః || ౧౦ ||

ఇత్యాత్మానం పరం ధ్యాయేద్ధ్యేయం షట్ఛక్తిభిర్యుతమ్ |
విద్యాతేజస్తపోమూర్తిమిమం మన్త్రముదాహరేత్ || ౧౧ ||

ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం
న్యస్తాంఘ్రిపద్మః పతగేంద్రపృష్ఠే |
దరారిచర్మాసిగదేషుచాప-
పాశాందధానోఽష్టగుణోఽష్టబాహుః || ౧౨ ||

జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తి-
ర్యాదోగణేభ్యో వరుణస్య పాశాత్ |
స్థలేషు మాయావటువామనోఽవ్యాత్
త్రివిక్రమః సోఽవతు విశ్వరూపః || ౧౩ ||

దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః
పాయాన్నృసింహోఽసురయూథపారిః |
విముంచతో యస్య మహాట్టహాసం
దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః || ౧౪ ||

రక్షత్వసౌ మే ధ్వని యజ్ఞకల్పః
స్వదంష్ట్రయోన్నీతధరో వరాహః |
రామోఽద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే
సలక్ష్మణోఽవ్యాద్భరతాగ్రజోమామ్ || ౧౫ ||

మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ప్రమాదా-
న్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్ |
దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః
పాయాద్గుణేశః కపిలః కర్మబంధాత్ || ౧౬ ||

సనత్కుమారోఽవతు కామదేవాత్
హయాననో మాం పథి దేవహేలనాత్ |
దేవర్షివర్యః పురుషార్చనాంతరాత్
కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్ || ౧౭ ||

ధన్వంతరిర్భగవాన్పాత్వపథ్యా-
ద్ద్వంద్వాద్భయాదృషభో నిర్జితాత్మా |
యజ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతా-
ద్బలో గణాత్క్రోధవశాదహీంద్రః || ౧౮ ||

ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధా-
ద్బుద్ధస్తు పాషండగణాత్ప్రమాదాత్ |
కల్కిః కలేః కాలమలాత్ప్రపాతు
ధర్మావనాయోరుకృతావతారః || ౧౯ ||

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యా-
ద్గోవింద ఆసంగవమాత్తవేణుః |
నారాయణః ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తి-
ర్మధ్యందినే విష్ణురరీంద్రపాణిః || ౨౦ ||

దేవోఽపరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా
సాయం త్రిధామావతు మాధవో మామ్ |
దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే
నిశీథ ఏకోఽవతు పద్మనాభః || ౨౧ ||

శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః
ప్రత్యుష ఈశోఽసిధరో జనార్దనః |
దామోదరోఽవ్యాదనుసంధ్యం ప్రభాతే
విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః || ౨౨ ||

చక్రం యుగాంతానలతిగ్మనేమి
భ్రమత్సమంతాద్భగవత్ప్రయుక్తమ్ |
దందగ్ధి దందగ్ధ్యరిసైన్యమాశు
కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః || ౨౩ ||

గదేఽశనిస్పర్శనవిస్ఫులింగే
నిష్పింఢి నిష్పింఢ్యజితప్రియాసి |
కూష్మాండవైనాయకయక్షరక్షో-
భూతగ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీన్ || ౨౪ ||

త్వం యాతుధానప్రమథప్రేతమాతృ-
పిశాచవిప్రగ్రహఘోరదృష్టీన్ |
దరేంద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో
భీమస్వనోఽరేర్హృదయాని కంపయన్ || ౨౫ ||

త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్య-
మీశప్రయుక్తో మమ ఛింధి ఛింధి |
చక్షూంషి చర్మన్ శతచంద్ర ఛాదయ
ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషామ్ || ౨౬ ||

యన్నో భయం గ్రహేభ్యోఽభూత్కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ |
సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యోఘేభ్య ఏవ చ || ౨౭ ||

సర్వాణ్యేతాని భగవన్నామరూపాస్త్రకీర్తనాత్ |
ప్రయాంతు సంక్షయం సద్యో యే మే శ్రేయఃప్రతీపకాః || ౨౮ ||

గరుడో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛందోమయః ప్రభుః |
రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనస్య వాహనమ్ || ౨౯ ||

సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః |
బుద్ధీంద్రియమనఃప్రాణాన్పాంతు పార్షదభూషణాః || ౩౦ ||

యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సదసచ్చ యత్ |
సత్యేనానేన నః సర్వే యాంతు నాశముపద్రవాః || ౩౧ ||

యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయమ్ |
భూషణాయుధలింగాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా || ౩౨ ||

తేనైవ సత్యమానేన సర్వజ్ఞో భగవాన్ హరిః |
పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః || ౩౩ ||

విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమంతా-
దంతర్బహిర్భగవాన్నారసింహః |
ప్రహాపయన్ లోకభయం స్వనేన
స్వతేజసా గ్రస్తసమస్తతేజాః || ౩౪ ||

మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారాయణాత్మకమ్ |
విజేష్యస్యంజసా యేన దంశితోఽసురయూథపాన్ || ౩౫ ||

ఏతద్ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా |
పదా వా సంస్పృశేత్సద్యః సాధ్వసాత్స విముచ్యతే || ౩౬ ||

న కుతశ్చిద్భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్ |
రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్ || ౩౭ ||

ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్కౌశికో ధారయన్ ద్విజః |
యోగధారణయా స్వాంగం జహౌ స మరుధన్వని || ౩౮ ||

తస్యోపరి విమానేన గంధర్వపతిరేకదా |
యయౌ చిత్రరథః స్త్రీభిర్వృతో యత్ర ద్విజక్షయః || ౩౯ ||

గగనాన్న్యపతత్సద్యః సవిమానో హ్యవాక్షిరాః |
స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః |
ప్రాప్య ప్రాచ్యాం సరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్ || ౪౦ ||

య ఇదం శృణుయాత్కాలే యో ధారయతి చాదృతః |
తం నమస్యంతి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ || ౪౧ ||

శ్రీశుక ఉవాచ |
ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః |
త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్య మృధేఽసురాన్ || ౪౨ ||

ఇతి శ్రీ నారాయణ కవచం ||

Download PDF here Sri Narayana Kavacham – శ్రీ నారాయణ కవచం

Vaikunta Ekadasi 2023 in Telugu | వైకుంఠ ఏకాదశి | Mukkoti Ekadasi 2023 Date, Significance & Puja Vidh

Vaikunta Ekadasi Significance | వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత & పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here