శ్రీ నారాయణ కవచం – Sri Narayana Kavacham

రాజోవాచ | యేన గుప్తః సహస్రాక్షః సవాహానరిసైనికాన్ | క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యం బుభుజే శ్రియమ్ || ౧ || భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్ | యథాఽఽతతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోఽజయన్మృధే || ౨ || శ్రీ శుక ఉవాచ | వృతః పురోహితస్త్వాష్ట్రో మహేన్ద్రాయానుపృచ్ఛతే | నారాయణాఖ్యం వర్మాహం తదిహైకమనాః శృణు || ౩ || శ్రీ విశ్వరూప ఉవాచ | ధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ముఖః | కృతస్వాంగకరన్యాసో మన్త్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః || ౪ … Continue reading శ్రీ నారాయణ కవచం – Sri Narayana Kavacham