శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ షోడశోపచార పూజ – Sri Narayana Shodasopachara pooja

0
6960

Sri Narayana Shodasopachara pooja

పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామినః అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామినః ప్రీత్యర్థం పురుష సూక్త విధానేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం
జ్యోక్పశ్చేమ సూర్య ముచ్చరన్త
మను మతే మృడయాన స్వస్తి –
అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః
ప్రాణానేవ యథాస్థాన ముపహ్వయతే ||
శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |
స్థిరోభవ వరదోభవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద |

పీఠపూజా –
సప్తప్రాకారం చతుర్ద్వారకం సువర్ణమంటపం ధ్యాయేత్ |
ఆత్మనే నమః బ్రహ్మణే నమః |
ప్రాగ్ద్వారే ద్వార శ్రీయై నమః |
గాత్ర్యై నమః విధాత్ర్యై నమః |
దక్షిణద్వారే ద్వార శ్రీయై నమః |
చండాయ నమః ప్రచండాయ నమః |
పశ్చిమద్వారే ద్వార శ్రీయై నమః |
భద్రాయ నమః సుభద్రాయ నమః |
ఉత్తరద్వారే ద్వార శ్రీయై నమః |
హరిచందనాయ నమః కల్పవృక్షాయ నమః |
తన్మధ్యే స్వామినే నమః సర్వజగన్నాథాయ నమః |
హృత్పుండరీక మధ్యస్థం దివ్యతేజోమయం విభుం |
దివ్యమాల్యాంబరధరం చిద్రూపం భక్తవత్సలం |
విభుం మధ్యేస్థితేరస్మై కర్ణికా కేసరాన్వితం |
దళాష్టకేషు సంయుక్తం శ్వేతమత్యంత నిర్మలం |
శ్వేతాభ్రసనమారూఢం గదినం చక్రిణం తథా |
వనమాలా పరివృతం ధ్యాయేన్నారాయణం ప్రభుం |
శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామినే నమః ధ్యాయామి |

ధ్యానం –
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం –
సహస్రశీర్షా పురుషః |
సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
స భూమిం విశ్వతో వృత్వా |
అత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్ |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
పురుష ఏవేదగ్ం సర్వమ్ |
యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్ |
ఉతామృతత్వస్యేశానః |
యదన్నేనాతిరోహతి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
ఏతావానస్య మహిమా |
అతో జ్యాయాగ్శ్చ పూరుషః |
పాదోఽస్య విశ్వా భూతాని |
త్రిపాదస్యామృతం దివి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః పాదయో పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురుషః |
పాదోఽస్యేహాఽఽభవాత్పునః |
తతో విష్వఙ్వ్యక్రామత్ |
సాశనానశనే అభి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
తస్మాద్విరాడజాయత |
విరాజో అధి పూరుషః |
స జాతో అత్యరిచ్యత |
పశ్చాద్భూమిమథో పురః |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

పంచామృత స్నానం –
క్షీరం –
ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధి –
దధిక్రావ్ణోఅకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః | సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః దధ్నా స్నపయామి |

ఆజ్యం –
శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునాతు
అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు –
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధునక్తముతోషసి మధుమత్ పార్థివగ్ంరజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవంతు నః |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః మధునా స్నపయామి |

శర్కర –
స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధు మాం అదాభ్యః |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

ఫలోదకం –
యాః ఫలినీర్యాఽఫలాఽపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ంహసః ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

స్నానం –
యత్పురుషేణ హవిషా |
దేవా యజ్ఞమతన్వత |
వసన్తో అస్యాసీదాజ్యమ్ |
గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరద్ధవిః |

ఆపో హిష్ఠా మయోభువస్తా న ఊర్జే దధాతన |
మహేరణాయ చక్షసే |
యో వః శివతమో రసస్తస్య భాజయతే హ నః |
ఉశతీరివ మాతరః |
తస్మా అరఙ్గమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ |
ఆపో జనయథా చ నః |

ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
సప్తాస్యాసన్పరిధయః |
త్రిః సప్త సమిధః కృతాః |
దేవా యద్యజ్ఞం తన్వానాః |
అబధ్నన్పురుషం పశుమ్ |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్ |
పురుషం జాతమగ్రతః |
తేన దేవా అయజన్త |
సాధ్యా ఋషయశ్చ యే |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
సంభృతం పృషదాజ్యమ్ |
పశూగ్‍స్తాగ్‍శ్చక్రే వాయవ్యాన్ |
ఆరణ్యాన్గ్రామ్యాశ్చ యే |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః గంధాం ధారయామి |

ఆభరణం –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
ఋచః సామాని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్ంసి జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
యజుస్తస్మాదజాయత |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఆభరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
తస్మాదశ్వా అజాయన్త |
యే కే చోభయాదతః |
గావో హ జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
తస్మాజ్జాతా అజావయః |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః పుష్పాణి సమర్పయామి |

ధూపం –
యత్పురుషం వ్యదధుః |
కతిధా వ్యకల్పయన్ |
ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ |
కావూరూ పాదావుచ్యేతే |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం –
బ్రాహ్మణోఽస్య ముఖమాసీత్ |
బాహూ రాజన్యః కృతః |
ఊరూ తదస్య యద్వైశ్యః |
పద్భ్యాగ్ం శూద్రో అజాయత |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః దీపం సమర్పయామి |
ధూప దీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

నైవేద్యం –
చన్ద్రమా మనసో జాతః |
చక్షోః సూర్యో అజాయత |
ముఖాదిన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ |
ప్రాణాద్వాయురజాయత |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
నాభ్యా ఆసీదన్తరిక్షమ్ |
శీర్ష్ణో ద్యౌః సమవర్తత |
పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రాత్ |
తథా లోకాగ్ం అకల్పయన్ |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
వేదాహమేతం పురుషం మహాన్తమ్ |
ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే |
సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః |
నామాని కృత్వాఽభివదన్ యదాస్తే |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
(విశేష మంత్రపుష్పం చూ.)
ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార |
శక్రః ప్రవిద్వాన్ప్రదిశశ్చతస్రః |
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి |
నాన్యః పన్థా అయనాయ విద్యతే |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః సాష్టాంగ నమస్కారాం సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా ప్రార్థన –
యస్య స్మృత్యాచ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యోవందే తమచ్యుతమ్ ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం రమాపతే |
యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ||

అనయా పురుషసూక్త విధానేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్వామి సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ||
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ పాదోదకం పావనం శుభం ||
శరీరే జర్జరీ భూతే వ్యాధిగ్రస్తే కళేబరే |
ఔషధం జాహ్నవీతోయం వైద్యోనారాయణోహరిః ||
శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి |

Download PDF here Sri Narayana Shodasopachara pooja – శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ షోడశోపచార పూజ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here