Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam)

0
874

Sri Nataraja StotramSri Nataraja Stotram in English

Sri Nataraja Stotram – Patanjali Krutam Lyrics

sadañcita-mudañcita nikuñcita padaṁ jhalajhalaṁ-calita mañju kaṭakaṁ |
patañjali dr̥gañjana-manañjana-macañcalapadaṁ janana bhañjana karam |
kadambarucimambaravasaṁ paramamambuda kadamba kaviḍambaka galam
cidambudhi maṇiṁ budha hr̥dambuja raviṁ para cidambara naṭaṁ hr̥di bhaja || 1 ||

haraṁ tripura bhañjana-manantakr̥takaṅkaṇa-makhaṇḍadaya-mantarahitaṁ
viriñcisurasaṁhatipurandhara vicintitapadaṁ taruṇacandramakuṭam |
paraṁ pada vikhaṇḍitayamaṁ bhasita maṇḍitatanuṁ madanavañcana paraṁ
cirantanamamuṁ praṇavasañcitanidhiṁ para cidambara naṭaṁ hr̥di bhaja || 2 ||

avantamakhilaṁ jagadabhaṅga guṇatuṅgamamataṁ dhr̥tavidhuṁ surasarit-
taraṅga nikurumba dhr̥ti lampaṭa jaṭaṁ śamanadambhasuharaṁ bhavaharam |
śivaṁ daśadigantara vijr̥mbhitakaraṁ karalasanmr̥gaśiśuṁ paśupatiṁ
haraṁ śaśidhanañjayapataṅganayanaṁ para cidambara naṭaṁ hr̥di bhaja || 3 ||

anantanavaratnavilasatkaṭakakiṅkiṇijhalaṁ jhalajhalaṁ jhalaravaṁ
mukundavidhi hastagatamaddala layadhvanidhimiddhimita nartana padam |
śakuntaratha barhiratha nandimukha bhr̥ṅgiriṭisaṅghanikaṭaṁ bhayaharam
sananda sanaka pramukha vandita padaṁ para cidambara naṭaṁ hr̥di bhaja || 4 ||

anantamahasaṁ tridaśavandya caraṇaṁ muni hr̥dantara vasantamamalam
kabandha viyadindvavani gandhavaha vahnimakha bandhuravimañju vapuṣam |
anantavibhavaṁ trijagadantara maṇiṁ trinayanaṁ tripura khaṇḍana param
sananda muni vandita padaṁ sakaruṇaṁ para cidambara naṭaṁ hr̥di bhaja || 5 ||

acintyamalivr̥nda ruci bandhuragalaṁ kurita kunda nikurumba dhavalam
mukunda sura vr̥nda bala hantr̥ kr̥ta vandana lasantamahikuṇḍala dharam |
akampamanukampita ratiṁ sujana maṅgalanidhiṁ gajaharaṁ paśupatim
dhanañjaya nutaṁ praṇata rañjanaparaṁ para cidambara naṭaṁ hr̥di bhaja || 6 ||

paraṁ suravaraṁ puraharaṁ paśupatiṁ janita dantimukha ṣaṇmukhamamuṁ
mr̥ḍaṁ kanaka piṅgala jaṭaṁ sanaka paṅkaja raviṁ sumanasaṁ himarucim |
asaṅghamanasaṁ jaladhi janmakaralaṁ kavalayanta matulaṁ guṇanidhim
sananda varadaṁ śamitamindu vadanaṁ para cidambara naṭaṁ hr̥di bhaja || 7 ||

ajaṁ kṣitirathaṁ bhujaṅgapuṅgavaguṇaṁ kanaka śr̥ṅgi dhanuṣaṁ karalasat
kuraṅga pr̥thu ṭaṅka paraśuṁ rucira kuṅkuma ruciṁ ḍamarukaṁ ca dadhataṁ |
mukunda viśikhaṁ namadavandhya phaladaṁ nigama vr̥nda turagaṁ nirupamaṁ
sa caṇḍikamamuṁ jhaṭiti saṁhr̥tapuraṁ para cidambara naṭaṁ hr̥di bhaja || 8 ||

anaṅgaparipanthinamajaṁ kṣiti dhurandharamalaṁ karuṇayantamakhilaṁ
jvalantamanalaṁ dadhatamantakaripuṁ satatamindra suravanditapadam |
udañcadaravindakula bandhuśata bimbaruci saṁhati sugandhi vapuṣaṁ
patañjali nutaṁ praṇava pañjara śukaṁ para cidambara naṭaṁ hr̥di bhaja || 9 ||

iti stavamamuṁ bhujagapuṅgava kr̥taṁ pratidinaṁ paṭhati yaḥ kr̥tamukhaḥ
sadaḥ prabhupada dvitayadarśanapadaṁ sulalitaṁ caraṇa śr̥ṅga rahitam |
saraḥ prabhava sambhava haritpati haripramukha divyanuta śaṅkarapadaṁ
sa gacchati paraṁ na tu janurjalanidhiṁ paramaduḥkhajanakaṁ duritadam || 10 ||

iti śrī patañjalimuni praṇītaṁ caraṇaśr̥ṅgarahita naṭarāja stōtraṁ sampūrṇam ||

Download PDF here Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam)

Mantras & Stotram

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam)

Sri Adi Varaha stotram (Bhudevi krutam)

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu

శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (వసుదేవ కృతం) – Sri Krishna Stotram (Vasudeva krutam)

శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవకృతం) – Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) in Telugu

శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (బాలకృతం) – Sri Krishna Stotram (Bala Krutam)

శ్రీ ఆదివరాహ స్తోత్రం (భూదేవీ కృతం) – Sri Adi Varaha stotram (Bhudevi krutam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here