Sri Natesha Stava Lyrics in Telugu | శ్రీ నటేశ స్తవః

Sri Natesha Stava Lyrics in Telugu శ్రీ నటేశ స్తవః హ్రీమత్యా శివయా విరాణ్మయమజం హృత్పంకజస్థం సదా హ్రీణానా శివకీర్తనే హితకరం హేలాహృదా మానినామ్ | హోబేరాదిసుగంధవస్తురుచిరం హేమాద్రిబాణాసనం హ్రీంకారాదికపాదపీఠమమలం హృద్యం నటేశం భజే || ౧ || శ్రీమజ్జ్ఞానసభాంతరే ప్రవిలసచ్ఛ్రీపంచవర్ణాకృతిం శ్రీవాణీవినుతాపదాననిచయం శ్రీవల్లభేనార్చితమ్ | శ్రీవిద్యామనుమోదినం శ్రితజనశ్రీదాయకం శ్రీధరం శ్రీచక్రాంతరవాసినం శివమహం శ్రీమన్నటేశం భజే || ౨ || నవ్యాంభోజముఖం నమజ్జననిధిం నారాయణేనార్చితం నాకౌకోనగరీనటీలసితకం నాగాదినాలంకృతమ్ | నానారూపకనర్తనాదిచతురం నాలీకజాన్వేషితం నాదాత్మానమహం నగేంద్రతనయానాథం నటేశం … Continue reading Sri Natesha Stava Lyrics in Telugu | శ్రీ నటేశ స్తవః