శ్రీ నీలసరస్వతీ స్తోత్రం – Sri Neela Saraswati Stotram in Telugu

0
6077
శ్రీ నీలసరస్వతీ స్తోత్రం – Sri Neela Saraswati Stotram in Telugu

Sri Neela Saraswati Stotram Lyrics in Telugu

ఘోరరూపే మహారావే సర్వశత్రుక్షయంకరీ |
భక్తేభ్యో వరదే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౧ ||

సురాఽసురార్చితే దేవి సిద్ధగంధర్వసేవితే |
జాడ్యపాపహరే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౨ ||

జటాజూటసమాయుక్తే లోలజిహ్వానుకారిణీ |
ద్రుతబుద్ధికరే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౩ ||

సౌమ్యరూపే క్రోధరూపే చండరూపే నమోఽస్తు తే |
సృష్టిరూపే నమస్తుభ్యం త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౪ ||

జడానాం జడతాం హంసి భక్తానాం భక్తవత్సలా |
మూఢతాం హర మే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౫ ||

హ్రూం హ్రూంకారమయే దేవి బలిహోమప్రియే నమః |
ఉగ్రతారే నమస్తుభ్యం త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౬ ||

బుద్ధిం దేహి యశో దేహి కవిత్వం దేహి దేవి మే |
మూఢత్వం చ హరేర్దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౭ ||

ఇంద్రాదిదేవ సద్వృందవందితే కరుణామయీ |
తారే తారధినాథాస్థే త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౮ ||

అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చ పఠేన్నరః |
షణ్మాసైః సిద్ధిమాప్నోతి నాఽత్ర కార్యా విచారణా || ౧ ||

మోక్షార్థీ లభతే మోక్షం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం తర్కవ్యాకరణాదికమ్ || ౨ ||

ఇదం స్తోత్రం పఠేద్యస్తు సతతం శ్రద్ధయాన్వితః |
తస్య శత్రుః క్షయం యాతి మహాప్రజ్ఞా ప్రజాయతే || ౩ ||

పీడాయాం వాపి సంగ్రామే జప్యే దానే తథా భయే |
య ఇదం పఠతి స్తోత్రం శుభం తస్య న సంశయః |

ఇతి శ్రీ నీల సరస్వతీ స్తోత్రం ||

Download PDF here Sri Neela Saraswati stotram – శ్రీ నీలసరస్వతీస్తోత్రం

Related Posts

Sri Neela Saraswati Stotram | śhrī nīlasarasvatī stōtram

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Saraswati ashtottara satanama stotram

సరస్వతీస్తోత్రం – Sri Saraswati Stotram in Telugu

Sri Saraswati Stotram

Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya)

Sri Saraswati ashtottara satanama stotram

Sri Saraswathi Stotram 2

Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here