శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

0
250
Sri Padma Kavacham Lyrics in Telugu
Sri Padma Kavacham Lyrics in Telugu

Sri Padma Kavacham in Telugu

1శ్రీ పద్మ కవచం

నారాయణ ఉవాచ |
శృణు విప్రేంద్ర పద్మాయాః కవచం పరమం శుభమ్ |
పద్మనాభేన యద్దత్తం బ్రహ్మణే నాభిపద్మకే || ౧ ||

సంప్రాప్య కవచం బ్రహ్మ తత్పద్మే ససృజే జగత్ |
పద్మాలయాప్రసాదేన సలక్ష్మీకో బభూవ సః || ౨ ||

పద్మాలయావరం ప్రాప్య పాద్మశ్చ జగతాం ప్రభుః |
పాద్మేన పద్మకల్పే చ కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౩ ||

దత్తం సనత్కుమారాయ ప్రియపుత్రాయ ధీమతే |
కుమారేణ చ యద్దత్తం పుష్కరాక్షాయ నారద || ౪ ||

యద్ధృత్వా పఠనాద్బ్రహ్మా సర్వసిద్ధేశ్వరో మహాన్ |
పరమైశ్వర్యసంయుక్తః సర్వసంపత్సమన్వితః || ౫ ||

యద్ధృత్వా చ ధనాధ్యక్షః కుబేరశ్చ ధనాధిపః |
స్వాయంభువో మనుః శ్రీమాన్పఠనాద్ధారణాద్యతః || ౬ ||

ప్రియవ్రతోత్తానపాదౌ లక్ష్మీవంతౌ యతో మునే |
పృథుః పృథ్వీపతిః సద్యో హ్యభవద్ధారణాద్యతః || ౭ ||

కవచస్య ప్రసాదేన స్వయం దక్షః ప్రజాపతిః |
ధర్మశ్చ కర్మణాం సాక్షీ పాతా యస్య ప్రసాదతః || ౮ ||

యద్ధృత్వా దక్షిణే బాహౌ విష్ణుః క్షీరోదశాయితః |
భక్త్యా విధత్తే కంఠే చ శేషో నారాయణాంశకః || ౯ ||

యద్ధృత్వా వామనం లేభే కశ్యపశ్చ ప్రజాపతిః |
సర్వదేవాధిపః శ్రీమాన్మహేంద్రో ధారణాద్యతః || ౧౦ ||

రాజా మరుత్తో భగవానభవద్ధారణాద్యతః |
త్రైలోక్యాధిపతిః శ్రీమాన్నహుషో యస్య ధారణాత్ || ౧౧ ||

విశ్వం విజిగ్యే ఖట్వాంగః పఠనాద్ధారణాద్యతః |
ముచుకుందో యతః శ్రీమాన్మాంధాతృతనయో మహాన్ || ౧౨ ||

సర్వసంపత్ప్రదస్యాస్య కవచస్య ప్రజాపతిః |
ఋషిశ్ఛందశ్చ బృహతీ దేవీ పద్మాలయా స్వయమ్ || ౧౩ ||

ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః |
పుణ్యబీజం చ మహతాం కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౧౪ ||

ఓం హ్రీం కమలవాసిన్యై స్వాహా మే పాతు మస్తకమ్ |
శ్రీం మే పాతు కపాలం చ లోచనే శ్రీం శ్రియై నమః || ౧౫ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back