శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

Sri Padma Kavacham in Telugu శ్రీ పద్మ కవచం నారాయణ ఉవాచ | శృణు విప్రేంద్ర పద్మాయాః కవచం పరమం శుభమ్ | పద్మనాభేన యద్దత్తం బ్రహ్మణే నాభిపద్మకే || ౧ || సంప్రాప్య కవచం బ్రహ్మ తత్పద్మే ససృజే జగత్ | పద్మాలయాప్రసాదేన సలక్ష్మీకో బభూవ సః || ౨ || పద్మాలయావరం ప్రాప్య పాద్మశ్చ జగతాం ప్రభుః | పాద్మేన పద్మకల్పే చ కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౩ || దత్తం సనత్కుమారాయ … Continue reading శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu