శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali in Telugu

ఓం పద్మావత్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పద్మోద్భవాయై నమః ఓం కరుణప్రదాయిన్యై నమః ఓం సహృదయాయై నమః ఓం తేజస్వరూపిణ్యై నమః ఓం కమలముఖై నమః ఓం పద్మధరాయ నమః ఓం శ్రియై నమః ఓం పద్మనేత్రే నమః || ౧౦ || ఓం పద్మకరాయై నమః ఓం సుగుణాయై నమః ఓం కుంకుమప్రియాయై నమః ఓం హేమవర్ణాయై నమః ఓం చంద్రవందితాయై నమః ఓం ధగధగప్రకాశ శరీరధారిణ్యై నమః ఓం విష్ణుప్రియాయై నమః … Continue reading శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali in Telugu