శ్రీ పద్మావతీ స్తోత్రం | Sri Padmavathi Stotram in Telugu

Sri Padmavathi Stotram in Telugu శ్రీ పద్మావతీ స్తోత్రం విష్ణుపత్ని జగన్మాతః విష్ణువక్షస్థలస్థితే | పద్మాసనే పద్మహస్తే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౧ || వేంకటేశప్రియే పూజ్యే క్షీరాబ్దితనయే శుభే | పద్మేరమే లోకమాతః పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౨ || కళ్యాణీ కమలే కాంతే కళ్యాణపురనాయికే | కారుణ్యకల్పలతికే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౩ || సహస్రదళపద్మస్థే కోటిచంద్రనిభాననే | పద్మపత్రవిశాలాక్షీ పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౪ || … Continue reading శ్రీ పద్మావతీ స్తోత్రం | Sri Padmavathi Stotram in Telugu