శ్రీ పద్మావతి నవరత్నమాలికా స్తుతిః | Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti in Telugu

0
145
Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti Lyrics in Telugu
Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti Lyrics in Telugu

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti in Telugu

శ్రీ పద్మావతి నవరత్నమాలికా స్తుతిః

శ్రీమాన్ యస్యాః ప్రియస్సన్ సకలమపి జగజ్జంగమస్థావరాద్యం
స్వర్భూపాతాలభేదం వివిధవిధమహాశిల్పసామర్థ్యసిద్ధమ్ |
రంజన్ బ్రహ్మామరేంద్రైస్త్రిభువనజనకః స్తూయతే భూరిశో యః
సా విష్ణోరేకపత్నీ త్రిభువనజననీ పాతు పద్మావతీ నః || ౧ ||

శ్రీశృంగారైకదేవీం విధిముఖసుమనఃకోటికోటీరజాగ్ర-
-ద్రత్నజ్యోత్స్నాప్రసారప్రకటితచరణాంభోజనీరాజితార్చామ్ |
గీర్వాణస్త్రైణవాణీపరిఫణితమహాకీర్తిసౌభాగ్యభాగ్యాం
హేలానిర్దగ్ధదైన్యశ్రమవిషమమహారణ్యగణ్యాం నమామి || ౨ ||

విద్యుత్కోటిప్రకాశాం వివిధమణిగణోన్నిద్రసుస్నిగ్ధశోభా-
సంపత్సంపూర్ణహారాద్యభినవవిభవాలంక్రియోల్లాసికంఠామ్ |
ఆద్యాం విద్యోతమానస్మితరుచిరచితానల్పచంద్రప్రకాశాం
పద్మాం పద్మాయతాక్షీం పదనలిననమత్పద్మసద్మాం నమామి || ౩ ||

శశ్వత్తస్యాః శ్రయేఽహం చరణసరసిజం శార్ఙ్గపాణేః పురంధ్ర్యాః
స్తోకం యస్యాః ప్రసాదః ప్రసరతి మనుజే క్రూరదారిద్ర్యదగ్ధే |
సోఽయం సద్యోఽనవద్యస్థిరతరరుచిరశ్రేష్ఠభూయిష్ఠనవ్య-
-స్తవ్యప్రాసాదపంక్తిప్రసితబహువిధప్రాభవో బోభవీతి || ౪ ||

సౌందర్యోద్వేలహేమాంబుజమహితమహాసింహపీఠాశ్రయాఢ్యాం
పుష్యన్నీలారవిందప్రతిమవరకృపాపూరసంపూర్ణనేత్రామ్ |
జ్యోత్స్నాపీయూషధారావహనవసుషమక్షౌమధామోజ్జ్వలాంగీం
వందే సిద్ధేశచేతస్సరసిజనిలయాం చక్రిసౌభాగ్యఋద్ధిమ్ || ౫ ||

సంసారక్లేశహంత్రీం స్మితరుచిరముఖీం సారశృంగారశోభాం
సర్వైశ్వర్యప్రదాత్రీం సరసిజనయనాం సంస్తుతాం సాధుబృందైః |
సంసిద్ధస్నిగ్ధభావాం సురహితచరితాం సింధురాజాత్మభూతాం
సేవే సంభావనీయానుపమితమహిమాం సచ్చిదానందరూపామ్ || ౬ ||

సిద్ధస్వర్ణోపమానద్యుతిలసితతనుం స్నిగ్ధసంపూర్ణచంద్ర-
-వ్రీడాసంపాదివక్త్రాం తిలసుమవిజయోద్యోగనిర్నిద్రనాసామ్ |
తాదాత్వోత్ఫుల్లనీలాంబుజహసనచణాత్మీయచక్షుః ప్రకాశాం
బాలశ్రీలప్రవాలప్రియసఖచరణద్వంద్వరమ్యాం భజేఽహమ్ || ౭ ||

యాం దేవీం మౌనివర్యాః శ్రయదమరవధూమౌలిమాల్యార్చింతాంఘ్రిం
సంసారాసారవారాన్నిధితరతరణే సర్వదా భావయంతే |
శ్రీకారోత్తుంగరత్నప్రచురితకనకస్నిగ్ధశుద్ధాంతలీలాం
తాం శశ్వత్పాదపద్మశ్రయదఖిలహృదాహ్లాదినీం హ్లాదయేఽహమ్ || ౮ ||

ఆకాశాధీశపుత్రీం శ్రితజననివహాధీనచేతఃప్రవృత్తిం
వందే శ్రీవేంకటేశప్రభువరమహిషీం దీనచిత్తప్రతోషామ్ |
పుష్యత్పాదారవిందప్రసృమరసుమహశ్శామితస్వాశ్రితాంత-
-స్తామిస్రాం తత్త్వరూపాం శుకపురనిలయాం సర్వసౌభాగ్యదాత్రీమ్ || ౯ ||

శ్రీశేషశర్మాభినవోపక్లుప్తా
ప్రియేణ భక్త్యా చ సమర్పితేయమ్ |
పద్మావతీమంగళకంఠభూషా
విరాజతాం శ్రీనవరత్నమాలా || ౧౦ ||

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

Sri Alamelumanga Smarana (Manasa Smarami) Lyrics in Telugu | శ్రీ అలమేలుమంగా స్మరణ (మనసా స్మరామి)

శ్రీ పద్మావతీ స్తోత్రం | Sri Padmavathi Stotram in Telugu

శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu

అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః | Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu

వ్యూహలక్ష్మి తంత్రం | Vyuha Lakshmi Maha Mantram

శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం – Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam in Telugu