Pavamana Suktam Lyrics in Telugu | పవమాన సూక్తం

0
269
Sri Pavamana Suktam Lyrics in Telugu
Sri Pavamana Suktam Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sri Pavamana Suktam Lyrics in Telugu

శ్రీ పవమాన సూక్తం

ఓం || హిర॑ణ్యవర్ణా॒: శుచ॑యః పావ॒కా
యాసు॑ జా॒తః క॒శ్యపో॒ యాస్విన్ద్ర॑: |
అ॒గ్నిం యా గర్భ॑o దధి॒రే విరూ॑పా॒స్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వన్తు ||

యాసా॒గ్॒o రాజా॒ వరు॑ణో॒ యాతి॒ మధ్యే॑
సత్యానృ॒తే అ॑వ॒పశ్య॒o జనా॑నామ్ |
మ॒ధు॒శ్చుత॒శ్శుచ॑యో॒ యాః పా॑వ॒కాస్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వన్తు ||

యాసా”o దే॒వా ది॒వి కృ॒ణ్వన్తి॑ భ॒క్షం
యా అ॒న్తరి॑క్షే బహు॒ధా భవ॑న్తి |
యాః పృ॑థి॒వీం పయ॑సో॒న్దన్తి శు॒క్రాస్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వన్తు ||

శి॒వేన॑ మా॒ చక్షు॑షా పశ్యతాపశ్శి॒వయా॑
త॒నువోప॑ స్పృశత॒ త్వచ॑o మే |
సర్వాగ్॑o అ॒గ్నీగ్ం ర॑ప్సు॒షదో॑ హువే వో॒ మయి॒
వర్చో॒ బల॒మోజో॒ నిధ॑త్త ||

పవ॑మాన॒స్సువ॒ర్జన॑: |
ప॒విత్రే॑ణ॒ విచ॑ర్షణిః |
యః పోతా॒ స పు॑నాతు మా |
పు॒నన్తు॑ మా దేవజ॒నాః |
పు॒నన్తు॒ మన॑వో ధి॒యా |
పు॒నన్తు॒ విశ్వ॑ ఆ॒యవ॑: |
జాత॑వేదః ప॒విత్ర॑వత్ |
ప॒విత్రే॑ణ పునాహి మా |
శు॒క్రేణ॑ దేవ॒దీద్య॑త్ |
అగ్నే॒ క్రత్వా॒ క్రతూ॒గ్॒o రను॑ |
యత్తే॑ ప॒విత్ర॑మ॒ర్చిషి॑ |
అగ్నే॒ విత॑తమన్త॒రా |
బ్రహ్మ॒ తేన॑ పునీమహే |
ఉ॒భాభ్యా”o దేవసవితః |
ప॒విత్రే॑ణ స॒వేన॑ చ |
ఇ॒దం బ్రహ్మ॑ పునీమహే |
వై॒శ్వ॒దే॒వీ పు॑న॒తీ దే॒వ్యాగా”త్ |
యస్యై॑ బ॒హ్వీస్త॒నువో॑ వీ॒తపృ॑ష్ఠాః |
తయా॒ మద॑న్తః సధ॒మాద్యే॑షు |
వ॒యగ్గ్ స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ |
వై॒శ్వా॒న॒రో ర॒శ్మిభి॑ర్మా పునాతు |
వాత॑: ప్రా॒ణేనే॑షి॒రో మ॑యో॒ భూః |
ద్యావా॑పృథి॒వీ పయ॑సా॒ పయో॑భిః |
ఋ॒తావ॑రీ య॒జ్ఞియే॑ మా పునీతామ్ ||

బృ॒హద్భి॑: సవిత॒స్తృభి॑: |
వర్‍షి॑ష్ఠైర్దేవ॒మన్మ॑భిః |
అగ్నే॒ దక్షై”: పునాహి మా |
యేన॑ దే॒వా అపు॑నత |
యేనాపో॑ ది॒వ్యంకశ॑: |
తేన॑ ది॒వ్యేన॒ బ్రహ్మ॑ణా |
ఇ॒దం బ్రహ్మ॑ పునీమహే |
యః పా॑వమా॒నీర॒ద్ధ్యేతి॑ |
ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑త॒గ్॒o రసమ్” |
సర్వ॒గ్॒o స పూ॒తమ॑శ్నాతి |
స్వ॒ది॒తం మా॑త॒రిశ్వ॑నా |
పా॒వ॒మా॒నీర్యో అ॒ధ్యేతి॑ |
ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑త॒గ్॒o రసమ్” |
తస్మై॒ సర॑స్వతీ దుహే |
క్షీ॒రగ్ం స॒ర్పిర్మధూ॑ద॒కమ్ ||

పా॒వ॒మా॒నీస్స్వ॒స్త్యయ॑నీః |
సు॒దుఘా॒హి పయ॑స్వతీః |
ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑తో॒ రస॑: |
బ్రా॒హ్మ॒ణేష్వ॒మృతగ్॑o హి॒తమ్ |
పా॒వ॒మా॒నీర్ది॑శన్తు నః |
ఇ॒మం లో॒కమథో॑ అ॒ముమ్ |
కామా॒న్‍థ్సమ॑ర్ధయన్తు నః |
దే॒వీ‍ర్దే॒వైః స॒మాభృ॑తాః |
పా॒వ॒మా॒నీస్స్వ॒స్త్యయ॑నీః |
సు॒దుఘా॒హి ఘృ॑త॒శ్చుత॑: |
ఋషి॑భి॒: సంభృ॑తో॒ రస॑: |
బ్రా॒హ్మ॒ణేష్వ॒మృతగ్॑o హి॒తమ్ |
యేన॑ దే॒వాః ప॒విత్రే॑ణ |
ఆ॒త్మాన॑o పు॒నతే॒ సదా” |
తేన॑ స॒హస్ర॑ధారేణ |
పా॒వ॒మా॒న్యః పు॑నన్తు మా |
ప్రా॒జా॒ప॒త్యం ప॒విత్రమ్” |
శ॒తోద్యా॑మగ్ం హిర॒ణ్మయమ్” |
తేన॑ బ్రహ్మ॒ విదో॑ వ॒యమ్ |
పూ॒తం బ్రహ్మ॑ పునీమహే |
ఇన్ద్ర॑స్సునీ॒తీ స॒హమా॑ పునాతు |
సోమ॑స్స్వ॒స్త్యా వ॑రుణస్స॒మీచ్యా” |
య॒మో రాజా” ప్రమృ॒ణాభి॑: పునాతు మా |
జా॒తవే॑దా మో॒ర్జయ॑న్త్యా పునాతు |
భూర్భువ॒స్సువ॑: ||

ఓం తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే |
గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ |
గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే |
దైవీ”స్స్వ॒స్తిర॑స్తు నః |
స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః |
ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ |
శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” |
శం చతు॑ష్పదే ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

Related Posts

Hanuman Chalisa in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa (Telugu Translation) | హనుమాన్ చాలీసా (తెలుగు అనువాదం)

Hanuman Chalisa Significance in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా ప్రాముఖ్యత

హనుమాన్ చాలీసా ఎలా పుట్టింది? | Story of Hanuman Chalisa in Telugu

Sri Anjaneya (Hanuman) Shodasopachara Puja in Telugu | శ్రీ ఆంజనేయ షోడశోపచార పూజ

Sri Hanuman Mala Mantram Lyrics in Telugu | శ్రీ హనుమన్మాలా మంత్రం

Sri Hanuman Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ హనుమదష్టకం

Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) Lyrics in Telugu – శ్రీ హనుమత్ కవచం (శ్రీమదానందరామాయణే)

Sri Hanuman Kavacham Lyrics in Telugu | శ్రీ హనుమత్ కవచం

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram Lyrics in Telugu – శ్రీ యంత్రోధారక హనుమత్ (ప్రాణదేవర) స్తోత్రం

Sri Ramadootha (Anjaneya) Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ రామదూత (ఆంజనేయ) స్తోత్రం

Karya Siddhi Hanuman Mantra Lyrics in Telugu | కార్యసిద్ధి శ్రీ హనుమాన్ మంత్రం

Bajrang Baan Lyrics in Telugu | బజరంగ్ బాణ్

Sri Anjaneya Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Anjaneya Ashtottara Satanamavali