రామ ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Raama Dwadasa Nama Stotram

0
20

ప్రథమం శ్రీధరం విద్యాద్ద్వితీయం రఘునాయకం |
తృతీయం రామచంద్రం చ చతుర్థం రావణాంతకం || ౧ ||

పంచమం లోకపూజ్యం చ షష్ఠమం జానకీపతిం |
సప్తమం వాసుదేవం చ శ్రీరామం చాష్టమం తథా || ౨ ||

నవమం జలదశ్యామం దశమం లక్ష్మణాగ్రజం |
ఏకాదశం చ గోవిందం ద్వాదశం సేతుబంధనం || ౩ ||

ద్వాదశైతాని నామాని యః పఠేఛ్రద్ధయాన్వితః |
అర్ధరాత్రే తు ద్వాదశ్యాం కుష్ఠదారిద్ర్యనాశనం || ౪ ||

అరణ్యే చైవ సంగ్రామే అగ్నౌ భయనివారణం |
బ్రహ్మహత్యా సురాపానం గోహత్యాఽఽది నివారణం || ౫ ||

సప్తవారం పఠేన్నిత్యం సర్వారిష్టనివారణం |
గ్రహణే చ జలే స్థిత్వా నదీతీరే విశేషతః |
అశ్వమేధశతం పుణ్యం బ్రహ్మలోకే గమిష్యతి || ౬ ||

Download PDF here Sri Raama Dwadasa Nama Stotram – రామ ద్వాదశనామ స్తోత్రం


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here