Sri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram | శ్రీ రాహు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

0
627

Sri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః
సురశత్రుస్తమశ్చైవ ప్రాణీ గార్గ్యాయణస్తథా || ౧ ||

సురాగుర్నీలజీమూతసంకాశశ్చ చతుర్భుజః
ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః || ౨ ||

శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకావాన్
దక్షిణాశాముఖరథః తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ చ || ౩ ||

శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేదాభరణప్రియః
మాషప్రియః కశ్యపర్షినందనో భుజగేశ్వరః || ౪ ||

ఉల్కాపాతజనిః శూలీ నిధిపః కృష్ణసర్పరాట్
విషజ్వలావృతాస్యోఽర్ధశరీరో జాద్యసంప్రదః || ౫ ||

రవీందుభీకరశ్ఛాయాస్వరూపీ కఠినాంగకః
ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకోఽథ కరాలాస్యో భయంకరః || ౬ ||

క్రూరకర్మా తమోరూపః శ్యామాత్మా నీలలోహితః
కిరీటీ నీలవసనః శనిసామంతవర్త్మగః || ౭ ||

చాండాలవర్ణోఽథాశ్వ్యర్క్షభవో మేషభవస్తథా
శనివత్ఫలదః శూరోఽపసవ్యగతిరేవ చ || ౮ ||

ఉపరాగకరస్సూర్యహిమాంశుచ్ఛవిహారకః
నీలపుష్పవిహారశ్చ గ్రహశ్రేష్ఠోఽష్టమగ్రహః || ౯ ||

కబంధమాత్రదేహశ్చ యాతుధానకులోద్భవః
గోవిందవరపాత్రం చ దేవజాతిప్రవిష్టకః || ౧౦ ||

క్రూరో ఘోరః శనేర్మిత్రం శుక్రమిత్రమగోచరః
మానేగంగాస్నానదాతా స్వగృహేప్రబలాఢ్యకః || ౧౧ ||

సద్గృహేఽన్యబలధృచ్చతుర్థే మాతృనాశకః
చంద్రయుక్తేతు చండాలజన్మసూచక ఏవతు || ౧౨ ||

జన్మసింహే రాజ్యదాతా మహాకాయస్తథైవ చ
జన్మకర్తా విధురిపు మత్తకోజ్ఞానదశ్చ సః || ౧౩ ||

జన్మకన్యారాజ్యదాతా జన్మహానిద ఏవ చ
నవమే పితృహంతా చ పంచమే శోకదాయకః || ౧౪ ||

ద్యూనే కళత్రహంత్రే చ సప్తమే కలహప్రదః
షష్ఠే విత్తదాతా చ చతుర్థే వైరదాయకః || ౧౫ ||

నవమే పాపదాతా చ దశమే శోకదాయకః
ఆదౌ యశః ప్రదాతా చ అంతే వైరప్రదాయకః || ౧౬ ||

కాలాత్మా గోచరాచారో ధనే చాస్య కకుత్ప్రదః
పంచమే ధృషణాశృంగదః స్వర్భానుర్బలీ తథా || ౧౭ ||

మహాసౌఖ్యప్రదాయీ చ చంద్రవైరీ చ శాశ్వతః
సురశత్రుః పాపగ్రహః శాంభవః పూజ్యకస్తథా || ౧౮ ||

పాఠీనపూరణశ్చాథ పైఠీనసకులోద్భవః
దీర్ఘః కృష్ణోఽశిరసః విష్ణునేత్రారిర్దేవదానవౌ || ౧౯ ||

భక్తరక్షో రాహుమూర్తిః సర్వాభీష్టఫలప్రదః
ఏతద్రాహుగ్రహస్యోక్తం నామ్నామష్టోత్తరం శతం || ౨౦ ||

శ్రద్ధయా యో జపేన్నిత్యం ముచ్యతే సర్వ సంకటాత్
సర్వసంపత్కరస్తస్య రాహురిష్టప్రదాయకః || ౨౧ ||

Download PDF here Sri Rahu ashtottara satanama stotram – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Related Posts

Sri Rahu Ashtottara Satanama Stotram

Sri Rahu Stotram

Sri Rahu Ashtottara Satanamavali

శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Rahu Ashtottara Satanamavali

రాహు స్తోత్రం | Rahu Stotram

రాహుగ్రహ సమస్యకు పరిహారమార్గం | Rahu Graha Dosha Remedies in Telugu

రాహుగ్రహ శాంతికి ఏమి చెయ్యాలి? | Rahu Graha Shanti in Telugu?

కుజ దోష , నాగ దోష, రాహు కేతు దోషముల నుంచి విముక్తి | Kuja , Naga , Rahu Kethu Dosa Remedies in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here