శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Rahu Ashtottara Satanamavali

0
641

 

ఓం రాహవే నమః |
ఓం సైంహికేయాయ నమః |
ఓం విధుంతుదాయ నమః |
ఓం సురశత్రవే నమః |
ఓం తమసే నమః |
ఓం ఫణినే నమః |
ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః |
ఓం సురాగవే నమః |
ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ నమః |
ఓం చతుర్భుజాయ నమః | ౧౦

ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః |
ఓం వరదాయకహస్తకాయ నమః |
ఓం శూలాయుధాయ నమః |
ఓం మేఘవర్ణాయ నమః |
ఓం కృష్ణధ్వజపతాకావతే నమః |
ఓం దక్షిణాశాముఖరతాయ నమః |
ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ నమః |
ఓం శూర్పాకారాసనస్థాయ నమః |
ఓం గోమేదాభరణప్రియాయ నమః |
ఓం మాషప్రియాయ నమః | ౨౦

ఓం కశ్యపర్షినందనాయ నమః |
ఓం భుజగేశ్వరాయ నమః |
ఓం ఉల్కాపాతజనయే నమః |
ఓం శూలినే నమః |
ఓం నిధిపాయ నమః |
ఓం కృష్ణసర్పరాజే నమః |
ఓం విషజ్వలావృతాస్యాయ నమః |
ఓం అర్ధశరీరాయ నమః |
ఓం జాద్యసంప్రదాయ నమః |
ఓం రవీందుభీకరాయ నమః | ౩౦

ఓం ఛాయాస్వరూపిణే నమః |
ఓం కఠినాంగకాయ నమః |
ఓం ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకాయ నమః |
ఓం కరాలాస్యాయ నమః |
ఓం భయంకరాయ నమః |
ఓం క్రూరకర్మణే నమః |
ఓం తమోరూపాయ నమః |
ఓం శ్యామాత్మనే నమః |
ఓం నీలలోహితాయ నమః |
ఓం కిరీటిణే నమః | ౪౦

ఓం నీలవసనాయ నమః |
ఓం శనిసామాంతవర్త్మగాయ నమః |
ఓం చాండాలవర్ణాయ నమః |
ఓం అశ్వ్యర్క్షభవాయ నమః |
ఓం మేషభవాయ నమః |
ఓం శనివత్ఫలదాయ నమః |
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం అపసవ్యగతయే నమః |
ఓం ఉపరాగకరాయ నమః |
ఓం సూర్యహిమాంశుచ్ఛవిహారకాయ నమః | ౫౦

ఓం నీలపుష్పవిహారాయ నమః |
ఓం గ్రహశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం అష్టమగ్రహాయ నమః |
ఓం కబంధమాత్రదేహాయ నమః |
ఓం యాతుధానకులోద్భవాయ నమః |
ఓం గోవిందవరపాత్రాయ నమః |
ఓం దేవజాతిప్రవిష్టకాయ నమః |
ఓం క్రూరాయ నమః |
ఓం ఘోరాయ నమః |
ఓం శనేర్మిత్రాయ నమః | ౬౦

ఓం శుక్రమిత్రాయ నమః |
ఓం అగోచరాయ నమః |
ఓం మానే గంగాస్నానదాత్రే నమః |
ఓం స్వగృహే ప్రబలాఢ్యకాయ నమః |
ఓం సద్గృహేఽన్యబలధృతే నమః |
ఓం చతుర్థే మాతృనాశకాయ నమః |
ఓం చంద్రయుక్తే చండాలజన్మసూచకాయ నమః |
ఓం జన్మసింహే నమః |
ఓం రాజ్యదాత్రే నమః |
ఓం మహాకాయాయ నమః | ౭౦

ఓం జన్మకర్త్రే నమః |
ఓం విధురిపవే నమః |
ఓం మత్తకో జ్ఞానదాయ నమః |
ఓం జన్మకన్యారాజ్యదాత్రే నమః |
ఓం జన్మహానిదాయ నమః |
ఓం నవమే పితృహంత్రే నమః |
ఓం పంచమే శోకదాయకాయ నమః |
ఓం ద్యూనే కళత్రహంత్రే నమః |
ఓం సప్తమే కలహప్రదాయ నమః |
ఓం షష్ఠే విత్తదాత్రే నమః | ౮౦

ఓం చతుర్థే వైరదాయకాయ నమః |
ఓం నవమే పాపదాత్రే నమః |
ఓం దశమే శోకదాయకాయ నమః |
ఓం ఆదౌ యశః ప్రదాత్రే నమః |
ఓం అంతే వైరప్రదాయకాయ నమః |
ఓం కాలాత్మనే నమః |
ఓం గోచరాచారాయ నమః |
ఓం ధనే కకుత్ప్రదాయ నమః |
ఓం పంచమే ధృషణాశృంగదాయ నమః |
ఓం స్వర్భానవే నమః | ౯౦

ఓం బలినే నమః |
ఓం మహాసౌఖ్యప్రదాయినే నమః |
ఓం చంద్రవైరిణే నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం సురశత్రవే నమః |
ఓం పాపగ్రహాయ నమః |
ఓం శాంభవాయ నమః |
ఓం పూజ్యకాయ నమః |
ఓం పాఠీనపూరణాయ నమః |
ఓం పైఠీనసకులోద్భవాయ నమః | ౧౦౦

ఓం దీర్ఘ కృష్ణాయ నమః |
ఓం అశిరసే నమః |
ఓం విష్ణునేత్రారయే నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం దానవాయ నమః |
ఓం భక్తరక్షాయ నమః |
ఓం రాహుమూర్తయే నమః |
ఓం సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ నమః | ౧౦౮

Download PDF here Sri Rahu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here