శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Rahu Ashtottara Satanamavali

  ఓం రాహవే నమః | ఓం సైంహికేయాయ నమః | ఓం విధుంతుదాయ నమః | ఓం సురశత్రవే నమః | ఓం తమసే నమః | ఓం ఫణినే నమః | ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః | ఓం సురాగవే నమః | ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ నమః | ఓం చతుర్భుజాయ నమః | ౧౦ ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః | ఓం వరదాయకహస్తకాయ నమః | ఓం శూలాయుధాయ నమః | ఓం … Continue reading శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Rahu Ashtottara Satanamavali