శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali in Telugu

ఓం భువనేశ్వర్యై నమః | ఓం రాజేశ్వర్యై నమః | ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః | ఓం కామేశ్వర్యై నమః | ఓం బాలాత్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః | ఓం కళ్యాణ్యై నమః | ఓం సర్వసంక్షోభిణ్యై నమః | ఓం సర్వలోకశరీరిణ్యై నమః | ఓం సౌగంధికపరిమళాయై నమః | ౧౦ ఓం మంత్రిణే నమః | ఓం మంత్రరూపిణ్యై నమః | ఓం ప్రాకృత్యై నమః | ఓం వికృత్యై … Continue reading శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali in Telugu