ఆపదుద్ధారణ స్తోత్రం – Sri Rama Apaduddharana Stotram

0
20

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ || ౧ ||

ఆర్తానామార్తిహంతారం భీతానాం భీతినాశనమ్ |
ద్విషతాం కాలదండం తం రామచంద్రం నమామ్యహమ్ || ౨ ||

నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ |
ఖండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩ ||

రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే |
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః || ౪ ||

అగ్రతః పృష్ఠతశ్చైవ పార్శ్వతశ్చ మహాబలౌ |
ఆకర్ణపూర్ణధన్వానౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ || ౫ ||

సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా |
గచ్ఛన్ మమాగ్రతో నిత్యం రామః పాతు సలక్ష్మణః || ౬ ||

అచ్యుతానంతగోవింద నమోచ్చారణభేషజాత్ |
నశ్యంతి సకలా రోగాః సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౭ ||

సత్యం సత్యం పునః సత్యముద్ధృత్య భుజముచ్యతే |
వేదాచ్ఛాస్త్రం పరం నాస్తి న దేవం కేశవాత్పరమ్ || ౮ ||

శరీరే జర్ఝరీభూతే వ్యాధిగ్రస్తే కలేవరే |
ఔషధం జాహ్నవీతోయం వైద్యో నారాయణో హరిః || ౯ ||

ఆలోడ్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్య చ పునః పునః |
ఇదమేకం సునిష్పన్నం ధ్యేయో నారాయణో హరిః || ౧౦ ||

Download PDF here Sri Rama Apaduddharana Stotram in Telugu – ఆపదుద్ధారణ స్తోత్రం


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here